Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście

Uwaga, organizacje pozarządowe
 
 Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście z terminem realizacji od 04.04.2007r. do 31.10.2008r. zgodnie z zarządzeniem Nr  

1.W ramach realizacji zadania wspierana będzie działalność na rzecz mieszkańców Gdyni dotycząca rehabilitacji społecznej oraz poradnictwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, propagowanie trzeźwości.

 2. Przewidywane kwoty na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynoszą:  43.000 zł w 2007r. i 50.000 zł w 2008r.

3. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: koszty realizacji zadania, w tym wysokość wkładu własnego i z innych źródeł, doświadczenie w realizacji tego typu projektu oraz kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, atrakcyjność proponowanych działań.

4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące  zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.
5. Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.
6. Na realizację zadań związanych z prowadzeniem klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2006 kwotę 75.462 zł, w roku 2007 w I kwartale kwotę 13.000 zł

7. Informacje o konkursie znajdują się w:  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego, Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31, Wydziale Zdrowia, ul. Legionów 130.
8. Termin składania ofert ustala się do 26 marca 2007 roku do godziny 10.00, w  Wydziale Zdrowia, Gdynia, ul. Legionów 130 ( pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM.

9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 3 kwietnia 2007r.
10. Informacja o wyborze najlepszych ofert zostanie umieszczona w: „Ratuszu”, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest Magdalena Kajtoch, tel. 622-30-55 lub 622-00-41 wew.121– Wydział Zdrowia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Maria Machnicka
Data udostępnienia informacji: 21.02.2007