Z dnia 2006-12-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.12.2006 r. w sprawie:
 • 138/06/V/K - ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej
 • 139/06/V/S - zmieniające zarządzenie dotyczące przygotowania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta
 • 140/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na udzielenie konsultacji w zakresie komunikacji, dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • 141/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia tunelu dla pieszych ul. Kordeckiego/Leszczynki, ul. Orlicz Dreszera, Estakady Kwiatkowskiego
 • 142/06/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/732/UI/257 dotyczącej wykonania zadania: „Ułożenie tymczasowej nawierzchni w ul. Architektów i Kiejstuta
 • 143/06/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej skierowania mieszkańca Gminy Miasta Gdyni w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie
 • 144/06/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni
 • 145/06/V/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie miasta Gdyni
 • 146/06/V/O - wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie auli szkolnej w III Liceum Ogólnokształcącym
 • 147/06/V/O - nieodpłatnego przekazania dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 autobusu IRIBUS KAPENA DAILY IC
 • 148/06/V/O - zakupu sprzętu multimedialnego dla Zespołu Szkół nr 2 z okazji jubileuszu 75-lecia
 • 149/06/V/M - akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie kapitalnego remontu połaci dachowej budynku położonego przy ul. Chwaszczyńskiej 84
 • 150/06/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 151/06/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Krzywoustego, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 152/06/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowowiczlińskiej
 • 153/06/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Powstania Wielkopolskiego
 • 154/06/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Starowiejskiej 56
 • 155/06/V/M - wskazania osób upoważnionych do podpisania umowy notarialnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej przy Bulwarze Nadmorskim zabudowanej stacją transformatorową
 • 156/06/V/M - zmiany zarządzenia nr 16 981/06/IV/M dotyczącego ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją transformatorową , położonej przy Skwerze Kościuszki
 • 157/06/V/M - wynajęcia na okres 9 lat lokalu użytkowego położonego przy ul. Morskiej 89 - 91 na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Galeon"
 • 158/06/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na usługę uwierzytelnienia przysięgłego tłumaczenia z języka polskiego na język angielski
 • 159/06/V/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia na pełnienie funkcji przedstawiciela osoby nieobecnej
 • 160/06/V/M - zapłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 161/06/V/M - zapłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego wraz z odsetkami - na podstawie zawartej przez strony ugody sądowej
 • 162/06/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 163/06/V/K - spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowych
 • 164/06/V/P - uchylenia zarządzenia nr 16 750/06/IV/P dotyczącego uruchomienia telefonicznych linii analogowych
 • 165/06/V/O - zakupu drukarki dla Urzędu Miasta Gdyni w ramach projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007"
 • 166/06/V/O - zakupu artykułów biurowych dla gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych i Urzędu Miasta Gdyni w ramach projektu „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponad gimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007"
 • 167/06/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy TG/204/70 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Metalowej
 • 168/06/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 169/06/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bema
 • 170/06/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sucharskiego
 • 171/06/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Unruga
 • 172/06/V/M - odstąpienia od prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 173/06/V/O - zakupu nagród na V edycję konkursu „Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 29
 • 174/06/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę naturalnej wody dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 175/06/V/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych w 2007 r.
 • 176/06/V/S - wyrażenia zgody na mycie samochodów służbowych
 • 177/06/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie pieczęci imiennych i nagłówkowych
 • 178/06/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 • 179/06/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej i sądowej
 • 180/06/V/S - upoważnienia wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
 • 181/06/V/S - upoważnienia wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
 • 182/06/V/S - powołania komisji przetargowej i rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 183/06/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 184/06/V/S - zakupu papieru termicznego
 • 185/06/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na najem i obsługę Sali Bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • 186/06/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk bilbordów promujących konkurs „Gdyński Biznesplan 2007"
 • 187/06/V/O - akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/214/OZ/22/W/2005
 • 188/06/V/O - akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/213/OZ/21/W/2005
 • 189/06/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i ośrodków profilaktyki środowiskowej"
 • 190/06/V/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Młodzieżowe Warsztaty Środowiskowe"
 • 191/06/V/O - akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/427/OZ/22/W/2006
 • 192/06/V/O - akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/231/OZ/29/W/2005
 • 193/06/V/O - akceptacji zmian w umowie KB/428/OZ/23/W/2006
 • 194/06/V/O - unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście"
 • 195/06/V/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocztą Polską, dotyczącej odbioru i doręczania przesyłek pocztowych
 • 196/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na opracowaniu projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gruntowej na terenie Parku Kolibki
 • 197/06/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowe
 • 198/06/V/M - zawarcia aneksu do umowy dotyczącej realizacji VI Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 199/06/V/U - udzielenia zamówień publicznych do 6.000 EUR na usługę usunięcia plakatów wyborczych
 • 200/06/V/U - udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na zakup dzienników budowy dla potrzeb zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji
 • 201/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR dot. przesyłania i sprzedaży energii elektrycznej dla oświetlenia ul. Porazińskiej realizowanego w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 202/06/V/U - zmiany zarządzenia nr 16 322/06/IV/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej"
 • 203/06/V/U - zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej"
 • 204/06/V/U - zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej"
 • 205/06/V/O - przeznaczenia środków finansowych na ogłoszenie prasowe o projekcie „Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007" w dzienniku o zasięgu lokalnym
 • 206/06/V/U - unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Chwarznieńskiej" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 207/06/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Chwarznieńskiej" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 208/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widnej, Rolniczej, Strażackiej w Gdyni"
 • 209/06/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/738/UI/261/W/2006 na wykonanie zadania pn: „Ułożenie tymczasowej nawierzchni w ul. Wschodniej w Gdyni"
 • 210/06/V/U - zmiany zarządzenia nr 16724/06/IV/U w sprawie akceptacji zmiany treści umowy nr KB/537/UI/173/W/2006 na wykonanie robót na zadaniu pn: „Przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Pelplińskiej, Działdowskiej, Ściegiennego w Gdyni" realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 211/06/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ul. Dembińskiego w Gdyni"
 • 212/06/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Adwokackiej w Gdyni"
 • 213/06/V/U - zmiany zarządzenia nr 16215/06/IV/U z 19 września 2006 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: „Pielęgnacja drzewostanu miejskiego w Gdyni w latach 2006 - 2010"
 • 214/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na remoncie studni rewizyjnych i wpustów ulicznych na miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. Chwaszczyńskiej, Rdestowej i Stryjskiej
 • 215/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usunięcie graffiti z wiaduktu nad Drogą Gdyńską
 • 216/06/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie dzikich wysypisk odpadów i padłych zwierząt z terenu Gminy Miasta Gdyni
 • 217/06/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy opracowania projektu adaptacji przebudowy lokali chaty rybackiej zlokalizowanej w Gdyni Orłowie
 • 218/06/V/M - bezciężarowego odłączania lokali mieszkalnych i miejsc postojowych w garażach podziemnych w budynku przy ulicy Żeliwnej 19 w Gdyni
 • 219/06/V/M - udziału gminy Gdynia w I edycji konkursu „Teraz Polska" dla gmin przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie
 • 220/06/V/M - wyboru wykonawcy na roboty remontowe w budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni
 • 221/06/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na roboty budowlane dotyczące remontu pomieszczeń szkolnych w Szkole Zawodowej Specjalnej nr 8 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Energetyków 13 w Gdyni
 • 222/06/V/M - udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni
 • 223/06/V/M - przyjęcia treści aneksu do umowy najmu nr SK/95/HG/3-W/2002 z dnia 01.06.2002 r. lokalu użytkowego w budynku przy ul. Rozewskiej 31, podpisanej z Gdyńską Spółdzielnią Mieszkaniową
 • 224/06/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na opracowanie serwisu internetowego i stworzenie logotypu Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 225/06/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 15 A, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 226/06/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Arciszewskich, stanowiącej własność osoby fizycznej
 • 227/06/V/M - wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie konkursu „Gdyński Biznesplan 2007"
 • 228/06/V/M - powołania jury konkursu „Gdyński Biznesplan 2007"
 • 229/06/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na produkcję 20 sek. filmu reklamowego promującego konkurs „Gdyński Biznesplan 2007"
 • 230/06/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 231/06/V/M - rozpoczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na opracowanie scenariusza i organizację święta ulicy Świętojańskiej w sobotę 23 czerwca 2007 roku
 • 232/06/V/M - zapłaty odszkodowania oraz zwrotu kosztów procesu
 • 233/06/V/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007"
 • 234/06/V/P - organizacji pobytu przedstawicieli Telenor Arena Karlskrona i UM Karlskrony w Gdyni
 • 235/06/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na usługę tłumaczenia przewodnika pt. „Krótka wędrówka po zabytkach Gdyni Śródmieścia"
 • 236/06/V/P - ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych prezydenta miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
 • 237/06/V/P - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2007 w „Rzeczypospolitej"
 • 238/06/V/P - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2007 w „Gazecie Wyborczej"
 • 239/06/V/P - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie z wolnej ręki na publikację ogłoszeń prasowych UM Gdyni w roku 2007 w „Dzienniku Bałtyckim"
 • 240/06/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr SK/1798/PB/37/W/2005 zawartej w dniu 29 grudnia 2005 r. pomiędzy gminą Gdynia a wydawnictwem Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum"
 • 241/06/V/P - zmiany zarządzenia nr 15980/2006/IV/P w sprawie realizacji filmu dokumentalnego przedstawiającego postać byłej prezydent Gdyni Franciszki Cegielskiej oraz zawarcia aneksu do umowy nr SK/1205/OK/56/W/2006 zawartej w dniu 1 września 2006 r.
 • 242/06/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006
 • 243/06/V/K - zmiany zarządzenia nr 12324/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
 • 244/06/V/K - zmiany zarządzenia nr 12633/06/IV/K z 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
 • 245/06/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 12767/06/IV/S w sprawie przekazania środków finansowych na bilety komunikacji miejskiej dla pracowników UM Gdyni
 • 246/06/V/S - wyrażenia zgody na zakup paliwa samochodowego do 6.000 EUR oraz wybór oferenta
 • 247/06/V/S - wykonania naprawy stopni schodów UM Gdyni w 2006 r. o wartości do 6.000 EUR
 • 248/06/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie usługi i udzielenia praw do używania systemu „Obowiązek nauki" i programu „Sekretariat" oraz szkolenia pracowników w ramach obsługi systemu
 • 249/06/V/O - oddania w użyczenie lokalu użytkowego położonego w Gdyni przy ul. Władysława IV 51 na rzecz Fundacji „Gdyński Most Nadziei" z siedzibą w Gdańsku
 • 250/06/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Jemiołowej
 • 251/06/V/M - odstąpienia od prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Orląt Lwowskich

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 18.12.2006