Profilaktyka onkologiczna - Prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej - od 2008r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania : Profilaktyka onkologiczna - Prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej , z terminem składania ofert do dnia  3 grudnia 2007r. do godz. 15.00 w Wydziale Zdrowia lub w kancelarii ogólnej UM.

W ramach realizacji zadania wspierana będzie  działalność  polegająca na nieodpłatnym zapewnieniu psychologicznej opieki terapeutycznej osobom z chorobą nowotworową i ich bliskim, tj. m.in.: udzielaniu wsparcia psychologicznego osobom chorym, udzielaniu porad psychologicznych dla bliskich osób chorych, nieodpłatnym prowadzeniu działań edukacyjnych i informacyjnych dla chorych i ich bliskich, poradnictwo w zakresie dietetyki, wizażu, rehabilitacji, zagadnień socjalnych i prawnych, wsparcie duchowe. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze standardami ogólnokrajowej sieci Akademii Walki z Rakiem.                                                                                                                          

Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się 2 stycznia 2008 r. i zakończy do 31 grudnia 2010r.

 

Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art.30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13/96, poz. 74 wraz z późniejszymi zmianami), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz  § 2 ust.2 pkt 1 załącznika do Uchwały X/268/07 Rady Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”  (MRM z dnia 05.09.2007r. nr 37, poz. 262)

            Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.

            Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące  zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.

Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2006 rok ( w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru , statut, ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, kwalifikacje osób realizujących zadanie, kopie dokumentów potwierdzających współpracę z placówkami i organizacjami zajmującymi się wsparciem dla osób chorych na choroby onkologiczne i zagrożonych chorobą. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów na realizację każdego z zadań, bez względu na ilość składanych ofert. Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub złożenie ich w formie niezgodnej z wyżej określonymi wymogami stanowi podstawę odrzucenia oferty. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty, o którą występuje podmiot. W takim przypadku oferent, po akceptacji określonych przez Zleceniodawcę kosztów, jest zobowiązany przedstawić zaktualizowaną ofertę.Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest dołączenie zapisu oferty na dyskietce lub płycie.         Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: atrakcyjność oferty, dostępność ośrodka (czas pracy, planowana liczba odbiorców zadania), aktywność w upowszechnianiu informacji o działalności ośrodka oraz sposoby docierania do osób potrzebujących, współpraca z placówkami i organizacjami zajmującymi się wsparciem dla osób chorych na choroby onkologiczne i zagrożonych chorobą, możliwość kontynuacji projektu w kolejnych latach, kwalifikacje i doświadczenie kadry zarządzającej i osób wykonujących zadanie, koszty realizacji zadania.Organizacji, która zostanie wybrana, Miasto Gdynia użyczy na okres realizacji zadania lokal przy ul. Władysława IV 51 . Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 grudnia 2007 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej. Przewidywane kwoty dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynoszą:  - 115.000 zł  w 2008r.- 117.000 zł w 2009r.- 120.000 zł w 2010r.

Miasto Gdynia na realizację zadania związanego z  prowadzeniem ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej  przeznaczyło 33.870 zł w 2006r. i kwotę 100.000 zł w 2007r.

Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 8.00-15.00. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Maria Machnicka
Data udostępnienia informacji: 29.10.2007