Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

                                                               
 

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, z terminem składania ofert do dnia  30 maja 2007 r. do godz. 10.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. Legionów 130, pokój 108) lub w Kancelarii Ogólnej UM..

W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność socjoterapeutyczna na rzecz dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym określona przez ogólne zasady kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne zgodnie z zarządzeniem Nr 16454/06/IV/O z dnia 06.10.2006r. Ogłaszany konkurs dotyczy:

 świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych w:

- ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73
- SP Nr 37, ul. Wiczlińska 93
- przy ul. Żeglarzy 5
- przy ul. Chwarznieńskiej 2
- przy ul. Maciejewicza 11
- przy ul. Morskiej 89
- przy ul. Abrahama 82
                                                                                                                           

Składana oferta powinna prezentować konkretne przedsięwzięcie, którego realizacja rozpoczyna się:

- dla świetlicy w ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73 od 1 lipca 2007 r. i zakończy 30 czerwca 2009r
- dla świetlicy w SP Nr 37,ul. Wiczlińska 93 od 1 lipca 2007 r. i zakończy  30 czerwca 2009 r.
- dla świetlicy przy ul. Żeglarzy 5 od 1 lipca 2007 r. i zakończy 30 czerwca 2009 r.
- dla świetlicy przy ul. Chwarznieńskiej 2 od 1 lipca 2007 r. i zakończy    30 czerwca 2009 r.
- dla świetlicy przy ul. Maciejewicza 11 od 1 lipca 2007 r. i zakończy  30 czerwca 2009 r.
- dla świetlicy przy ul. Morskiej 89 od 1 lipca 2007 r. i zakończy 30 czerwca 2009 r.
- dla świetlicy przy ul. Abrahama 82 od 1 lipca 2007 r. i zakończy 30 czerwca 2009 r.
 
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.4 ust. 1 pkt. 16, art.5 ust. 4 pkt 2, art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz  § 2 ust.4 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni z 27 września 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007”  (MGR z dnia 04.10.2006r. nr 46, poz. 285)
            Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
            Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)   i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące  zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.

Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2006 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wychowawców, szczegółowy spis dokumentacji, która ma być prowadzona w ramach zadania.
Do oferty składanej w postaci wydruku komputerowego wskazane jest  dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
            Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność i nowatorskie podejście do realizacji programu dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym, koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, współpraca z innymi podmiotami, posiadana baza lokalowa jeżeli nie dotyczy to szkół, kompetencje i kwalifikacje wychowawców oraz ich doświadczenie w pracy w placówce o charakterze socjoterapeutycznym. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty, o którą występuje podmiot. W takim przypadku oferent, po akceptacji określonych przez Zleceniodawcę kosztów, jest zobowiązany przedstawić zaktualizowaną ofertę.
Organizacje, które wygrają konkurs, otrzymają od Gminy lokal w użyczenie na okres trwania umowy. Ponadto wszystkie organizacje będą zobowiązane dostarczyć potwierdzenie ubezpieczenia OC na prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, co będzie stanowiło załącznik do umowy.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 czerwca 2007 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.
 
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi:
-  dla świetlicy w ZS Nr 14, ul. Nagietkowa 73
             32.193 zł w 2007r.
            64.924  zł w 2008r
             32.732 zł w 2009r.
     - dla świetlicy w SP Nr 37, ul. Wiczlińska 93:

             32.634 zł w 2007r.
             66.028 zł w 2008r
             33.394 zł w 2009r.
     - dla świetlicy przy ul. Żeglarzy 5
             60.768 zł w 2007r.
             121.188 zł w 2008r
             60.817 zł w 2009r.
- dla świetlicy przy ul. Chwarznieńskiej 2
             52.400 zł w 2007r.
            105.710 zł w 2008r
             53.310 zł w 2009r.
- dla świetlicy przy ul. Maciejewicza 11
            32.634 zł w 2007r.
            66.028 zł w 2008r.
            33.394 zł w 2009r.
- dla świetlicy przy ul. Morskiej 89
              34.635 zł w 2007r.
              71.600 zł w 2008r.
              36.966 zł w 2009r.
- dla świetlicy przy ul. Abrahama 82
              33.645 zł w 2007r.
              68.494 zł w 2008r.
              34.850 zł w 2009r.
 
W przypadku świetlic, które nie mieszczą się w szkołach, do podanych kwot wliczono koszty eksploatacyjne.
 
W 2006 r. na realizację zadania Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i ośrodków profilaktyki środowiskowej  ogółem przeznaczono 1.282.874 zł, w tym:
1.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Chwarznieńskiej 2 – 105.710,-
2.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Wiczlińskiej 93 – 66.028,-
3.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Nagietkowej 73 – 124.556,-
4.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Abrahama 82 – 69.598,-
5.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 89 - 71.601,-
6.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Maciejewicza 11 -  66.028,-
7.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Żeglarzy 5 – 73.788,-
8.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. L.Staffa 10  - 55.000,-
9.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Leszczynki 177 – 55.000,-
10.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Unruga 150 -       50.000,-
11.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Chabrowej 43 – 65.000,-
12.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Morskiej 192 – 65.000,-
13.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cechowej 22 – 65.000,-
14.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i Osrodka Profilaktyki Środowiskowej przy ul. Płk. Dąbka 52 – 109.370,-
15Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej przy ul. Opata Hackiego 17 -       110.375,-
16.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Cylkowskiego 5 -  67.320,-
17.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Portowej 2 – 63.500,-
W 2007 r. na realizację zadania Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i ośrodków profilaktyki środowiskowej  zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.369.349 zł
 
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 8.00-15.00. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Bożena _Witos
Data udostępnienia informacji: 26.04.2007