Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej - od 2008r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej, z terminem składania wniosków do dnia 3 grudnia 2007r. do godz. 15.00 w Wydziale Zdrowia (ul. Legionów 130, pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM.

W ramach realizacji zadania dotowane będzie leczenie bólu osób z chorobą nowotworową poprzez zapewnienie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i rehabilitacji.

Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się 2 stycznia 2008 r. i zakończy do 31 grudnia 2010r.

 

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz § 2 ust.2 pkt 4 załącznika do Uchwały X/268/07 Rady Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”  (MRM z dnia 05.09.2007r. nr 37, poz. 262)

            Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.

            Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn.  27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące  zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.

Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2006 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), ilość i kwalifikacje osób mających pracować w poradni, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, statut oraz ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest  dołączenie zapisu oferty na dyskietce lub płycie.            Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: zakres świadczeń mających być realizowanych w Poradni Opieki Paliatywnej, możliwość kontynuacji projektu w latach następnych, koszty realizacji zadania, wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, możliwości realizacyjne związane z posiadaną bazą lokalową zgodną z wymaganiami, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym powierzchnie do świadczeń w/w usług,  kwalifikacje osób realizujących zadanie oraz dostępność do usług medycznych. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty, o którą występuje podmiot. W takim przypadku oferent, po akceptacji określonych przez Zleceniodawcę kosztów, jest zobowiązany przedstawić zaktualizowaną ofertę.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 stycznia 2005 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi:-         w 2008r. 50.000 zł-         w 2009r. 51.000 zł-         w 2010r. 52.000 zł

Miasto Gdynia na realizację zadania związanego z  prowadzeniem Poradni Opieki Paliatywnej  przeznaczyło 40.000 zł w 2006r. i kwotę 45.000  zł w 2007r.

Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 107 (tel.: 622-30-55), w godzinach 7.30-15.30. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Maria Machnicka
Data udostępnienia informacji: 29.10.2007