Z dnia 2007-01-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.01.2007 r. w sprawie:
 • 679/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 388/07/V/S dotyczącego obwodów głosowania, ich granic i numerów w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na 04 marca 2007 r.
 • 680/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego oraz druk plakatów i ulotek informacyjnych na temat kampanii: „Jeden procent"
 • 681/07/V/U - wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania: „Budowa skrzyżowania ulicy Rdestowej z Drogą Średnicową"
 • 682/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 16 336/06/V/U dotyczącego wyboru trybu przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem: „Droga Różowa IV etap - droga jezdna w ul. Lotników"
 • 683/07/V/U - rozwiązania za porozumieniem stron umowy wykonania opracowania: „Projektu budowlanego wyniesionych przejść dla pieszych wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tatrzańskiej i Nowogrodzkiej"
 • 684/07/V/O - częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Rumi
 • 685/07/V/O - częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Rumi
 • 686/07/V/O - częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
 • 687/07/V/O - częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie
 • 688/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 16 852/06/IV/O dotyczącego przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2007
 • 689/07/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wczesnego rozwoju dzieci
 • 690/07/V/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 691/07/V/R - zawarcia porozumienia z powiatem puckim w sprawie umieszczenia dziecka w Placówce Interwencyjnej Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka"
 • 692/07/V/R - zawarcia aneksu do porozumienia zawartego z powiatem chodzieskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
 • 693/07/V/P - dokonania zmiany w umowie KB/93/PON/1/W/2006 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Uczniowskim Klubem Sportowym „Orlik"
 • 694/07/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 695/07/V/S - wynajęcia auli na szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad dzielnic miasta Gdyni zarządzonych na dzień 04.03.2007 r.
 • 696/07/V/S - transportu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do rad dzielnic miasta Gdyni zarządzonych na dzień 04.03.2007 r.
 • 697/07/V/S - wyrażenia zgody na renowację siedzisk w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 698/07/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie konserwacji maszyn biurowych
 • 699/07/V/S - wyrażenia zgody na konserwację sprzętu p-poż.
 • 700/07/V/S - wyrażenia zgody na konserwację neonu herbu Miasta Gdyni
 • 701/07/V/M - zatwierdzenie planu ogólnego zamówień publicznych Urzędu Miasta Gdyni na dostawy, usługi i roboty budowlane na 2007 r.
 • 702/07/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Żeglarzy 5 i 7
 • 703/07/V/M - wykonania naprawy tynków wewnętrznych w lokalu użytkowym położonym przy ul. Wolności
 • 704/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Śląskiej 12 - 16
 • 705/07/V/M - unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na roboty remontowe pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia 10
 • 706/07/V/M - wyrażenia zgody na zapłatę odszkodowania z tytułu niezłożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
 • 707/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 708/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 709/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 710/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 711/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 712/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 713/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 714/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 715/07/V/M - uchylenia zarządzenia nr 6 945/04/IV/M
 • 716/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalno - użytkowego oraz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 717/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej
 • 718/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej - Plac Dworcowy
 • 719/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mokwy
 • 720/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Hutniczej
 • 721/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej
 • 722/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Woj. Wachowiaka
 • 723/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Krzywoustego
 • 724/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kuśnierskiej.
 • 725/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Iglastej
 • 726/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kalksztajnów.
 • 727/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej
 • 728/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Jemiołowej
 • 729/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Brzechwy
 • 730/07/V/M - wyrażenia zgody o wystąpienie na drogę postępowania sądowego
 • 731/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej
 • 732/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta
 • 733/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 734/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta związanych z wypłatą odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz gminy działkę drogową - ul Działdowska
 • 735/07/V/M - zatwierdzenia aneksu do umowy dzierżawy oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania
 • 736/07/V/M - upoważnienia do podpisania umów podnajmu przedmiotem których jest grunt położony przy Al. Jana Pawła II
 • 737/07/V/M - unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie scenariusza i organizację Święta ul. Świętojańskiej
 • 738/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
 • 739/07/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 740/07/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niezłożenia przez Gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
 • 741/07/V/M - zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 742/07/V/M - wyrażenia zgody na wystąpienie na drogę postępowania sądowego i wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko użytkownikom terenów położonych przy ul. Wyspiańskiego i Moniuszki
 • 743/07/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na utrzymanie czystości w lokalu położonym przy ul. Świętojańskiej - Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 744/07/V/P - zakupu usług grawerskich i poligraficznych
 • 745/07/V/P - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Św. Mikołaja
 • 746/07/V/P - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej
 • 747/07/V/P - przygotowania uroczystości z okazji 81 rocznicy nadania praw miejskich
 • 748/07/V/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkoli w roku 2007
 • 749/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych
 • 750/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej
 • 751/07/V/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie „Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Programem Rozwoju Produktów Turystycznych"
 • 752/07/V/S - świadczenia usług transportowych w zakresie przewozów kurierów Urzędu Miasta Gdyni taksówkami osobowymi w czasie trwania akcji kurierskiej
 • 753/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej ul. Głogowej
 • 754/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na rejestrację domeny ze stroną internetową o adresach www.gcwp.pl oraz www.przedsiebiorczosc.gdynia.pl
 • 755/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na opłatę kosztów usługi zarządzania i obsługi technicznej domeny ze stroną internetową o adresach www.gcwp.pl oraz www.przedsiebiorczosc.gdynia.pl
 • 756/07/V/S - opłaty za sprawowanie dozoru technicznego dźwigów osobowych w budynku Urzędu Miasta Gdyni
 • 757/07/V/S - zakupu listew przypodłogowych
 • 758/07/V/S - zakupu materiałów budowlanych
 • 759/07/V/O - organizacji roku szkolnego 2007 - 2008 w prowadzonych przez miasto Gdynię placówkach oświatowych
 • 760/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 333/06/V/S dotyczącego akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup części do sprzętu komputerowego dla UM Gdyni
 • 761/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi konserwacji systemu „EXpert"
 • 762/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie opisu taksacyjnego lasów przeznaczonych na cele nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack - tzw Kacze Buki
 • 763/07/V/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej
 • 764/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na udostępnienie licencji oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych dla Wydziału Spraw Społecznych
 • 765/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Ejsmonda w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających oraz regulacją gospodarki wodnej na terenie Polanki Redłowskiej"
 • 766/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót budowlanych na zadaniu „Remont mola spacerowego w Gdyni-Orłowie"
 • 767/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania „Uzupełnienie nawierzchni tymczasowej w ulicach Osada Rybacka i Grenadierów w Gdyni"
 • 768/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie wydzielenia terenów kolejowych
 • 769/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowo-Łużyckiej w Gdyni wraz z mostem na rzece Kaczej i infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską
 • 770/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę transportową - przesyłka kurierska
 • 771/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/25/UI/2006 z 6 grudnia 2006 r. dla wykonawcy zastępczego na wykonanie prac naprawczych systemu monitoringu w Basenie Jachtowym w Gdyni i ponownego przeszkolenia użytkownika /GOSiR Gdynia
 • 772/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wody dla potrzeb fontanny i poidełek miejskich oraz dla stawu na Witominie
 • 773/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu „Oświetlenie parkingu przy ul. Kieleckiej w Gdyni"
 • 774/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dalby zwrotnej do wyciągarek łodzi rybackich w przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu
 • 775/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu „Budowa ul. Dembińskiego w Gdyni"
 • 776/07/V/U - zmiany zarządzenia nr 2547/03/IV/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej: „Oświetlenia tunelu dla pieszych ul. Kordeckiego/Leszczyki, oświetlenia ul. Orlicz-Dreszera, oświetlenia estakady Kwiatkowskiego
 • 777/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/925/UI/329/W/2006 z 29.12.2006 r. o wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej w Gdyni"
 • 778/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn. „Budowa ul. Cechowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
 • 779/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego „Budowy podstacji prostownikowej z kablami prądu stałego w rejonie ulicy Kieleckiej w Gdyni"
 • 780/07/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód
 • 781/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w 2007 r. w zakresie wysyłki dokumentów
 • 782/07/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 783/07/V/M - ustalenia wykazu i stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność i będącej we władaniu Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 9-11
 • 784/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 50/06/V/N dotyczącego nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 71
 • 785/07/V/M - przyjęcia treści umów z Nordea Bank Polska S.A., Prokom Software S.A, Polkomtel S.A - strategicznymi partnerami konkursu „Gdyński Biznesplan 2007"
 • 786/07/V/M - organizacji IX Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Kolosy 2006" w dniach od 15 do 17 marca 2007 r. w kinie Silver Screen w Centrum Gemini
 • 787/07/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek w 2007 roku
 • 788/07/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę materiałów biurowych w 2007 roku
 • 789/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na organizację uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 10.02.2007 r. w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni - z okazji 81. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni
 • 790/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tabliczek grawerowanych do Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni" oraz nagrody przewodniczącego RM „Czas Gdyni"
 • 791/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla radnych RM Gdyni
 • 792/07/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2007
 • 793/07/V/O - wykonania w mennicy państwowej pieczęci urzędowej dla III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Gdyni
 • 794/07/V/O - zatrudnienia dyrektora - wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka nr 7 w Gdyni
 • 795/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 518/07/V/O z 19.01.2007 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 05.02.2007