Profilaktyka przez sport - od 2008r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Profilaktyka przez sport , z terminem składania ofert do dnia  3 grudnia 2007r.  do godz. 15.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. Legionów 130, pokój 108) Lub w kancelarii ogólnej UM.

W ramach realizacji zadania wspierana będzie  działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdyni.                                                                                                                             Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się 2 stycznia 2008 r. i zakończy 31 grudnia 2008r.  Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.30, pkt 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz  § 2 ust.4 pkt 3 załącznika do Uchwały X/268/07 Rady Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”  (MRM z dnia 05.09.2007r. nr 37, poz. 262)

            Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.

            Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące  zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.

Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2006 rok (nie dotyczy organizacji nowopowstałych, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz  oświadczenie o dostępie do miejsca realizacji zadania na cały okres jego realizacji. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów na realizację każdego z zadań, bez względu na ilość składanych ofert. Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub złożenie ich w formie niezgodnej z wyżej określonymi wymogami stanowi podstawę odrzucenia oferty. Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest  dołączenie zapisu oferty na dyskietce lub płycie.         Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność oferty, ilość odbiorców zadania, możliwość kontynuacji projektu w kolejnych latach, współpraca z palcówkami zajmującymi się profilaktyką uzależnień, koszty realizacji zadania, kwalifikacje realizatorów. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty, o którą występuje podmiot. W takim przypadku oferent, po akceptacji określonych przez Zleceniodawcę kosztów, jest zobowiązany przedstawić zaktualizowaną ofertę.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpłynięcia do kancelarii Urzędu Miasta.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 grudnia 2007 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej. Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 60.000 złNa realizację zadań związanych z profilaktyką  uzależnienia od alkoholu, w tym działania sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdyni w ramach otwartego konkursu ofert „Profilaktyka przez sport”  Miasto Gdynia przeznaczyło:- w roku 2006 kwotę 75.471,30 zł    -         - w roku 2007 kwotę 60.605 zł  Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 8.00-15.00. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Maria Machnicka
Data udostępnienia informacji: 29.10.2007