Z dnia 2007-01-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.01.2007 r. w sprawie:
 • 515/07/V/S - powołania pełnomocników ds. wyborów do rad dzielnic Miasta Gdyni zarządzonych na dzień 04.03.2007 r.
 • 516/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 17 112/06/IV/P dotyczącego dofinansowania wydania tomu poezji Jolanty Kmieć-Sabury „Ścieżki obok wspomnień"
 • 517/07/V/K - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wycenę samochodów przejmowanych na rzecz Gminy Miasta Gdyni
 • 518/07/V/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych"
 • 519/07/V/O - zakupu nagród dla autorów najlepszych olimpijskich prac geograficznych poświęconych Gdyni, oraz dla laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej organizowanej przez III Liceum Ogólnokształcące
 • 520/07/V/O - dofinansowania przejazdu uczestników XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywającej się w Zespole Szkół nr 5
 • 521/07/V/O - zakupu nagród dla zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego „Ludzie Nauki w drodze do prawdy" organizowanego przez Zespół Szkół nr 12
 • 522/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 382/07/V/O dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego realizacji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska"
 • 523/07/V/O - umorzenia zaległości pieniężnych za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze gdyńskich przedszkoli samorządowych
 • 524/07/V/M - określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osoby fizycznej - ul. Dachnowskiego
 • 525/07/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej , przeznaczonej pod budowę ulicy Wzgórze Bernadowskie
 • 526/07/V/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 527/07/V/M - akceptacji treści umowy dotyczącej współpracy przy organizacji konkursu „Gdyński Biznesplan"
 • 528/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie grafiki na nośnikach reklamowych i wykonanie nowych nośników
 • 529/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta Gdyni
 • 530/07/V/S - zryczałtowanych diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic w Gdyni zarządzonych na dzień 04.03.2007 r.
 • 531/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia o obwodach głosowania, ich numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic w Gdyni zarządzonych na dzień 04.03.2007 r.
 • 532/07/V/S - zakupu prenumeraty prasy specjalistycznej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2007 r.
 • 533/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 534/07/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości
 • 535/07/V/R - przyjęcia programu naprawczego Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka" jako zespołu placówek specjalistycznych
 • 536/07/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • 537/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 24-28
 • 538/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Batalionów Chłopskich 24-28
 • 539/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Biskupa Dominika 31-39
 • 540/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Starowiejskiej 36-38
 • 541/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Żelaznej 20
 • 542/07/V/M - ustalenia wykazu lokalu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dickmana 38
 • 543/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługi w zakresie wykonywania prac porządkowych na terenie Parku Kolibki
 • 544/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Parku Kolibki
 • 545/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługi w zakresie prac ziemnych, budowlanych i transportowych na terenie Parku Kolibki
 • 546/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii studni rewizyjnych na ul. Geskiego, Kameliowej
 • 547/07/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie, Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń", sali lekcyjnej
 • 548/07/V/S - zakupu stroju reprezentacyjnego dla kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz kierowcy
 • 549/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na rozplakatowanie obwieszczeń dotyczących przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni poboru mężczyzn urodzonych w 1988 r.
 • 550/07/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy dotyczącej realizacji projektu www.innowacje.gdynia.pl
 • 551/07/V/S - zmiany zarządzenia nr 8050/IV/S dotyczącego powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Miasta Gdyni
 • 552/07/V/S - upoważnienia sekretarza miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych
 • 553/07/V/M - odstąpienia od skorzystanie z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Północnej
 • 554/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Druskiennickiej
 • 555/07/V/S - wyrażenia zgody na konserwację kopertownicy
 • 556/07/V/S - wyrażenia zgody na konserwację systemu kolejkowego „Nemo Q".
 • 557/07/V/S - wyrażenia zgody na konserwację kserokopiarek Konica i Minolta
 • 558/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów malarskich
 • 559/07/V/S - wyrażenia zgody na naprawę zamków drzwiowych w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 560/07/V/S - zakupu narzędzi oraz artykułów hydraulicznych
 • 561/07/V/P - dostępu do Internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
 • 562/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 16 629/06/IV/P dotyczącego wydzierżawienia łączy od TP S.A. dla potrzeb MCPR
 • 563/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na naprawy i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych
 • 564/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 17 113/06/IV/P dotyczącego wydania książki Jarosława Drozdy „Społeczność Żydowska w Gdyni w okresie międzywojennym"
 • 565/07/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie napisów informacyjnych.
 • 566/07/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 6.000 EUR na wykonanie druków własnych
 • 567/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 260/06/V/M dotyczącego przeprowadzenie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 568/07/V/M - odstąpienia od prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łęczyckiej
 • 569/07/V/S - wyrażenia zgody na usługę oczyszczania wykładzin i krzeseł w 2007 r.
 • 570/07/V/S - przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni poboru w 2007 r.
 • 571/07/V/U - uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym ul Radosnej urządzeń wodociągowych
 • 572/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót w ramach: „Szkoły podstawowe - przebudowa obiektów"
 • 573/07/V/U - akceptacji treści umowy KB/554/UI/182/W/2005 dotyczącej wykonania robót na zadaniu pn. „Budowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem w Gdyni Pustkach Cisowskich"
 • 574/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę transportową - przesyłka kurierska
 • 575/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie przełożenia linii Kablowych SN i NN w ramach projektu: „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II"
 • 576/07/V/S - zakupu prenumeraty prasy specjalistycznej oraz literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2007 r.
 • 577/07/V/S - zmiany treści zarządzenia 17 109/06/IV/S dotyczącego wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za użytkowanie częstotliwości radiowej dla Straży Miejskiej w 2007 r.
 • 578/07/V/M - ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Miasta Gdyni położonej przy ul. Kieleckiej
 • 579/07/V/P - zmiany umowy KB/242/PON/30/W/2006
 • 580/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie koncepcji i projektu budowlanego i wykonawczego: „Budowa skrzyżowania ulic: Unruga, Puckiej, Złotej, Platynowej i Czarnieckiego"
 • 581/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektrycznej dla oświetlenia ulicy Krawieckiej
 • 582/07/V/S - wszczęcia postępowania w trybie zamówienia publicznego na zakup dodatkowych licencji oprogramowania FKJB, WYBUD
 • 583/07/V/S - wszczęcia postępowania w trybie zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi aktualizacji bazy serwisu prawnego Lex dla Samorządu Terytorialnego
 • 584/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup komputera przenośnego
 • 585/07/V/S - wszczęcia postępowania w trybie zamówienia publicznego na świadczenie rocznej opieki autorskiej nad systemami informatycznymi: „Ewidencja sortów i ekwiwalentów" oraz „Rejestr podatku VAT"
 • 586/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie prac w ramach projektu BUSTRIP, polegających na  zaopiniowaniu ramowej koncepcji Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Miejskiego
 • 587/07/V/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie usługi serwisu i konserwacji systemu monitoringu miasta
 • 588/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania i konserwacji miejskiej burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie na terenie Gdyni w rejonie I
 • 589/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na prowadzenie zajęć świetlicowych z poborowymi
 • 590/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej
 • 591/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej
 • 592/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej
 • 593/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej
 • 594/07/V/P - przeglądu, bieżącej konserwacji i obsługi systemu syren alarmowych m. Gdyni
 • 595/07/V/S - zabezpieczenia środków finansowych w roku 2007 na utrzymanie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS
 • 596/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2007 roku
 • 597/07/V/P - przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2007 roku
 • 598/07/V/P - zmiany treści zarządzenia nr 6779/04/IV/P w sprawie powołania dyrektora Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza
 • 599/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 461/07/V/O w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na opracowanie ekspertyzy prawnej
 • 600/07/V/P - powołania komisji oceniającej
 • 601/07/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. 10 Lutego róg ul. Władysława IV przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz dzierżawcy
 • 602/07/V/O - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych 2006"
 • 603/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Okrzei
 • 604/07/V/U - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni w rejonie II
 • 605/07/V/K - zawarcia umowy na wykonanie czynności związanych z zakończeniem roku obrachunkowego w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 22.01.2007