I kwartał


Informacja kwartalna[1] - stan na 31.03.2007r.
Ludność
Wg danych Referatu Ewidencji Ludności i Meldunków w ciągu I kw. br. urodziło się w Gdyni 564 dzieci, a zmarło 628 mieszkańców miasta, co oznacza ujemny przyrost naturalny wynoszący –64 osoby, odpływ migracyjny wyniósł –180 osób.

Statystyka kwartalna 31 marzec 2007 - rysunek1

Na podstawie danych demograficznych GUS Gdynia plasuje się na 12 miejscu pod względem liczby ludności wśród miast Polski. Ludność Gdyni wzrastała systematycznie do 2001 r., kiedy to ukształtowała się na poziomie 255 393 osoby. W 2002 r. liczba ludności została przez GUS skorygowana w oparciu o wyniki NSP-2002. Spis wykazał spadek liczby ludności (w całej Polsce o 400 tys. osób) w stosunku do bilansów ludności prowadzonych do 2001 r. na podstawie wyników NSP-1988. Drastyczny spadek liczby ludności Gdyni w 2002 r. i następnych latach nastąpił głownie w wyniku korekty podstawy do szacunków przyjętej przez GUS po spisie ludności w 2002 r., gdyż czynniki decydujące o liczbie ludności takie jak: saldo przyrostu naturalnego i saldo migracji dopiero w 2005 przyjęły w obu przypadkach wartości ujemne (-127, -212). Na koniec 2006 roku Gdynia liczyła 251 844 mieszkańców tj. o 0,4% mniej (o 947 osób) niż na koniec 2005 roku.

Struktura płci i wieku
Wśród mieszkańców Gdyni przeważają kobiety, stanowią one 52,3% mieszkańców. Na 100 mężczyzn przypada 110 kobiet. Różnice pomiędzy obiema płciami zmieniają się w zależności od wieku mieszkańców (piramida wieku). Przewaga liczebna mężczyzn występuje nieprzerwanie w grupie dzieci i młodzieży w wieku od 1- 22 lat. Od lat rodzi się w Gdyni więcej chłopców niż dziewcząt. Dominacja liczebna mężczyzn zanika ok. 25 roku życia by się odrodzić w wieku od 33 do 40 lat, a później to już tylko wiek 43,44 lata wykazuje przewagę liczebną mężczyzn. Od 45-go roku życia aż do wieku sędziwego trwa nieprzerwana dominacja liczebna kobiet. Przy czym porównując strukturę płci mieszkańców z 2006 r do 2004 r należy zaznaczyć, że w populacji wieku poprodukcyjnego (kobiety od 60, a mężczyźni od 65 lat) następuje zmniejszenie przewagi liczebnej kobiet, co może oznaczać pojawienie się tendencji do powolnego zacierania różnicy pomiędzy obiema płciami w sędziwym wieku, a w rezultacie upadek przekonania o nadumieralności mężczyzn jako prawidłowości zdeterminowanej biologicznie i kulturowo.

Struktura demograficzna Gdyni starzeje się, świadczy o tym wzrastający udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. W 2006 wskaźnik ten wyniósł 17,6%, dla porównania w 1990 r. –11,9%, w 1995 r. – 13,8%, w 2000 r. – 15,7%. Jednocześnie odnotowano spadek udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym do 16,9% w 2006r. (1990r.-25,8%, 1995r.-23,8%, 2000r. –15,7%).


Ludność wg płci i wieku w Gdyni
(tzw. piramida wieku)

Statystyka kwartalna 31 marzec 2007 - rysunek2

źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku

Bezrobocie
I kwartał 2007 r. przyniósł ożywienie na rynku pracy. Liczba bezrobotnych Gdynian zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy wyniosła 5 633 osoby (w tym 3 914 kobiet) i spadła w stosunku do I kw. 2006 r. o 31,9% (o 2639 osób). Wg opinii GUS w najbliższym czasie w związku z poprawą sytuacji gospodarczej i wyjazdami do pracy za granicę można oczekiwać dalszego spadku bezrobocia.

Statystyka kwartalna 31 marzec 2007 - rysunek3

Stopa bezrobocia w Gdyni na koniec marca 2007 r wyniosła 5,4%. Analogiczny wskaźnik dla województwa wyniósł 14,9%, a dla kraju 14,4%.
W końcu marca 2007 r. prawa do zasiłku nie posiadało 4 837 osób, co stanowiło 85,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, wobec 7 104 osób i 85,9% na koniec I kwartału 2006 r.

1. Struktura bezrobocia
Większość populacji bezrobotnych stanowiły kobiety. Należy odnotować, że ich dominacja wśród ogółu bezrobotnych w Gdyni wzrasta. W końcu I kw. 2007 r. ich udział wzrósł do 69,5% i był o 5 punktów wyższy w porównaniu do I kw. 2006 r.; co druga z nich poszukuje pracy przez okres powyżej 12 miesięcy, co czwarta ukończyła 50 lat, tyleż samo nie posiada kwalifikacji zawodowych, a co dziesiąta wychowuje dziecko do siódmego roku życia.
W I kw. 2006 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 45-54 lat (1 715 osób), a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 30,4%. Nieco mniej liczną populacją byli bezrobotni w wieku 25-34 lat (29,8%). Najmłodsi bezrobotni (w wieku do 24 lat) stanowili 9,5% i ich udział systematycznie maleje.
Większość bezrobotnych rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia lub bez przygotowania zawodowego. Grupa z wykształceniem zasadniczym (1 320 osób) oraz gimnazjalnym i poniżej (1 308 osób) oraz ogólnokształcącym stanowiła 57,5%. Ponadto w Gdyni na koniec I kw. 2007 r. zarejestrowane były osoby z wykształceniem wyższym oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, stanowiły odpowiednio: 13% ogółem (731 osób) i 29,5% (1 662).

Statystyka kwartalna 31 marzec 2007 - rysunek4

Liczba osób długotrwale poszukujących pracy (tzn. przez okres 12 miesięcy i dłużej) wyniosła w końcu I kw. 2007 r. 2 639, co stanowiło 46,8% zarejestrowanych bezrobotnych. Liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się w porównaniu do I kw. 2006 r. o 1 075 osób.

2. Płynność bezrobocia.
O stanie bezrobocia decyduje “płynność bezrobocia”, czyli wzajemne relacje „napływu” i „odpływu” bezrobotnych. W I kw. 2007 r. relacje te kształtowały się korzystnie, zarejestrowano bowiem mniej osób bezrobotnych (2 415) niż wyniosła liczba wyłączonych z ewidencji (2 934).
Najczęstszą przyczyną „odpływu z bezrobocia” nie było jednak podjęcie pracy, lecz skreślenie z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do jej podjęcia, taka sytuacja utrzymuje się od lat, co z pewnym dystansem pozwala podchodzić do wskaźników obrazujących stan bezrobocia w Gdyni. W I kw. 2007 r. 1 574 bezrobotnych (53,6%) nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy.
Drugą przyczyną pod względem częstości występowania było podjęcie pracy. W analizowanym okresie pracę podjęło 940 osób tj. 32,0% bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji.
Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy – 159 osób, dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego – 113 osób.

Podmioty gospodarcze
W końcu marca w systemie REGON zarejestrowanych było 31 602 podmiotów gospodarczych mających swą siedzibę na terenie Gdyni (o tj. o 1% więcej niż przed rokiem). Najwięcej z nich lokuje swą działalność w handlu, w obsłudze nieruchomości i firm i w przemyśle.

W dalszym ciągu notuje się dużą mobilność podmiotów gospodarczych, na 100 nowo zarejestrowanych podmiotów miały miejsce 93 likwidacje.

Statystyka kwartalna 31 marzec 2007 - rysunek5

Pozwolenia na budowę
Wydano 65 pozwoleń na budowę obiektów budowlanych (w I kw. 2006 r. – 59).W kategorii budynków mieszkalnych jednorodzinnych liczba pozwoleń wyniosła 24, a w przypadku budynków wielorodzinnych 7, będą one budowane przy następujących ulicach:
-Żniwnej, 10 budynków, 376 mieszkań,
-Bosmańskiej, 1 budynek 53 mieszkania,
-Gierdziejowskiego, 1 budynek, 52 mieszkania,
-Jantarowej, 3 budynki, 92 mieszkania,
-Wolności, 1 budynek, 8 mieszkań.

Statystyka kwartalna 31 marzec 2007 - rysunek6

Mieszkania
Oddano do użytku 385 mieszkań o łącznej powierzchni 24,0 tys. m2. Jest to więcej o 75 mieszkań (o 24,2%) niż w I kw. 2006r. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do eksploatacji wyniosła 62,4 m2 tj. obniżyła się o 8,2 m2. Spadek przeciętnej powierzchni mieszkań nastąpił w związku ze znaczącym udziałem małych mieszkań komunalnych (44 mieszkania o przeciętnej powierzchni 33,1 m2) i spółdzielczych ( 113 mieszkania o przeciętnej powierzchni 44,3 m2).
Rejestracja samochodów osobowych
Według danych UM Gdyni liczba zarejestrowanych samochodów osobowych w mieście według. stanu w dniu 31.03.2007 wyniosła 113 455 sztuk, co oznacza, że na 1000 mieszkańców przypadało 450 samochodów (w woj. pomorskim wskaźnik ten wyniósł 330, a w Polsce - 323). W ewidencji pojazdów figurowało ponadto 24 259 samochodów ciężarowych, 610 autobusów, 111 trojlebusów, 4 771 motorowerów, 3 557 motocykli.

Statystyka kwartalna 31 marzec 2007 - rysunek7


Gospodarka morska

1. Przewozy pojazdów
W I kw. 2007 r. przypłynęły do Gdyni promami 4 722 samochody osobowe, 10 232 samochody ciężarowe, 74 autobusy 173 roll-trailery. W tym samym czasie opuściły Gdynię 7 033 samochody osobowe, 10 747 ciężarowych, 159 autobusów i 200 roll-trailerów.

2. Przeładunki
W gdyńskim porcie obsłużonych zostało 976 statków.
Nastąpił wzrost obrotów ładunkowych. Przeładowano łącznie 3,8 mln. ton ładunków (o 19,4% więcej niż w I kw. 2006 r).

Najwyższy udział w masie przeładunków miała drobnica, która stanowiła 61,8%, na kolejnych pozycjach uplasowały się „inne masowe”-18,4%, zboże –10,0%, ropa i jej przetwory –5,3% węgiel i koks – 4,4% oraz drewno 0,1%.

Statystyka kwartalna 31 marzec 2007 - rysunek8

3. Przewozy pasażerów
Wzrosła liczba pasażerów przybyłych do Gdyni drogą morską, w I kw. br. ich liczba osiągnęła 75,1 tys., co oznacza wzrost o 12,1 tys. osób (o 19,1%) w porównaniu do I kw. 2006 r.
Łączna liczba pasażerów przewiezionych promami wyniosła 68,0 tys. osób i była o 15,7% wyższa niż w I kw. 2006 r.
Statki pasażerskie przewiozły 7,1 tys. osób tj. o 2,8 tys. osób (o 66,7%) więcej niż w przed rokiem.

Statystyka kwartalna 31 marzec 2007 - rysunek9

4. Produkcja statków
W I kw. 2007r Stocznia Gdynia S.A. przekazała armatorom 3 statki o łącznej nośności 67,8 tys. DWT. Zbudowano 2 samochodowce dla armatorów zarejestrowanych na brytyjskiej Wyspie Man i kontenerowiec dla armatora niemieckiego.

Przestępczość i wypadki.[2]
W ciągu I kw. 2007 r. zarejestrowano w Gdyni 1 751 przestępstw, o 653 przestępstwa (tj. o 27,2%) mniej niż w I kw. 2006 r, co wskazuje na poprawę stanu bezpieczeństwa w Gdyni. Dane porównawcze obrazujące liczbę przestępstw i kradzieży samochodów w stosunku do liczby mieszkańców Gdańska, Sopotu i Gdyni, wskazują, że w dalszym ciągu utrzymuje się korzystna tendencja, według której Gdynia jest najbezpieczniejszym miastem na tle Trójmiasta.
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw był niższy od średniej wojewódzkiej, wyniósł 42,5%.Najwyższy udział (85,7%) wśród stwierdzonych przestępstw miały trudne do wykrycia przestępstwa kryminalne, których wykrywalność wyniosła 50,8%.
Stwierdzono 40 kradzieży samochodów osobowych tj. mniej o 49 (o 55,1%) od dokonanych w I kw. 2006 r.
Osobny problem stanowią wypadki drogowe z ofiarami w ludziach (48) w rejonie gdyńskim ich liczba była o 6 wyższa w porównaniu do I kw. 2006 r. W wypadkach poszkodowanych zostało 61 osób, w tym dwie zginęły na miejscu wypadku.

Statystyka kwartalna 31 marzec 2007 - rysunek10Statystyka kwartalna 31 marzec 2007 - rysunek11

Zagrożenia miejscowe[3] i pożary[4]

W I kw. 2007 r. gdyńskie jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas 639 zdarzeń (191 pożarów, 406 zagrożeń miejscowych, 42 fałszywe alarmy), tj. o 21 razy mniej w porównaniu do I kw. 2006 r.

Statystyka kwartalna 31 marzec 2007 - rysunek12

Straty w pożarach oszacowano na 1,4 mln zł, a uratowane mienie na 0,6 mln zł[1] Ukazuje się od czerwca 1996 r. Źródłem danych statystycznych jest GUS, US w Gdańsku oraz przedsiębiorstwa i instytucje z terenu Gdyni. Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom.


[2] Dane Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

[3] Klęski żywiołowe, katastrofy, wypadki, awarie i inne zagrożenia życia i mienia.

[4] Dane Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Zakrzewska
Wprowadził informację: Iwona _Milewska
Data udostępnienia informacji: 30.05.2007