Projekt budżetu miasta Gdyni na 2007 rok


Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2007
wraz z załącznikami:.
Nr 1 Dochody budżetu miasta Gdyni na 2007 rok
Nr 2 Wydatki budżetu miasta na 2007 rok
Nr 3 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok
Nr 4 Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok
Nr 5 Zestawienie dotacji z budżetu miasta na 2007 rok
Nr 6 Plany finansowe dzielnic na 2007 rok
Nr 7 Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2007
Nr 8 Wieloletni program inwestycyjny
Nr 9 Wieloletni plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
Nr 10 Plan dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.
Nr 11 Prognoza długu miasta Gdyni do roku 2013

Budżet miasta Gdyni w 2007 roku – wprowadzenie
Dochody
§ Dochody własne
§ Subwencja ogólna
§ Dotacje celowe z budżetu państwa
§ Przychody
§ Dochody wg źródeł – część tabelaryczna
Wydatki
§ Struktura wydatków w latach 2006 – 2007 w działach (tabela)
§ Struktura wydatków w latach 2006 – 2007 w działach (wykresy)
§ Wydatki budżetu miasta Gdyni w latach 2006 – 2007 wg rodzajów
§ Rolnictwo
§ Leśnictwo
§ Transport i łączność
§ Turystyka
§ Gospodarka mieszkaniowa
§ Działalność usługowa
§ Administracja publiczna
§ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
§ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
§ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
§ Obsługa długu publicznego
§ Różne rozliczenia
§ Oświata i wychowanie
§ Szkolnictwo wyższe
§ Ochrona zdrowia
§ Pomoc społeczna
§ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
§ Edukacyjna opieka wychowawcza
§ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
§ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
§ Kultura fizyczna i sport

Wydatki majątkowe

Informacja o stanie mienia komunalnego

Plan zadań gminnych i powiatowych funduszy celowych na 2007 rok

Załączniki
Nr 1 Plan wydatków szkół podstawowych – rozdz. 80101 na 2007 rok
Nr 2 Plan wydatków oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
– rozdz. 80103 na 2007 rok
Nr 3 Plan finansowy przedszkoli – rozdz. 80104 na 2007 rok
Nr 4 Plan wydatków gimnazjów – rozdz. 80110 na 2007 rok
Nr 5 Plan wydatków świetlic szkolnych – rozdz. 85401 na 2007 rok
Nr 6 Plan wydatków szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek
oświatowych na 2007 rok
Nr 7 Plan wydatków rad dzielnic na 2007 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Data udostępnienia informacji: 03.01.2007