Z dnia 2007-01-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.01.2007 r. w sprawie:
 • 450/07/V/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków i opłat oraz mandatów karnych
 • 451/07/V/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
 • 452/07/V/K - przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
 • 453/07/V/M - unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wykonanie zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeglarzy
 • 454/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na prace związane z umieszczeniem urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad dzielnic miasta Gdyni zarządzonych na dzień 04 marca 2007 roku
 • 455/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 456/07/V/M - zatrudnienia na umowę zlecenie do kwoty 6.000 EUR koordynatora projektu www.innowacje.gdynia .pl.
 • 457/07/V/O - zakupu nagród dla zwycięzców VII Gdyńskiego Przeglądu Jasełek organizowanego przez Szkołę podstawową nr 33, Gimnazjum nr 11 i IX Liceum Ogólnokształcące
 • 458/07/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 459/07/V/M - zatwierdzenia porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 460/07/V/M - zatwierdzenia porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 461/07/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na opracowanie ekspertyzy prawnej
 • 462/07/V/M - zapłaty kwot wynegocjowanych w zawartej pomiędzy stronami ugodzie sądowej
 • 463/07/V/U - przepisania zgody na przepisanie pozwolenia na budowę wodociągu realizowanego w ramach inwestycji: „Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stryjskiej"
 • 464/07/V/U - wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji: „Oświetlenie ulic Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej"
 • 465/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na utrzymanie na serwerze oraz bieżącą aktualizację serwisu internetowego www.forum.gdynia.pl.
 • 466/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługę oczyszczania cieków na terenie Gdyni
 • 467/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę wykonania projektu nasadzeń dla terenu zieleni przy Bulwarze Nadmorskim
 • 468/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii wpustów ulicznych na ul. Kalksztajnów
 • 469/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii studni rewizyjnej na ul. Morskiej
 • 470/07/V/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 471/07/V/S - wyrażenia zgody na opłatę abonamentową za używanie przez pracowników Urzędu Miasta Gdyni odbiorników radiowych i telewizyjnych w 2007 r.
 • 472/07/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Utrzymanie i konserwacja burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni w latach 2007-2010 w części III"
 • 473/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. „Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Wschodniej w Gdyni"
 • 474/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie prac naprawczych instalacji wodociągowej w trakcie realizacji zadania „Ulica Świętojańska - pętla uliczna"
 • 475/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie drogowych prac naprawczych po wymianie instalacji wodociągowej, w trakcie realizacji zadania „Ulica Świętojańska - pętla uliczna
 • 476/07/V/U - uregulowania należności za usługę kurierską
 • 477/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych do zadania pn. „Ułożenie tymczasowej nawierzchni w ul. Miedzianej w Gdyni"
 • 478/07/V/U - zawarcia aneksu nr 4 do umowy nr SK/1433/RU/46-W/02 o wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka
 • 479/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/859/UI/307/W/2006 z dnia 04.12.2006 r. na wykonanie robót na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Solnej/Radosnej w Gdyni" realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 480/07/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn. „Budowa ul. Cechowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną"
 • 481/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego etap II w Gdyni
 • 482/07/V/U - udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją „Budowa ul. Bursztynowej w Gdyni"
 • 483/07/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: wspieranie międzynarodowych staży i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji pomiędzy młodymi ludźmi
 • 484/07/V/R - podpisania aneksu do porozumienia z dnia 21 września 2006 r. pomiędzy wojewodą pomorskim a prezydentem miasta Gdyni w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 • 485/07/V/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu komisji konkursowej
 • 486/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na napisanie utworu literackiego o charakterze wspomnieniowym dot. wydarzeń sierpnia 1980 roku w Gdyni
 • 487/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów informacyjnych o 15. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdyni
 • 488/07/V/P - zmiany zarządzenia nr 13108/IV/2006/P z 14 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia ogólnopolskiego patronatu medialnego Polskiego Radia S.A. nad obchodami 80-lecia nadania Gdyni praw miejskich
 • 489/07/V/P - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności pełnomocnika prezydenta miasta Gdyni ds. osób niepełnosprawnych
 • 490/07/V/P - kosztów funkcjonowania pełnomocnika prezydenta miasta Gdyni ds. udostępnienia części lotniska wojskowego Oksywie do funkcji cywilnej w 2007 r.
 • 491/07/V/O - zakupu nagród na okręgowe eliminacje XXXVI Olimpiady Biologicznej organizowanej przez III LO w Gdyni
 • 492/07/V/O - zmiany zarządzenia nr 294/06/V/O w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr EDP/000019/11/D o dofinansowanie projektów w ramach realizacji programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"
 • 493/07/V/O - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni i prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych"
 • 494/07/V/S - powierzenia obowiązków organizacji jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni"
 • 495/07/V/S - zakupu prenumeraty prasy specjalistycznej dla UM Gdyni w 2007 roku
 • 496/07/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki powyżej 60.000 EUR na dostawę energii cieplnej dla budynku UM Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 497/07/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki powyżej 60.000 EUR na dostawę energii elektrycznej dla budynku UM Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 498/07/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2007 na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla budynku UM Gdyni al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 499/07/V/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2007 na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych
 • 500/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup telefonów stacjonarnych oraz wyboru oferenta
 • 501/07/V/S - dostawy mebli biurowych dla kancelarii ogólnej UM Gdyni o wartości do 6.000 EUR
 • 502/07/V/S - wyrażenia zgody na naprawę odzieży i obuwia służbowego dla pracowników Straży Miejskiej
 • 503/07/V/S - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup tonerów dla UM Gdyni w 2007 r.
 • 504/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie lokalu przy ul. Świętojańskiej 141 w 2007 roku wraz z wyposażeniem
 • 505/07/V/S - akceptacji wyników postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów eksploatacyjnych dla UM Gdyni w 2007 roku
 • 506/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup w 2007 roku kopert utajnionych UM Gdyni
 • 507/07/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej opieki autorskiej i asysty technicznej komputerowego systemu rejestracji stanu cywilnego
 • 508/07/V/S - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 509/07/V/S - uruchomienia środków ZFŚS wynikających z korekty zatrudnienia w urzędzie na dzień 31 grudnia 2006 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 19.01.2007