Wspieranie międzynarodowych staży i wymian w latach 2007-2009

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: wspieranie międzynarodowych staży i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji pomiędzy młodymi ludźmi z krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z wyłączeniem Litwy, Rosji i Estonii a mieszkańcami Gdyni oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej.
 
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia mające na celu stworzenie możliwości młodzieży gdyńskiej nawiązania kontaktów z młodymi ludźmi z krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z wyłączeniem Litwy, Rosji i Estonii. Zadanie powinno w szczególności obejmować organizację wyjazdów zagranicznych w celu odbycia stażu, przyjmowanie młodzieży z zagranicy w celu odbycia stażu, realizację wymian międzynarodowych dla budowania wzajemnych relacji i rozwoju edukacji nieformalnej w zakresie promocji demokracji i aktywności obywatelskiej.
 
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 11, 18, 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 roku z późn. zm.), § 2 pkt 12.1 Uchwały nr XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni z 27 września 2006 roku w sprawie Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007, § 1 ust. 1 rozdziału 4 i § 1-11 rozdziału 5 załącznika do uchwały nr XXXIII/796/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 roku w sprawie: przyjęcia Gdyńskiej Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 
Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
 
Przewidywana wysokość dotacji na realizację zadania dotyczącego niniejszego konkursu w latach 2007-2009 wynosi: 240.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) - w tym w roku 2007: 80.000 zł, w roku 2008: 80.000 zł i w roku 2009: 80.000 zł.
 
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 01.05.2007 roku i zakończy najpóźniej do 30.06.2009 roku.
 
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wybrane informacje dotyczące zadania. Aktualny wzór oferty jest dostępny w Biurze Prezydenta Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2006 rok , aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, statut, umowy lub oświadczenia partnerów, jeśli ich udział przewidziano w ofercie oraz ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych. Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu na dyskietce.
 
Oferty należy składać do dnia 16.02.2007 roku do godziny 19.00 w Biurze Prezydenta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja 27/31 w Gdyni.
 
Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 
- merytoryczna wartość oferty,
- możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, a w tym: baza lokalowa i zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
- budżet zadania, a w tym: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współudział innych źródeł finansowania, wkład pracy wolontariuszy,
- współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania, w szczególności współpraca z podmiotami zagranicznymi,
- doświadczenie w pracy z młodzieżą podmiotu oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, a w szczególności doświadczenie w organizacji młodzieżowej wymiany międzynarodowej.
 
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na obowiązującym formularzu z niezbędnymi załącznikami, w terminie i miejscu określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 
W ramach konkursu może zostać wybrana jedna lub kilka ofert realizacji zadania publicznego.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2007 roku.
 
O wyniku konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
 
Na realizację zadań tego samego rodzaju jak przewidziane w niniejszym konkursie w roku 2006 Miasto Gdynia przeznaczyło kwotę 80.000 zł, w 2005 roku nie przeznaczono środków finansowych na ten cel.
 
Oferty można konsultować w Biurze Prezydenta Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych: 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27-31 (tel. 0-58 621-80-98, 661-35-41), w godzinach 9.00 - 19.00. Osobą odpowiedzialną za konkurs jest Katarzyna Kaczmarek.

Pliki do pobrania:

Ankieta GBD o OP

Formularz ofertyWYKAZ OFERT
złożonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania:

 

wspieranie międzynarodowych staży i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji pomiędzy młodymi ludźmi z krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z wyłączeniem Litwy, Rosji i Estonii a mieszkańcami Gdyni oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej:

 

1.Centrum Współpracy Młodzieży na zadanie „Wizyty Stażowe i Staże dla rozwoju II”; wnioskowana kwota dotacji: 240.000,00 zł.


Informacja o rozstrzygnięciu

 

Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 1424/07/V/P z dnia 20 marca 2007 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: wspieranie międzynarodowych staży i wymian mających na celu kontakt i budowanie relacji pomiędzy młodymi ludźmi z krajów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z wyłączeniem Litwy, Rosji i Estonii a mieszkańcami Gdyni oraz promowanie demokracji i aktywności obywatelskiej. Na mocy w/w zarządzenia dotację w wysokości 240.000 zł, w tym 80.000 zł w 2007 r., 80.000 zł w 2008 r. i 80.000 zł w 2009 zł przyznano Centrum Współpracy Młodzieży na realizację zadania „Wizyty Stażowe i Staże dla rozwoju II”.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Monika _Listwoń
Data udostępnienia informacji: 12.01.2007