Profilaktyka uzależnień przez sport

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: ”Profilaktyka przez sport”
 
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1097/V/O z dnia 20 lutego 2007 r. Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotacje na realizację zadania: Profilaktyka przez sport następującym podmiotom:

 
·        Caritas Archidiecezji Gdańskiej  z siedzibą w Sopocie, ul. Al. Niepodległości 632  , 81-855, NIP  957-06-57-546   na dofinansowanie zadania w kwocie  7.000  zł

 
·        Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Cisowa”  z siedzibą w Gdyni, ul. Chylońska 227 , 81-007, NIP   958-10-06-657  na dofinansowanie zadania w kwocie  9.200 zł

 
 
·        Wojskowemu Klubowi Sportowemu „Flota” Gdynia   z siedzibą w Gdyni, ul. Śmidowicza 73 , 81-127, NIP   586-010-39-89  na dofinansowanie zadania w kwocie  16.000 zł

 
·        Gdyńskiemu Abstynenckiemu Kołu Rekreacyjno-Sportowemu „Profit” z siedzibą w Gdyni, ul. Górna 25 m.1 , 81-438, NIP   586-21-42-692  na dofinansowanie zadania w kwocie  12.785 zł

 
 
·        Gdyńskiemu Abstynenckiemu Kołu Rekreacyjno-Sportowemu „Profit” z siedzibą w Gdyni, ul. Górna 25 m.1 , 81-438, NIP   586-21-42-692  na dofinansowanie zadania w kwocie 3.900 zł

 
·        Związkowi Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA z siedzibą w Gdyni, ul. Żeromskiego 26, 81-346, NIP 526-00-28-073  na dofinansowanie zadania w kwocie 2.520 zł

 
 
·        Klubowi Kolarskiemu „TREK” Gdynia z siedzibą w Gdyni, ul. Demptowska 27, 81-094 , NIP 958-153-81-99, na dofinansowanie zadania w kwocie 8.950 zł

 
 
                                   ZARZĄDZENIE NR 1128/07/IV/O

Prezydenta Miasta Gdyni
                                             z dnia 06 marca 2007r.
 
w sprawie: zmiany zapisów Zarządzenia Nr 1097/07/V/O z dnia 20.02.2007r.
 
Na podstawie  art.30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz  § 2 ust.4 pkt 3 załącznika do Uchwały XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni z 27 września 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007”  (MGR z dnia 04.10.2006r. nr 46, poz. 285), art. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz.1231 z 2002r.  z późn. zm.)
 
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, co następuje:

 
§ 1
 
W Zarządzeniu Nr 1097/07/V/O z dnia 20.02.2007r. w sprawie: Przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Profilaktyka przez sport:
1.  wykreśla się zapis w § 1:
 
-  Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Cisowa”  z siedzibą w Gdyni, ul. Chylońska 227 , 81-007, NIP   958-10-06-657  na dofinansowanie zadania w kwocie  9.200 zł

 
i wprowadza się zapis:
 
-  Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Cisowa”  z siedzibą w Gdyni, ul. Chylońska 227 , 81-007, NIP   958-10-06-657  na dofinansowanie zadania w kwocie  8.000 zł

 
2.  wykreśla się zapis w § 2:

 
Zobowiązanie wynikające z niniejszego zarządzenia w wysokości 60.355,- zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) zostanie pokryte ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni na rok 2006 w dziale 851, rozdz. 85154 , z czego kwota 7.000 zł  (słownie: siedem tysięcy  )w § 2830  a pozostała kwota w wysokości 53.355 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) w § 2820. 
 
i wprowadza się zapis:
 
Zobowiązanie wynikające z niniejszego zarządzenia w wysokości 59.155,- zł ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych) zostanie pokryte ze środków zaplanowanych w budżecie Miasta Gdyni na rok 2006 w dziale 851, rozdz. 85154 , z czego kwota 7.000 zł  (słownie: siedem tysięcy  )w § 2830  a pozostała kwota w wysokości 52.155 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych) w § 2820. 
 
                           
                             

§ 2
Załącznikiem do zarządzenia jest umowa z Uczniowskim Klubem Sportowym „Cisowa”.
 
§ 3
 
Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 1097/07/V/O z dnia 20.02.2007r. pozostają bez zmian.
 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w „Ratuszu” i na stronach portalu internetowego.

                                                 
 
Prezydent Miasta Gdyni

       dr Wojciech Szczurek

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Bożena _Witos
Data udostępnienia informacji: 01.03.2007