Prowadzenie klubu młodzieżowego

 
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie klubu młodzieżowego, z terminem składania wniosków do dnia 30 maja 2007 r. do godz. 10.00 w Wydziale Zdrowia ( ul. Legionów 130, pok. 108 ) lub w kancelarii ogólnej UM.

W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność opiekuńcza, edukacyjna i wychowawcza na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gdyni, pochodzących ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologią w placówce przy ul. Warszawskiej 45.

Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się 1 września  2007 r. i zakończy 30 czerwca 2009r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591wraz z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 16, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz  § 2 ust.4 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni z 27 września 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007”  (MGR z dnia 04.10.2006r. nr 46, poz. 285)

 
       Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.

       Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące  zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.

Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2006 rok ( w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób bezpośrednio realizujących zadanie. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub złożenie ich w formie niezgodnej z wyżej określonymi wymogami stanowi podstawę odrzucenia oferty.

Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest  dołączenie zapisu oferty na dyskietce lub płycie.

       Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja. Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria: koszty realizacji zadania, w tym wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, doświadczenie w realizacji tego typu projektu oraz kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, atrakcyjność proponowanych działań,  przewidywana ilość osób objętych ofertą. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty, o którą występuje podmiot. W takim przypadku oferent, po akceptacji określonych przez Zleceniodawcę kosztów, jest zobowiązany przedstawić zaktualizowaną ofertę.

Organizacja, która wygra konkurs, otrzyma od Gminy lokal w użyczenie na okres trwania umowy.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 czerwca 2007 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.

Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 15.200 zł w 2007r.. 46.000 zł w 2008r., 23.000 zł w 2009r.

Na realizację zadań związanych z prowadzeniem klubu młodzieżowego w dzielnicy Gdynia Śródmieście Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2006 kwotę 45.600 zł, na rok 2007 przewiduje się kwotę 45.600 zł

Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 8.00-15.00. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Bożena _Witos
Data udostępnienia informacji: 26.04.2007