Z dnia 2007-01-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.01.2007 r. w sprawie:
 • 381/07/V/O - zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości opłat
 • 382/07/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie
 • 383/07/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie auli szkolnej w III LO w Gdyni
 • 384/07/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień
 • 385/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na zamieszczenie reklamy „Kampanii Parkingowej" na pojazdach PKT w Gdyni
 • 386/07/V/R - zawarcia porozumienia z Gdańskiem miastem na prawach powiatu w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
 • 387/07/V/R - zawarcia porozumienia z powiatem bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bytowie
 • 388/07/V/S - obwodów głosowania, ich granic i numerów w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na 04 marca 2007 r.
 • 389/07/V/S - uruchomienia środków finansowych z tytułu diet dla radnych Rady Miasta Gdyni na rok 2007
 • 390/07/V/U - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych
 • 391/07/V/U - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej
 • 392/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śląskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 393/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 394/07/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 395/07/V/M - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego
 • 396/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Ujejskiego 36
 • 397/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 398/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kopernika 26-28
 • 399/07/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Śląskiej 44
 • 400/07/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwarznieńskiej
 • 401/07/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy MG/236/98 na grunt położony przy ul. Uczniowskiej
 • 402/07/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków z budżetu miasta na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu Muszli Koncertowej przy Pl. Grunwaldzkim
 • 403/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na emisję filmu reklamowego zapraszającego do udziału w konkursie Gdyński Biznesplan 2007
 • 404/07/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zorganizowanie sesji fotograficznej, przygotowania wersji elektronicznej i przeniesienia autorskich praw majątkowych do wielokrotnego wykorzystania jednej fotografii barwnej Gdyni
 • 405/07/V/M - ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego - garażu przy ul. Zgoda 4/6
 • 406/07/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Promiennej 2
 • 407/07/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu świadczenia usług telefonicznych w Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej na Dworcu PKP
 • 408/07/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu świadczenia usług internetowych w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II
 • 409/07/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu najmu lokalu na potrzeby Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej na Dworcu PKP
 • 410/07/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu dostarczenia energii elektrycznej do Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II
 • 411/07/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu świadczenia usług telefonicznych w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II
 • 412/07/V/M - zmiany zarządzenia nr 260/06/V/M dotyczącego przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 413/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na sporządzenie materiału fotograficznego ze spotkań z udziałem gości zagranicznych
 • 414/07/V/S - odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup paliwa
 • 415/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup paliwa samochodowego
 • 416/07/V/O - upoważnienia do zawarcia umowy dotyczącej przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych
 • 417/07/V/O - ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego
 • 418/07/V/M - zapłaty odszkodowania z tytułu niezłożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego - na podstawie zawartej przez strony ugody sądowej
 • 419/07/V/S - unieważnienia postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
 • 420/07/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 6.000 EUR na dostawę wody naturalnej, źródlanej i mineralnej w 2007 roku
 • 421/07/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 422/07/V/S - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości do 60.000 EUR na wykonanie konserwacji instalacji centralnego ogrzewania w Urzędzie Miasta Gdyni w 2007 r.
 • 423/07/V/S - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości do 60.000 EUR na wykonanie konserwacji systemów alarmowych w Urzędzie Miasta Gdyni w 2007 r.
 • 424/07/V/P - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań w zakresie kultury
 • 425/07/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku 7-18 lat - mieszkańców miasta Gdyni
 • 426/07/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Ułożenie tymczasowej nawierzchni w ul. Szkutniczej i Spawaczy"
 • 427/07/V/U - akceptacji treści umowy sprzedaży energii elektrycznej dla zadania: „Oświetlenie terenu parku w Gdyni Kolibkach"
 • 428/07/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na konserwację kserokopiarek i faxów
 • 429/07/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu dostarczenia energii elektrycznej do Miejskiej Informacji Turystycznej na Dworcu PKP
 • 430/07/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na opłatę z tytułu świadczenia usług informatycznych w Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej na Dworcu PKP
 • 431/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad pracami związanymi z administracją i prowadzeniem gospodarki w lasach komunalnych
 • 432/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji przetargowych dotyczących oczyszczania miasta
 • 433/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie dodatkowych egzemplarzy dokumentacji dla inwestycji „Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska-Przemyska
 • 434/07/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanału deszczowego w rejonie ulicy Nasypowej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających
 • 435/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej Gdyni
 • 436/07/V/U - wyrażenia zgody na pokrywanie kosztów utrzymania oświetlenia ulicy Unruga w Gdyni
 • 437/07/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w rejonie ulic Hryniewickiego, Waszyngtona, Pułaskiego i Skweru Kościuszki w Gdyni
 • 438/07/V/U - unieważnienia części I i II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Utrzymanie i konserwacja burzowej sieci kanalizacji na terenie miasta Gdyni w latach 2007 - 2010"
 • 439/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania i konserwacji miejskiej burzowej sieci kanalizacji na terenie Gdyni w rejonie II
 • 440/07/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/613/UI/208/W/2006 z 25.09.2006 r. na wykonanie zadania „ul. Świętojańska - pętla uliczna"
 • 441/07/V/U - akceptacji wykonania robót w ilościach określonych umową nr KB/184/UI/53/W/2005 z 5.05.2006 r. w ramach projektu „Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"
 • 442/07/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniu ulic Janka Wiśniewskiego i Energetyków i przeprogramowanie sterownika MSR akomodacyjnego w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II"
 • 443/07/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wybór inżyniera projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II" w zakresie rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy nowego obiektu mostowego WD-3
 • 444/07/V/M - udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na emisję ogłoszenia o przetargu na opracowanie scenariusza i organizację święta ul. Świętojańskiej
 • 445/07/V/M - podpisania umowy najmu dotyczącej lokalu przy ul. Waszyngtona ze Stocznią Remontową Nauta S.A
 • 446/07/V/M - rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na montaż i demontaż elementów wizualnej identyfikacji Gdyni podczas imprez z kalendarza imprez miejskich w 2007 r.
 • 447/07/V/S - wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego
 • 448/07/V/S - wyrażenia zgody na zakup sprzętu związanego ze świadczeniem usług telefonii komórkowej do 6.000 EUR
 • 449/07/V/S - zakupu znaczków sądowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.01.2007
Data udostępnienia informacji: 05.01.2007
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.05.2015 13:03 Korekta Sybilla Stolarczyk