Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w latach 2007-2010

 

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na  realizację zadania :

Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich


I. Obsługa merytoryczna konkursu :
Biuro Prezydenta
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
3 Maja 27/31
81-364 Gdynia
tel./fax 058 621 80 98
II. Podstawa prawna konkursu :
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie art.4 ust.1 pkt 18 oraz art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 roku nr 96, poz 873 z późn. zm.), § 2 ust.9 pkt 2 Uchwały nr XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 roku w sprawie Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007.
III. Termin i miejsce składania ofert :
Oferty należy składać w terminie do 30.03.2007 roku do godziny 19.00 w Biurze Prezydenta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, 81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data i godzina wpływu oferty do Biura Prezydenta - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
IV. Rodzaj i termin realizacji zadania :
1. W ramach realizacji zadania dotowane będzie udzielanie mieszkańcom Gdyni nieodpłatnych porad mających na celu ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich zgodnie ze standardami Związku Biur Porad Obywatelskich, a także szkolenia i działania informacyjne na rzecz Punktów Informacji Obywatelskiej działających w Gdyni.
2. Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15.05.2007 roku i zakończy najpóźniej do 01.06.2010 roku.
V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w latach 2007 – 2010 oraz wysokość środków publicznych wydatkowanych na realizację zadań tego samego rodzaju w latach 2006 – 2007:
1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem w 2007 roku – 50.000,00 zł.
2. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem w 2008 roku – 80.000,00 zł.
3. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem w 2009 roku – 80.000,00 zł.
4. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem w 2010 roku – 40.000,00 zł.
5. Wysokość środków publicznych wydatkowanych na realizację zadania „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich” w 2006 roku – 80.000,00 zł.
6. Wysokość środków publicznych wydatkowanych na realizację zadania „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich” w 2007 roku – 30.000,00 zł.
VI. Sposób przygotowania oferty :
1. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27.12.2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 roku, nr 264, poz.2207). Wzór oferty dostępny jest w siedzibie Biura Prezydenta - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i na stronie www.gdynia.pl.
2. Załączniki wymagane do oferty :
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku, w przypadku organizacji działającej krócej za okres działalności,
c) umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w punkcie V.1. oferty,
d) statut,
e) ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych
3. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
4. W przypadku składania więcej niż jednej oferty wystarczy złożyć jeden komplet załączników.
5. Załączone dokumenty należy składać w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność notarialnie lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta.
VII. Tryb, zasady, kryteria i termin wyboru ofert :
1. Wybór ofert jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. z 2003 roku nr 96, poz 873 z późn. zm.).
2. Prezydent, po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmuje decyzję o wyborze oferentów, którym zostanie przyznana dotacja. Komisja Oceniająca składa się w równej liczbie z wskazanych przez Prezydenta przedstawicieli samorządu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych spośród członków Komisji Konsultacyjnej. Komisja Konsultacyjna stanowi stały organ doradczy Prezydenta w zakresie współpracy z sektorem pozarządowym.
3. Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert to :
a) merytoryczna wartość oferty, w tym zakres poradnictwa i stosowane metody, zakładane cele i planowana liczba odbiorców,
b) dostępność BPO - czas pracy biura i godziny przyjęć klientów,
c) aktywność rozumiana jako prowadzenie kampanii informacyjnych o działalności biura oraz sposób docierania do osób potrzebujących,
d) kwalifikacje i doświadczenie kadry zarządzającej oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie zadania,
e) wykorzystanie nowoczesnych technologii internetowych i komputerowych,
f) koszty realizacji zadania, a w szczególności zaangażowanie w pozyskiwanie środków zewnętrznych, wkład pracy wolontariuszy,
g) współpraca podczas realizacji zadania z podmiotami publicznymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 25.04.2007 roku.
5. O wyniku konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
VIII. Zastrzeżenia i uwagi :
1. Dotacje nie mogą być udzielane na :
a) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
f) działalność polityczna i religijną.
2. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru, spełniające wymogi określone w niniejszym załączniku oraz złożone w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym załączniku.
3. Oferty można konsultować w Biurze Prezydenta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31 w godzinach od 9.00 do 19.00.
4. Dotacja na realizację wyżej opisanego zadania zostanie udzielona tylko jednemu podmiotowi.
5. Podmiotowi, który zostanie wybrany, Miasto Gdynia użyczy na okres realizacji zadania lokal położony w Gdyni przy ulicy Traugutta 2.

Pliki do pobrania:

Formularz oferty

Ankieta GBD o OP

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację zadania : „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich”


 

 
Prezydent Miasta Gdyni informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania : „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich” i przyznaniu dotacji w wysokości 250.000,00 zł Stowarzyszeniu OVUM na realizację zadania : „Prowadzenie Biura porad Obywatelskich w Gdyni”.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie OVUM spełnia wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu konkursowym i obowiązujących przepisach prawnych, na podstawie których konkurs został przeprowadzony.
 
 

 

       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Monika _Listwoń
Data udostępnienia informacji: 21.02.2007