Działalność GUTW w semestrze jesienno-zimowym w roku akademickim 2007/2008

Zarządzenie nr 2851/07/V/R
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 09. 07. 2007 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze jesienno - zimowym roku akademickiego 2007/2008”.
Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust 1 pkt 5, 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz §2, ust 3 pkt. 1/ uchwały nr XLV/1084/06 Rady Miasta Gdyni z 27 września 2006 roku w sprawie: Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007, zarządza się co następuje:

§ 1

1. Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze jesienno - zimowym roku akademickiego 2007/2008”.
2. W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające na prowadzeniu wykładów i zajęć warsztatowych będących kontynuacją dotychczasowej działalności Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

§ 2

 1. Na realizację tego zadania, tj. jednego semestru, Gmina Miasta Gdyni przeznaczyła kwotę 40.000,00 zł.
 2. Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone w projekcie uchwały budżetowej Miasta Gdyni na rok 2007 w rezerwie celowej 34.000,00 zł na realizację zadań
  Gminy przez organizacje pozarządowe. Pozostała część w kwocie 6.000,00 zł zostanie zabezpieczona w projekcie budżetu na rok 2008.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05 września 2007 roku.
§ 3

1. Dotacje, przyznawane na realizację zadania nie mogą być udzielane na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów ubiegających się o dotacje, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną i religijną.
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem umieszczonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207).

§ 4

Złożone oferty powinny być realizowane na terenie Gdyni i adresowane do jej mieszkańców. Przewidziany czas realizacji zadania zawiera się między 1 października 2007 roku, a 31 stycznia 2008 roku.

§ 5

Ustala się ostateczny termin składania ofert na dzień 20 sierpnia 2007 roku do godz. 10.00.
Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05 września 2007 roku.

§ 6

Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 1. atrakcyjność programu edukacyjnego dla osób starszych,
 2. korzyści edukacyjne dla beneficjentów zadania,
 3. nowatorskie podejście do realizacji zadania (bądź też kontynuacja sposobu realizacji zadania, rozpoczętego w poprzednich semestrach),
 4. liczba beneficjentów zadania,
 5. koszty realizacji zadania,
 6. proporcje pomiędzy wnioskowaną kwotą dotacji, a wysokością wkładu własnego, wysokością opłat beneficjentów zadania i wysokością finansowania pozyskanego z innych źródeł,
 7. wkład pracy wolontariuszy,
 8. dysponowanie bazą lokalową odpowiednią do realizacji zadania,
 9. kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania oraz doświadczenie podmiotu ubiegającego się o dotacje w pracy z osobami starszymi.
§ 7

Gmina Gdynia przyznała środki na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju: w roku 2007 w kwocie 34.832,00 zł, w roku 2006 w kwocie - 67.960,00 zł, a w roku 2005 w kwocie – 67.836,00 zł.

§ 8

Informacje dotyczące konkursu, opracowane na podstawie danych zawartych w treści niniejszego zarządzenia oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia, podlegają opublikowaniu w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeniowej w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Aktywności Seniora, na stronach miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, stronach internetowych www.cas.gdynia.pl oraz w tygodniku „Ratusz”.

§ 9


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Gdyni

dr Wojciech Szczurek


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2851/07/V/R
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 09. 07. 2007 roku


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze jesienno - zimowym roku akademickiego 2007/2008”. Zadanie musi być realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 6425/04/IV/P z dnia 27 lipca 2004 roku oraz w Zarządzeniach zmieniających: Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 10985/05/IV/P z dnia 20 września 2005 roku, Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 16070/06/IV/P z dnia 05 września 2006 roku oraz Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 2851/07/VR z dnia 09 lipca 2007 roku.

Złożone oferty powinny być realizowane na terenie Gdyni i adresowane do jej mieszkańców. Przewidziany czas realizacji zadania zawiera się między 1 października 2007 roku, a 31 stycznia 2008 roku.

Dotacje, przyznawane na realizację zadania nie mogą być udzielane na: dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów ubiegających się o dotacje, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną i religijną.

Oferta musi być zgodna ze wzorem umieszczonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264/05 poz. 2207). Wzór ofert dostępny jest w siedzibie Centrum Aktywności Seniora, Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z rejestru oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2006. W przypadku krótszej działalności organizacji należy dołączyć sprawozdania z okresu od dnia rejestracji organizacji do dnia ogłoszenia konkursu. W przypadku, gdy organizacja składa kilka ofert w ramach niniejszego konkursu, może złożyć jeden komplet załączników, bez względu na ilość składanych ofert.

W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania (część III oferty realizacji zadania publicznego) należy wziąć pod uwagę, iż każdy student Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wpłaca do CAS 20 zł. za semestr i dodatkowo, opcjonalnie 40 zł. za wybrany przez siebie lektorat. Szczegółowe zasady przekazywania i rozliczania środków, które pobiera CAS od studentów reguluje osobna umowa zawarta między CAS a podmiotem realizującym program GUTW. Dotyczy ona wysokości przekazywanych kwot w oparciu o statystykę uczestnictwa dokonywaną przez CAS.
Prezydent Miasta Gdyni podejmie decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotacje na realizację zadania publicznego, po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej. Ocena i wybór ofert, spośród pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym, dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:

 1. atrakcyjność programu edukacyjnego dla osób starszych,
 2. korzyści edukacyjne dla beneficjentów zadania,
 3. nowatorskie podejście do realizacji zadania (bądź też kontynuacja sposobu realizacji zadania, rozpoczętego w poprzednich semestrach),
 4. liczba beneficjentów zadania,
 5. koszty realizacji zadania,
 6. proporcje pomiędzy wnioskowaną kwotą dotacji, a wysokością wkładu własnego, wysokością opłat beneficjentów zadania i wysokością finansowania pozyskanego z innych źródeł,
 7. wkład pracy wolontariuszy,
 8. dysonowanie bazą lokalową odpowiednią do realizacji zadania,
 9. kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania oraz doświadczenie podmiotu ubiegającego się o dotacje w pracy z osobami starszymi.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 05 września 2007 roku.

Na realizację zadań publicznych, związanych z działalnością Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gmina Gdynia, w semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007, przekazała łącznie 34.832,00 zł:
 • Fundacja „Senectus”, zadanie „Lektorat języka angielskiego dla seniorów 2007”, dotacja 2.580,00 zł,
 • Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im Pedro Arrupe, zadanie „Języki – Kultury – Dzieje”, dotacja 8.552,00 zł,
 • Związek Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA”, zadanie „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2006/2007”, dotacja 23.700,00 zł.
Na realizację zadań publicznych, związanych z działalnością Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gmina Gdynia, w roku 2006, przekazała łącznie 67.960,00 zł:
 • Fundacja „Senectus”, zadania: „Lektorat języka angielskiego dla seniorów – semestr letni w ramach GUTW 2006/2007”, wnioskowana kwota dotacji 3.980,00 zł oraz „Lektorat języka angielskiego dla seniorów – semestr zimowy w ramach GUTW 2006/2007”, wnioskowana kwota dotacji 3.980,00 zł;
 • ZMCh „Polska YMCA”, zadanie „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2006/2007”, wnioskowana kwota dotacji 60.000,00 zł.
Na realizację zadań publicznych, związanych z działalnością Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gmina Gdynia, w roku 2005, przekazała łącznie 67.836,00 zł:
 • „Artystyczna Jesień 2005”, dotacja 11.910,00 zł,
 • „Lektorat języka angielskiego dla seniorów”, dotacja 3.876,00 zł,
 • Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Oddział YMCA, dotacja 52.050,00 zł,
Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora Gdynia, ul. 3 Maja 27-31, tel. 661-55-38, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00, do dnia 20 sierpnia br. do godz. 10.00. Nie jest możliwe składanie ofert drogą elektroniczną.
Konsultacji dotyczących przedsięwzięć planowanych w ramach realizacji niniejszego zadania udzielają pracownicy Centrum Aktywności Seniora.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Krzysztof Tatarczuk
Data udostępnienia informacji: 13.07.2007