Z dnia 2006-12-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.12.2006 r. w sprawie:

 • 24/06/V/S - rozliczenia prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na 12 listopada 2006 r.
 • 25/06/V/P - zakupu książki Henryka Pestki „Biała jak mewa"
 • 26/06/V/P - zakupu albumu Henryka Spigarskiego „80 lat marzeń i wyzwań"
 • 27/06/V/P - przyjęcia darowizny od Stowarzyszenia Plymouth - Gdynia Twinning Panel
 • 28/06/V/K - skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 29/06/V/M - zmiany treści umowy KB/178/RP/2/W/2005 dotyczącej obsługi promocyjnej projektu: „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"
 • 30/06/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie zadania : „Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Chabrowej"
 • 31/06/V/U - rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego: Przebudowa skrzyżowania ulic Unruga Puckiej, Złotej, Platynowej i Czarnieckiego"
 • 32/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu modernizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wielkopolskiej i Lotników
 • 33/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją: „Budowa ciągu pieszo jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego"
 • 34/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót remontowo naprawczych na sieci wodociągowej - Park Kolibkowski
 • 35/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu: „Remont pływalni w Szkole Podstawowej nr 39"
 • 36/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Budowa wewnętrznego układu drogowego i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola Samorządowego nr 43"
 • 37/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Rybaków"
 • 38/06/V/U - wystąpienia o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicy Dedala
 • 39/06/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/645/UI/228/W/2004 dotyczącej pełnienia funkcji inżyniera projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II"
 • 40/06/V/S - zarządzenia wyborów do rad dzielnic miasta Gdyni, ustalenia kalendarza wyborczego oraz okręgów wyborczych i liczby mandatów w okręgach wyborczych
 • 41/06/V/R - zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia, zawartego z powiatem człuchowskim, dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
 • 42/06/V/R - zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia, zawartego z powiatem kwidzyńskim, dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
 • 43/06/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie badań lekarskich i psychologicznych pracowników Straży Miejskiej Urzędu Miasta Gdyni
 • 44/06/V/S - powołania komisji przetargowej i rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie budynku Urzędu Miasta Gdyni i lokali podległych
 • 45/06/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Świętojańskiej 92
 • 46/06/V/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Powstania Wielkopolskiego 103
 • 47/06/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Korzennej, Nałkowskiej i Porazińskiej
 • 48/06/V/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Korzennej
 • 49/06/V/M - rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Modrzewiowej
 • 50/06/V/M - nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej
 • 51/06/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej
 • 52/06/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie opłaty notarialnej oraz sądowej
 • 53/06/V/M - zapłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 54/06/V/S - zakupu umundurowania dla pracowników Straży Miejskiej
 • 55/06/V/S - uruchomienia środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzających inwentaryzację
 • 56/06/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 6.000 EUR na utrzymanie czystości w lokalach podległych Urzędowi Miasta Gdyni
 • 57/06/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 58/06/V/R - akceptacji aneksu nr 6/2006 do umowy KB/51/MOPS.2004 dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców miasta Gdyni
 • 59/06/V/R - akceptacji aneksu nr 6/2006 do umowy KB/28/MOPS.2004 dotyczącej prowadzenia Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gdyni
 • 60/06/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Janowskiej
 • 61/06/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Brzechwy, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 62/06/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gedymina
 • 63/06/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Swarzewskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 64/06/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty związane z czynszem dzierżawnym - ul. Osada Rybacka
 • 65/06/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m2 na placu handlowym - pawilon nr 132
 • 66/06/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy TG/275/92, przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym - pawilon handlowy nr 210
 • 67/06/V/M - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego
 • 68/06/V/S - konserwacji dźwigu osobowego w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 69/06/V/U - akceptacji aneksu umowy KB/403/UI/121/W/2006 dotyczącej geodezyjnego wydzielenia pasów drogowych w rejonie projektowanej ulicy Nowo- Łużyckiej
 • 70/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie projektu wymiany elementów konstrukcyjnych dachu budynku Zespołu Szkół nr 15
 • 71/06/V/P - zmiany zarządzenia nr 17 021/06/IV/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na usługę tłumaczenia przysięgłego umowy dotyczącej projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej"
 • 72/06/V/M - remontu studni kanalizacji deszczowej dla budynków socjalnych przy ul. Żeglarzy
 • 73/06/V/M - akceptacji trybu zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie remontu lokalu użytkowego położonego przy ul. Hallera 31
 • 74/06/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wójta Radtkego 32
 • 75/06/V/M - wyrażenia zgody na remont lokalu użytkowego położonego przy ul. Partyzantów 39
 • 76/06/V/M - wyrażenia zgody na wymianę okien i drzwi w lokalu użytkowym położonym przy ul. Portowej 11
 • 77/06/V/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wykonanie zagospodarowania terenu położonego przy ul. Żeglarzy 5 i 7
 • 78/06/V/M - udzielenia o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wybór wykonawcy na zakup i montaż liczników trójfazowych w budynku położonym przy ul. Żeglarzy 7
 • 79/06/V/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na roboty budowlane dotyczące monitoringu wizyjnego przy ul. Żeglarzy 5 i 7
 • 80/06/V/R - zmiany zarządzenia nr 16 819/06/IV dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku 7 - 18 lat
 • 81/06/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
 • 82/06/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
 • 83/06/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Wiczlińskiej
 • 84/06/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę ulicy Skolskiej
 • 85/06/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy SK/1502/OE/23-W/2006 dotyczącej programu „Analiza matur"
 • 86/06/V/O - upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do realizacji zakupów w ramach programu: „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"
 • 87/06/V/R - zamówienia projektu graficznego oraz przygotowania do druku broszury na temat zabytków Chyloni
 • 88/06/V/R - zamówienia druku małego przewodnika po zabytkach Śródmieścia
 • 89/06/V/R - zamówienia wykonania kosztorysu inwestorskiego remontu ogrodzenia ceglanego w Gdyni Kolibkach
 • 90/06/V/R - zawarcia aneksów do umów dotyczących dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdyni na roboty budowlane i konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru
 • 91/06/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
 • 92/06/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
 • 93/06/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej"
 • 94/06/V/U - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul;. Spokojnej"
 • 95/06/V/U - zmiany umowy KB/796/UO/32-W/2006 dotyczącej wykonania remontu budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo" położonego przy ul. Małokackiej
 • 96/06/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 97/06/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widnej, Rolniczej, Strażackiej"
 • 98/06/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 99/06/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz miasta Gdyni na prawach powiatu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Shell Polska sp. z o.o. - ul. Janka Wiśniewskiego
 • 100/06/V/M - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy MG/197/98 z dnia 2.11.1998 r. przedmiotem której jest grunt położony w Gdyni przy ul. Przebendowskich
 • 101/06/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod budowę ul. Żółkiewskiego oraz uchylenia zarządzenia nr 7625/04/IV/M
 • 102/06/V/S - rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości do 60.000 EUR na wykonanie konserwacji centralnego ogrzewania w UMG w Gdyni w 2007 roku
 • 103/06/V/S - rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości do 60.000 EUR na wykonywanie konserwacji systemów alarmowych w UMG w Gdyni w 2007 roku
 • 104/06/V/S - wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy nr DMD/0004/99 zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
 • 105/06/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na naprawy oraz konserwację kserokopiarek i faxów dla UMG w 2007 roku
 • 106/06/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla UM Gdyni
 • 107/06/V/S - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do kwoty 60.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla UM Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych
 • 108/06/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup części do sprzętu komputerowego dla potrzeb UM Gdyni
 • 109/06/V/S - wyrażenia zgody na zakup telefaxów Canon
 • 110/06/V/S - akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup paliwa samochodowego
 • 111/06/V/P - zlecenia Małopolskiemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego i Administracji usług w zakresie badań pn. „Badanie stanu i potrzeb kultury oraz przeprowadzenie analizy SWOT kultury w Gdyni"
 • 112/06/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki parafii pw. św. Antoniego w Gdyni na realizację koncertu kolęd w wykonaniu Eleni
 • 113/06/V/P - zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy wieńców i wiązanek
 • 114/06/V/P - przeprowadzenia wykładów podczas konferencji „Gdynia - rynek pracy bez barier" w dniu 7.12.2006 r.
 • 115/06/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projektu koncepcyjnego usprawnień ruchu na podstawowym układzie ulic w dzielnicy Działki Leśne w Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 116/06/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na opracowanie koncepcji usprawnień sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Gdyni i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 117/06/V/M - przeprowadzenia postępowania na usługi polegające na wykonaniu wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni
 • 118/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługę transport ławek na Plac Grunwaldzki
 • 119/06/V/U - zmiany treści umowy nr KB/560/UI/186/W/2005 z dnia 11.10.2005 r. w zakresie wykonania robót na zadaniu „Muzeum Miasta Gdyni - etap II"
 • 120/06/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR dla wykonawcy zastępczego na wykonanie prac naprawczych systemu monitoringu w Basenie Jachtowym w Gdyni i ponownego przeszkolenia użytkownika /GOSiR Gdynia/
 • 121/06/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR€ na wybór wykonawcy zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widnej, Rolniczej, Strażackiej w Gdyni"
 • 122/06/V/U - akceptacji aneksu nr 2 do umowy KB/180/UI/57/W/2006 z dnia 07.04.2006 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu drogowego ulic: Droga Gdyńska, Władysława IV, Świętojańska, al. Marszałka Piłsudskiego
 • 123/06/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego: „Przebudowy układu drogowego ul. Olimpijskiej, Stryjskiej"
 • 124/06/V/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/480/UI/149/W/2006 z dnia 9.08.2006 r. na wykonanie zadania pn: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Morskiej w Gdyni"
 • 125/06/V/U - zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr C/236/03/156 o dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej w Gdyni
 • 126/06/V/U - uchylenia zarządzenia nr 16742/06/IV/U prezydenta miasta Gdyni z dnia 31 października w sprawie placu zabaw na Kamiennej Górze
 • 127/06/V/U - zmiany zarządzenia nr 16732/06/IV/U w sprawie akceptacji zmiany treści umowy nr KB/478/UI/148/W/2006 z dnia 24.07.2006 na wykonanie robót na zadaniu pn. „budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Porazińskiej" realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 128/06/V/U - zmiany zarządzenia nr 15717/06/IV/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Złotej w Gdyni"
 • 129/06/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Złotej w Gdyni"
 • 130/06/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie dla Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej sali gimnastycznej w SP nr 21 w okresie od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.
 • 131/06/V/P - powołania komisji oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2007 roku"
 • 132/06/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/87/OK/3/W/2006 zawartej dnia 1 lutego 2006 r. pomiędzy gminą Gdynia a Towarzystwem Przyjaciół Orłowa
 • 133/06/V/M - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 134/06/V/M - uchylenia zarządzenia 17 051/06/IV/S dotyczącego akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla UM Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych
 • 135/06/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kieleckiej 4

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 11.12.2006