Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom - od 2008r.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom, z terminem składania wniosków do dnia 3 grudnia 2007 r. do godz. 15.00 w Wydziale Zdrowia (Gdynia, ul. Legionów 130, pokój 108) lub w kancelarii ogólnej UM.

W ramach realizacji niniejszego zarządzenia dotowana będzie działalność terapeutyczna, uspołeczniająca i edukacyjna na rzecz dzieci ze stwierdzoną nadpobudliwością psychoruchową oraz podejrzeniem ADHD, oraz działalność na rzecz ich rodzin, mieszkańców Gdyni. Program pomocy ma objąć realizację: terapii grupowej dla dzieci nadpobudliwych, warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, konsultacji indywidualnych, superwizji realizowanych zajęć.

Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się 2 stycznia 2008 r. i zakończy do 31 grudnia 2009r.

 Podstawą prawną ogłaszanego konkursu jest art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz  § 2 ust.2 pkt 1 załącznika do Uchwały X/268/07 Rady Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”  (MRM z dnia 05.09.2007r. nr 37, poz. 262)

            Dotacje nie mogą być udzielone na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów; budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym; działalność polityczną i religijną.

            Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2005 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i powinna zawierać: dane na temat podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące  zadania. Wzór oferty można pobrać w GCOP lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl.

Do oferty należy dołączyć: sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2006 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności), aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, statut oraz ankietę Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert. Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów lub złożenie ich w formie niezgodnej z wyżej określonymi wymogami stanowi podstawę odrzucenia oferty.Do ofert składanych w postaci wydruku komputerowego wskazane jest  dołączenie zapisu oferty na dyskietce lub płycie.            Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotów, którym zostaną udzielone dotacje. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria: kwalifikacje i doświadczenie osób realizujących zadanie, liczba odbiorców projektu, współpraca z instytucjami zajmującymi się dziećmi z zespołem ADHD, możliwość kontynuacji projektu w latach następnych, koszty realizacji zadania. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty, o którą występuje podmiot. W takim przypadku oferent, po akceptacji określonych przez Zleceniodawcę kosztów, jest zobowiązany przedstawić zaktualizowaną ofertę.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 grudnia 2007 r. O wynikach konkursu wszyscy zainteresowani składający ofertę zostaną poinformowani w formie pisemnej.Przewidywana wartość dotacji na realizację zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: -         w 2008r.  20.000 zł.-         W 2009r. 25.000 zł    Na realizację zadań związanych z  terapią dla dzieci z ADHD oraz wsparcie ich rodzin Miasto Gdynia w 2006r. przeznaczyło 15.000 zł, w 2007r. kwotę 15.000 zł.Oferty można konsultować i składać w Wydziale Zdrowia ul. Legionów 130, pokój 108 (tel.: 622-30-55), w godzinach 8.00-15.00. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przyjmowanie ofert konkursowych (pracownik UM- Magdalena Kajtoch) jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Maria Machnicka
Data udostępnienia informacji: 29.10.2007