Z dnia 2007-02-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.02.2007 r. w sprawie:
 • 796/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 04.03.2007 r.
 • 797/07/V/S - należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 04.03.2007 r.
 • 798/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokalu dla obwodowej komisji wyborczej w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 04.03.2007 r.
 • 799/07/V/S - powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Gdyni dla prowadzenia głosowania w wyborach do rad dzielnic
 • 800/07/V/S - przeprowadzenia szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic, zarządzonych na 04.03 2007 roku
 • 801/07/V/U - zlecenia wykonania projektu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni ul. Morskiej
 • 802/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - I etap"
 • 803/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji nawierzchni drogowych utwardzonych płytami
 • 804/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Zabudowa platform A,B,C w Pomorskim Parku Technologicznym"
 • 805/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych w ramach: „Szkoły podstawowe - przebudowa obiektów"
 • 806/07/V/O - zakupu nagród dla laureatów Konkursu Geograficznego o Gdyni organizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące
 • 807/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45
 • 808/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39
 • 809/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35
 • 810/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33
 • 811/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28
 • 812/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20
 • 813/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18
 • 814/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16
 • 815/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13
 • 816/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6
 • 817/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
 • 818/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego
 • 819/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych
 • 820/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych
 • 821/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
 • 822/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego
 • 823/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa Okręgowego
 • 824/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego
 • 825/07/V/O - przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego
 • 826/07/V/R - wprowadzenia „Zasad postępowania w przypadkach rażącego naruszenia przez wychowanka regulaminu placówki opiekuńczo - wychowawczej"
 • 827/07/V/R - akceptacji aneksu nr 1 do porozumienia w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania wyjazdowych Zespołów Interdyscyplinarnych
 • 828/07/V/R - zawarcia porozumienia z powiatem kartuskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
 • 829/07/V/R - zawarcia porozumienia z Gdańskiem miastem na prawach powiatu w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
 • 830/07/V/M - udzielenia pełnomocnictw szczegółowych do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnot Mieszkaniowych
 • 831/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na naprawę plotera w Wydziale Geodezji
 • 832/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na dostawę i montaż drzwi przesuwanych w pomieszczeniach Wydziału Geodezji
 • 833/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przeniesienie pomiarowego znaku wysokościowego - reperu
 • 834/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 835/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 836/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 837/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 838/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 839/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 840/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 841/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 842/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 843/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 844/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Handlowej
 • 845/07/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na placu targowym (boks 249)
 • 846/07/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na hali łukowej (boks 74)
 • 847/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Działdowskiej
 • 848/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kieleckiej - Śląskiej
 • 849/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonej przy ul. Promiennej
 • 850/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości położonej przy ul. Promiennej
 • 851/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sucharskiego
 • 852/07/V/M - zatwierdzenia porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 853/07/V/M - zatwierdzenia porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 854/07/V/M - źródeł finansowania opłaty sądowej (nieruchomość położona przy ul. Chwaszczyńskiej)
 • 855/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową
 • 856/07/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • 857/07/V/M - zawarcia umowy zlecenia
 • 858/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 859/07/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 860/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Brzechwy
 • 861/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na aktualizację i opracowanie materiałów do wydania pakietu gdyńskich wydawnictw promocyjnych o tematyce: biznesowej, żeglarskiej, kulturalnej i turystyki aktywnej
 • 862/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie znaczków z logo miasta Gdyni
 • 863/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 864/07/V/S - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 865/07/V/R - akceptacji aneksu nr 5/2007 do umowy KB/1/MOPS/2005 dotyczącej utworzenia i prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu
 • 866/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 425/07/V/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku 7 - 18 lat
 • 867/07/V/P - zmiany umowy nr KB/232/PON/20/W/2006 zawartej ze Stowarzyszeniem na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń"
 • 868/07/V/P - przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie prasowe o otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego w zakresie wczesnego rozwoju dzieci
 • 869/07/V/M - zatrudnienia na umowę o dzieło do kwoty 6.000 EUR przez Gminę Miasta Gdyni autora i redaktora naukowego podręcznika nt. innowacji w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni projektu www.innowacje.gdynia.pl.
 • 870/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu członków zespołu - wykonawców koncertu, organizowanego z okazji 81 rocznicy nadania Gdyni praw miejskich
 • 871/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę gastronomiczną - z okazji 81 rocznicy nadania Gdyni praw miejskich
 • 872/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie elektroenergetyki
 • 873/07/V/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kopernika
 • 874/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Łowickiej i Niskiej
 • 875/07/V/U - wypowiedzenia umowy KB/667/UG/164/W/2002 na dostawę energii elektrycznej
 • 876/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup środków czystości
 • 877/07/V/S - wskazania adresu siedziby jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni" w Gdyni
 • 878/07/V/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej - Domu Dziecka w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu komisji konkursowej
 • 879/07/V/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej - Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka" w Gdyni oraz przyjęci regulaminu komisji konkursowej
 • 880/07/V/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu komisji konkursowej
 • 881/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Oświetlenie parkingu przy ul. Kieleckiej w Gdyni"
 • 882/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu wygłuszenia budynku przy ul. Stryjskiej 7
 • 883/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 10265/05/IV/U z 12.07.2005 r. w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Ulica Tetmajera w Gdyni etap I - odcinek od posesji nr 22 do ul. Syrokomli oraz III etap"
 • 884/07/V/U - wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów na usługę całorocznego oczyszczania dróg miasta Gdyni w rejonach I i II
 • 885/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Budowa ulicy Krawieckiej w Gdyni - wykonanie czterech dodatkowych wjazdów na posesję"
 • 886/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej
 • 887/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/198/UI/64/W/2006 z 29.03.2006 na wykonanie robót na zadaniu pn „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną do Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej „Leśna Polana" w Gdyni przy ul. Poznańskiej i Tuwima,
 • 888/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A
 • 889/07/V/M - przeniesienia zestawu wodomierzowego w budynku przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej
 • 890/07/V/O - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań: „Profilaktyka przez sport"
 • 891/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 892/07/V/M - upoważnienia do podpisania umowy użyczenia z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Górski" sp. z o.o.
 • 893/07/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie stojaków na flagi i flag
 • 894/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup firan na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz wybór oferenta
 • 895/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2007 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 12.02.2007