Profilaktyka przez sport 2007

                                                                             z dnia 03.01.2007 r.
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Profilaktyka przez sport , z terminem składania ofert do dnia  2 lutego 2007 r. do godz. 10.00.

W ramach realizacji zadania wspierana będzie  działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym profilaktyka uzależnienia od alkoholu poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdyni.                                                                                                                            
Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1marca 2007 r. i zakończy najpóźniej do 31 grudnia 2007r.
Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.30, pkt 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz  § 2 ust.4 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni z 27 września 2006 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007”  (MGR z dnia 04.10.2006r. nr 46, poz. 285), art. 41 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz.1231 z 2002r.  z późn. zm.).
            Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.

            Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące  zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.

Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2006 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,  oświadczenie o dostępie do miejsca realizacji zadania na cały okres jego realizacji, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób bezpośrednio realizujących zadanie. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów na realizację każdego z zadań, bez względu na ilość składanych ofert. Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub złożenie ich w formie niezgodnej z wyżej określonymi wymogami stanowi podstawę odrzucenia oferty. Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest  dołączenie zapisu oferty na dyskietce.
         Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność oferty, ilość odbiorców zadania, możliwość kontynuacji projektu w kolejnych latach, współpraca z palcówkami zajmującymi się profilaktyką uzależnień, koszty realizacji zadania, kwalifikacje realizatorów. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty, o którą występuje podmiot. W takim przypadku oferent, po akceptacji określonych przez Zleceniodawcę kosztów, jest zobowiązany przedstawić zaktualizowaną ofertę.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpłynięcia do kancelarii Urzędu Miasta.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 lutego 2007 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.
 
Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: 80.000 zł
Na realizację zadań związanych z profilaktyką  uzależnienia od alkoholu, w tym działania sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdyni w ramach otwartego konkursu ofert  Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2005 kwotę 95.522 zł  przekazując je następującym podmiotom:
-         3.840 zł Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Integracyjnemu „Promyk” na realizację zadania „Sobotni Klub Sportowy – Rośnij zdrowo”
-         3.800 zł Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Rodzin „Otwarte Drzwi” na realizację zadania „Wspinaczka i ściana wspinaczkowa – między pasją a profilaktyką”
-         3.540 zł Stowarzyszeniu „Eleusis” na realizację zadania „Zajęcia wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży”
-         20.500 zł Wojskowemu Klubowi Sportowemu „Flota” na realizację zadania Program profilaktyczny: wychowanie przez aktywność sportową-pływanie w płetwach
-         15.230 zł Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski na realizację zadania: Profilaktyka uzależnień poprzez atrakcyjność działań gdyńskich hufców
-         11.800 zł Yacht Klubowi Polski Gdynia na realizację zadania Żagloterapia jako sposób edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi
-         15.000 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Cisowa” na realizację zadania Program profilaktyczny poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
-         18.856 zł Stowarzyszeniu Gdyńskie Abstynenckie Koło Rekreacyjno-Sportowe „Profit” na realizację zadania Gdyńska Abstynencka Liga Piłki Nożnej sezon 2005
-         2.956 zł Stowarzyszeniu Gdyńskie Abstynenckie Koło Rekreacyjno-Sportowe „Profit” na realizację zadania Gry sportowe jako forma wspierania abstynencji.
Na realizację zadań związanych z profilaktyką  uzależnienia od alkoholu, w tym działania sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdyni w ramach otwartego konkursu ofert  Miasto Gdynia przeznaczyło w roku 2006 kwotę 75.471,30 zł  przekazując je następującym podmiotom:
-         17.730 zł Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej na realizację zadania „Profilaktyka uzależnień poprzez atrakcyjność działań gdyńskich ZHR w 2006 r.”
-         9.800 zł Uczniowski Klub Sportowy GALEON na realizację zadania „Judo jako sport pożytecznym sposobem spędzania czasu i kształtowania pożytecznych postaw wśród młodzieży”
-         6.000 zł Uczniowski Klub Sportowy CISOWA na realizację zadania „Zajęcia i turnieje sportowo-rekreacyjne piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”
-         15.000 zł Wojskowy Klub Sportowy FLOTA na realizację zadania „Program profilaktyczny – wychowanie przez aktywność sportową - pływanie w płetwach”
-         1.765 zł Caritas Archidiecezji Gdańskiej na realizację zadania „Rowerem przez Kaszuby”
-         12.600 zł Stowarzyszenie RAZEM na realizację zadania „Wszyscy wygrywamy – integracyjne lato 2006”
-         9.696,30 zł Stowarzyszenie Gdyńskie Abstynenckie Koło Rekreacyjno-Sportowe na realizację zadania „Gdyńska Abstynencka Liga Piłki Nożnej sezon 2006”
-         2.880 zł Stowarzyszenie Gdyńskie Abstynenckie Koło Rekreacyjno-Sportowe na realizację zadania „Gry sportowe jako forma wspierania abstynencji…”  .
 
Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 104 (tel.: 622-30-55), w godzinach 8.00-15.00. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Katarzyna Janiszewska) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.Rozstrzygnięcie konkursu ofert w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: ”Profilaktyka przez sport”
 
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1097/V/O z dnia 20 lutego 2007 r. Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotacje na realizację zadania: Profilaktyka przez sport następującym podmiotom:

 
·        Caritas Archidiecezji Gdańskiej  z siedzibą w Sopocie, ul. Al. Niepodległości 632  , 81-855, NIP  957-06-57-546   na dofinansowanie zadania w kwocie  7.000  zł

 
·        Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Cisowa”  z siedzibą w Gdyni, ul. Chylońska 227 , 81-007, NIP   958-10-06-657  na dofinansowanie zadania w kwocie  9.200 zł

 
 
·        Wojskowemu Klubowi Sportowemu „Flota” Gdynia   z siedzibą w Gdyni, ul. Śmidowicza 73 , 81-127, NIP   586-010-39-89  na dofinansowanie zadania w kwocie  16.000 zł

 
·        Gdyńskiemu Abstynenckiemu Kołu Rekreacyjno-Sportowemu „Profit” z siedzibą w Gdyni, ul. Górna 25 m.1 , 81-438, NIP   586-21-42-692  na dofinansowanie zadania w kwocie  12.785 zł

 
 
·        Gdyńskiemu Abstynenckiemu Kołu Rekreacyjno-Sportowemu „Profit” z siedzibą w Gdyni, ul. Górna 25 m.1 , 81-438, NIP   586-21-42-692  na dofinansowanie zadania w kwocie 3.900 zł

 
·        Związkowi Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA z siedzibą w Gdyni, ul. Żeromskiego 26, 81-346, NIP 526-00-28-073  na dofinansowanie zadania w kwocie 2.520 zł

 
 
·        Klubowi Kolarskiemu „TREK” Gdynia z siedzibą w Gdyni, ul. Demptowska 27, 81-094 , NIP 958-153-81-99, na dofinansowanie zadania w kwocie 8.950 zł

 
 
 
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Bożena _Witos
Data udostępnienia informacji: 26.01.2007