Z dnia 2006-12-19

  Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.12.2006 r. w sprawie:

 • 253/06/V/U - ustanowienia społecznych opiekunów zabytków
 • 254/06/V/K - zmiany zarządzenia nr 6 858//IV/K dotyczącego ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 255/06/V/S - częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
 • 256/06/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 139 bl. I
 • 257/06/V/M - remontu pomieszczeń kryzysowych zlokalizowanych w budynku położonym przy ul. Żeglarzy5
 • 258/06/V/M - ustanowienia dozoru budynku socjalnego położonym przy ul. Żeglarzy 7
 • 259/06/V/M - nabycia od PKP S.A. własności lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ledóchowskiego 5, Przybyszewskiego 10, Okoniewskiego 5, Żelaznej 25
 • 260/06/V/M - publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 261/06/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Górniczej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 262/06/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Brzechwy przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 263/06/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Zielonej
 • 264/06/V/M - odstąpienia od prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Raduńskiej 15
 • 265/06/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 266/06/V/M - uchylenia zarządzenia nr 16 287.2006/IV/M
 • 267/06/V/R - zawarcia umowy na realizację zadania polegającego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni
 • 268/06/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Grabówek
 • 269/06/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Wielki Kack
 • 270/06/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Działki Leśne
 • 271/06/V/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Babie Doły
 • 272/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na konsultacje w zakresie układu komunikacyjnego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej
 • 273/06/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na roboty remontowe pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia
 • 274/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji drogowej węzła zespolonego: Trasa Kwiatkowskiego - Obwodnica Trójmiasta - łącznik Trasy Kaszubskiej
 • 275/06/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 55/06/V/S dotyczącego uruchomienia środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzających inwentaryzację
 • 276/06/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 277/06/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentacji manipulacyjnej Urzędu Miasta Gdyni
 • 278/06/V/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizacje zadania: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2007 r."
 • 279/06/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
 • 280/06/V/S - powołania komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości
 • 281/06/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym
 • 282/06/V/S - uregulowania opłaty związanej z wymianą dowodu rejestracyjnego samochodu służbowego Straży Miejskiej
 • 283/06/V/S - wyrażenia zgody na naprawę samochodów służbowych Straży Miejskiej
 • 284/06/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy podnajmu 1/OZ/2002 lokalu użytkowego w budynku Przychodni Lekarskiej „Chylonia I"
 • 285/06/V/S - zmiany zarządzenia nr 14 282/06/IV/S dotyczącego uruchomienia środków finansowych na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych
 • 286/06/V/P - akceptacji wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w „Dzienniku Bałtyckim"
 • 287/06/V/P - akceptacji wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w „Gazecie Wyborczej
 • 288/06/V/U - zmiany umowy KB/790/UO/55/W/2005 dotyczącej prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo"
 • 289/06/V/M - rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie „Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Gdyni wraz z Programem Rozwoju Produktów Turystycznych"
 • 290/06/V/O - zmiany zarządzenia nr 205/06/V/O dotyczącego przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie prasowe o projekcie „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007" w dzienniku o zasięgu lokalnym
 • 291/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na roboty budowlane - polegające na zasypaniu fosy na terenie skweru „Staw na Obłużu"
 • 292/06/V/S - powołania komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup tonerów
 • 293/06/V/S - wyrażenia zgody na zakup niszczarek dokumentów
 • 294/06/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy EDP/000019/11/D dotyczącej dofinansowania projektów w ramach realizacji programu: „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"
 • 295/06/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie projektu modernizacji stacji transformatorowej
 • 296/06/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Widnej
 • 297/06/V/M - akceptacji aneksu do umowy KB/691/MB/24/W/2006 dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynków przy ul. Okrzei
 • 298/06/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków położonych przy ul. Okrzei
 • 299/06/V/M - zmiany zarządzenia nr 99/06/V/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni na prawach powiatu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Janka Wiśniewskiego
 • 300/06/V/M - akceptacji wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w „Rzeczpospolitej"
 • 301/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Grodnieńskiej
 • 302/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji: „Modernizacja przystania rybackiej w Gdyni Orłowie - II etap"
 • 303/06/V/U - zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej"
 • 304/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - wykonanie chodnika prowadzącego do pomnika „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru" w Parku Rady Europy
 • 305/06/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/763/UI/271/W/2006 z 10 listopada 2006 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu „modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie - II etap /dalba/
 • 306/06/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie koncepcji drogowej oraz wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Nowołużyckiej
 • 307/06/V/U - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie koncepcji drogowej oraz wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Nowołużyckiej
 • 308/06/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/768/UI/272/W/2005 z 16.12.2005 r. na wykonanie robót na zadaniu pn. „Budowa układu drogowego w ul. Olgierda etap I w Gdyni" realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 309/06/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/566/UI/189/W/2005 z 13.10.2005 r. oraz umowy nr KB/547/UI/181/W/2005 na wykonanie robót na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Źródło Marii w Gdyni" realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 310/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie analizy przepustowości istniejących kanałów deszczowych w zlewni ul. Lukrecjowej oraz ul. Gorczycowej w osiedlu Dąbrowa
 • 311/06/V/U - udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej dla drogowej sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Wójta Radtkego i 3 Maja
 • 312/06/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „Przebudowa ul. Lutyckiej i Kaczewskiej w Gdyni"
 • 313/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót naprawczych na zadaniu „Zajezdnia autobusowa przy ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni"
 • 314/06/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie konkursu na wybór koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, poprzedzającej wybór wykonawcy na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Starowiejskiej w Gdyni
 • 315/06/V/U - udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na eksploatację przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 316/06/V/U - udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej w roku 2007 dla przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 317/06/V/U - zmiany zarządzenia nr 16 914/06/IV/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej do 211.000 EUR na wybór wykonawcy koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu
 • 318/06/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wybór wykonawcy koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu
 • 319/06/V/U - zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2006 realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 320/06/V/M - zmiany zarządzenia nr 29/06/V/M z 5.12.2006 r. dotyczącego zmiany treści umowy nr KB/178/RP/2/W/2005 na obsługę promocji projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"
 • 321/06/V/M - zlecenia do kwoty 6.000 EUR, realizacji dodatkowych zadań informacyjno-promocyjnych dotyczących obsługi promocji projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"
 • 322/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Morskiej w Gdyni"
 • 323/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w rejonie ulic Stryjskiej - Przemyskiej
 • 324/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia „Drogi Różowej" - etap IV
 • 325/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kieleckiej, Mazurskiej, Korzeniowskiego i na pl. Konstytucji w Gdyni
 • 326/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wymiany pięciu odcinków kabla oświetlenia ulicznego oraz odtworzenia jednej latarni oświetlenia na ul. Energetyków w Gdyni
 • 327/06/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 12 775/06/IV/S dotyczącego naprawy odzieży i obuwia służbowego dla pracowników Straży Miejskiej
 • 328/06/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie budynku UM Gdyni i lokali podległych wraz z wyposażeniem, ubezpieczenie gotówki i osób w 2007 r. oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 329/06/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na utrzymanie czystości w lokalach podległych UM Gdyni w 2007 r.
 • 330/06/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wywóz nieczystości stałych z budynku UM i lokali podległych UM Gdyni w 2007 r.
 • 331/06/V/P - anulowania zarządzenia nr 16 750/06/IV/P w sprawie uruchomienia telefonicznych linii analogowych
 • 332/06/V/S - zmiany paragrafu 2 w zarządzeniu nr 16 705/06/IV/S z 24.10.2006 r.
 • 333/06/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup części do sprzętu komputerowego dla UM Gdyni
 • 334/06/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę łączy punkt-punkt o przepływności 2 Mbit/s w relacji ulic: Świętojańska 141 - Aleja Piłsudskiego 52/54
 • 335/06/V/O - wyrażenia zgody na pełne uregulowanie zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu nieodprowadzania składek od kwoty stanowiącej równowartość niepobieranego czynszu za mieszkanie służbowe w Zespole Szkół Mechanicznych
 • 336/06/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wynajęcie konsultanta ds. opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie mapy akustycznej miasta Gdyni
 • 337/06/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę „Drogi Różowej etap IV"
 • 338/06/V/O - akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/226/OZ/27/W/2005 z 1 maja 2005 r.
 • 339/06/V/O - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie elektronicznej mapy akustycznej miasta Gdyni /EMAMG/
 • 340/06/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na monitoring prasy i dostarczenie wycinków prasowych na tematy gdyńskie dotyczące spraw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, turystycznych i samorządowych
 • 341/06/V/M - uiszczenia opłaty od apelacji
 • 342/06/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 48 w Gdyni
 • 343/06/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Żelaznej 18 w Gdyni
 • 344/06/V/M - zainstalowania alarmu w lokalu użytkowym przy ul. Władysława IV 51 w Gdyni
 • 345/06/V/M - unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na montaż i demontaż elementów wizualnej identyfikacji Gdyni podczas imprez z kalendarza imprez miejskich w 2007 r. w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR
 • 346/06/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 347/06/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 348/06/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR w sprawie akceptacji treści umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a AMS S.A. dotyczącej współpracy przy organizacji konkursu „Gdyński Biznesplan"
 • 349/06/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na promocję miasta w projekcie „Choinka z Echem" realizowanym w gazecie „Echo Miasta"
 • 350/06/V/R - upoważnienia do podpisania umowy z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni określającej warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej ze środków PFRON
 • 351/06/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2006 do umowy nr KB/43/MOPS/2004 w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 352/06/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2006 do umowy nr KB/49/MOPS/2004 w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 353/06/V/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2006 do umowy nr SOO/1255/01/PB z 31.12.2001 r. zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 354/06/V/P - powołania składu komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni
 • 355/06/V/R - akceptacji aneksu nr 4/2006 do umowy KB/1/MOPS/2005 z 11.01.2005 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni
 • 356/06/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006
 • 357/06/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację zabawy sylwestrowej dla mieszkańców miasta Gdyni
 • 358/06/V/K - zmiany zarządzenia nr 12324/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
 • 359/06/V/K - zmiany zarządzenia nr 12633/06/IV/K z 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
 • 360/06/V/P - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 22.12.2006