Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdyni za 2007 rok

Spis treści 

I.   REALIZACJA BUDŻETU MIASTA GDYNI w 2007 roku
II.  ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU w 2007 roku 
 
Dochody
I. Dochody własne
II. Subwencja ogólna
III. Dotacje celowe z budżetu państwa
 
Wykonanie dochodów budżetu miasta Gdyni w 2007 roku wg źródeł - tabela
 
Część tabelaryczna - dochody
 
 
Wydatki
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Dział 020 - Leśnictwo
Dział 600 - Transport i łączność  
Dział 630 - Turystyka  
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 
Dział 710 - Działalność usługowa
Dział 750 - Administracja publiczna 
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
                   prawa oraz sądownictwa 
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie         posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dział 757 - Obsługa długu publicznego 
Dział 758 - Różne rozliczenia
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Dział 852 - Pomoc społeczna 
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki majątkowe

Inwestycje realizowane przez Wydział Przygotowania i Wydział Realizacji Inwestycji - część tabelaryczna 
Inwestycje realizowane przez Wydział Realizacji Inwestycji - część opisowa 
Inwestycje realizowane przez Wydział Przygotowania Inwestycji - część opisowa
Wykonanie inwestycji w 2007 roku jednostek i zakładów budżetowych
Wykonanie inwestycji rad dzielnic w 2007 roku
Wykonanie inwestycji kapitałowych w 2007 roku

ROZCHODY


Część tabelaryczna - wydatki
 
Wykaz zmian w budżecie miasta Gdyni w 2007 roku 
 
III.   ZAŁĄCZNIKI
Nr
1. Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru   podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2007 roku

2. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych szkół podstawowych za 2007 rok

3. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych oddziałów „0" w szkołach podstawowych za 2007 rok

4. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych gimnazjów za 2007 rok

5. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych świetlic szkolnych za 2007 rok 

6. Zestawienie wykonania zadań rzeczowych w szkołach podstawowych i gimnazjach za 2007 rok

7. Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych szkół ponadpodstawowych i placówek edukacyjno - wychowawczych za 2007 rok 

8. Zestawienie wykonania zadań rzeczowych szkół ponadpodstawowych i placówek edukacyjno - wychowawczych za 2007 rok 

9. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego przedszkoli za 2007 rok

10.  Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 31.12.2007r. zakładów budżetowych Gminy Miasta Gdyni

11.  Informacja z wykonania planów przychodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 rok 

12.  Rozliczenie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2007 rok

13.  Sprawozdanie z działalności rad dzielnic za 2007 rok

14.  Dotacje udzielone w 2007 roku na realizację zadań gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2007 roku

Wartość udziałów i akcji gminy miasta Gdyni w spółkach prawa
handlowego na dzień 31.12.2007 roku

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku, w układzie klasyfikacji budżetowej

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku, w układzie klasyfikacji budżetowej

Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku, w układzie rzeczowym

Sprawozdanie z wykonania zadań Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku, w układzie rzeczowym 

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2007 rok

Informacja, o której mowa w art.197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za 2007 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Data udostępnienia informacji: 28.03.2008