Z dnia 2006-11-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.11.2006 r. w sprawie:

 • 17 059/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją na zadaniu: „Ulica Świętojańska - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej"
 • 17 060/06/IV/U - uregulowania należności z tytułu dokonania odbioru budynku Muzeum Miasta Gdyni położonego przy ul. Zawiszy Czarnego
 • 17 061/06/IV/U - uregulowania należności za uzgodnienie warunków realizacji i przedsięwzięcia: „Budowa ulicy Pawiej"
 • 17 062/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania koncepcji uporządkowania i odprowadzania ścieków opadowych z części dzielnicy Orłowo w rejonie ulic Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej
 • 17 063/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót awaryjno - naprawczych na ciekach na terenie miasta Gdyni
 • 17 064/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu i oczyszczeniu wejść do szaletu miejskiego położonego przy ul. Żwirki i Wigury
 • 17 065/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup choinek świątecznych
 • 17 066/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania pomiarów sytuacyjno - wysokościowych i określenia współrzędnych punktów określających oś drogi na terenie Parku Kolibki
 • 17 06706/IV/U - akceptacji aneksu nr 7/2006/do umowy KB/17/MOPS/W/2003 na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
 • 17 068/06/IV/P - wykonania monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Orłowo
 • 17 069/06/IV/M - zmiany zarządzenia nr 8 137/05/IV/M dotyczącego udzielenia zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni
 • 17 070/06/IV/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Władysława IV 23
 • 17 071/06/IV/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Powstania Śląskiego 8
 • 17 072/06/IV/M - ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 17 073/06/IV/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 17 074/06/IV/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 17 075/06/IV/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 17 076/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 077/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 078/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 079/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 080/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 081/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 082/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 083/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 084/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 085/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 086/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 087/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 088/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 089/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 090/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 091/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 092/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 093/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 094/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 095/06/IV/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17 096/06/IV/R - akceptacji treści porozumienia dotyczącego wsparcia osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy budowlanej
 • 17 097/06/IV/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Św. Mikołaja, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 17 098/06/IV/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i ośrodków profilaktyki środowiskowej"./
 • 17 099/06/IV/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Młodzieżowe Warsztaty Środowiskowe"
 • 17 100/06/IV/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni"
 • 17 101/06/IV/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 17 102/06/IV/M - zmiany treści umowy KB/28/UI/8/W.2006 na realizację zadań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"
 • 17 103/06/IV/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną oraz sądową (ul. Morska 95)
 • 17 104/06/IV/M - rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne na montaż i demontaż elementów wizualnej identyfikacji Gdyni podczas imprez
 • 17 105/06/IV/S - wykonania robót remontowych w pionowej instalacji kanalizacyjnej w budynku Urzędu Miasta Gdyni
 • 17 106/06/IV/S - dostawy energii elektrycznej do lokalu położonego przy ul. Świętojańskiej 141
 • 17 107/06/IV/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/787/UK/49/W/2006 dotyczącej wykonania odnowy nawierzchni bitumicznej w ul. Wielkopolskiej
 • 17 108/06/IV/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi konwojowania gotówki i ochrony kas w budynku Urzędu Miasta Gdyni
 • 17 109/06/IV/S - wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za użytkowanie częstotliwości radiowej, oraz zlecenia usługi naprawy i konserwacji systemu łączności Straży Miejskiej w 207 roku
 • 17 110/06/IV/R - wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji
 • 17 111/06/IV/R - wykonania remontu pomieszczenia Centrum Aktywności Seniora w budynku przy ul. 3 Maja 27 - 31
 • 17 112/06/IV/P - dofinansowania wydania tomu poezji Jolanty Kmieć - Sabury „Ścieżki, obłoki, wspomnienia"
 • 17 113/06/IV/P - dofinansowania wydania książki Jarosława Drozda „Społeczność Żydowska w Gdyni w okresie międzywojennym"
 • 17 114/06/IV/O - zmiany zarządzenia nr 8710/05/IV/O dotyczącego badań profilaktycznych: „Wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60"
 • 17 115/06/IV/O - zmiany zarządzenia nr 8743/05/IV/O dotyczącego badań profilaktycznych: „Wykrywanie wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2- gim miesiącu życia"
 • 17 116/06/IV/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo - naczyniowych"
 • 17 117/06/IV/O - zmiany zarządzenia nr 8748/05/IV/O dotyczącego badań profilaktycznych: „Wykrywanie raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - etap I"
 • 17 118/06/IV/P - zamówienia publicznego na obsługę Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie
 • 17 119/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania dokumentacji technicznej dla potrzeb przetargu na roboty awaryjno - naprawcze miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Gdyni
 • 17 120/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na remoncie sieci kanalizacji deszczowej pod Estakadą Kwiatkowskiego
 • 17 121/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na usunięciu awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Górnej i 3 Maja
 • 17 122/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na remoncie studni rewizyjnych i wpustów ulicznych na miejskiej kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka, Chwaszczyńskiej i Małokackiej
 • 17 123/06/IV/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji zimowej - 2006 r
 • 17 124/06/IV/O - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - sesja zimowa 2006 r
 • 17 125/06/IV/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 17 126/06/IV/M - podpisania aneksu do umowy nr SK/478/MG/132-W/06 na opracowanie treści, projekt graficzny i przygotowanie do druku materiałów promocyjnych dla UM Gdyni
 • 17 127/06/IV/M - skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 130 A, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 17 128/06/IV/M - źródła finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 17 129/06/IV/M - udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi ABK nr 3 do zawarcia umowy przyłączeniowej oraz usługowej z OPEC Gdynia
 • 17 130/06/IV/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych w Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 8 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Energetyków 13 w Gdyni
 • 17 131/06/IV/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych
 • 17 132/06/IV/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 17 133/06/IV/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 17 134/06/IV/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006
 • 17 135/06/IV/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 12324/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
 • 17 136/06/IV/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 12633/06/IV/K z 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
 • 17 137/06/IV/O - dofinansowania zakupu nagród oraz organizacji konkursu „Granice zdrady narodowej i państwowej w dziejach Polski" dla III LO
 • 17 138/06/IV/O - akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne na dostawę systemu edukacyjnego umożliwiającego przeprowadzenie interaktywnych testów i lekcji dla 22 gdyńskich gimnazjów
 • 17 139/06/IV/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2006 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 r. zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 17 140/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlaną polegającą na remoncie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej w ul. Kalksztajnów
 • 17 141/06/IV/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb fontanny miejskiej przy Skwerze Kościuszki w Gdyni
 • 17 142/06/IV/U - wykonania usługi montażu i demontażu ozdób świąteczno-noworocznych ul. Świętojańskiej oraz ustrojenia choinek na okres świąteczno-noworoczny
 • 17 143/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji „przebudowa mola spacerowego w Gdyni Orłowie"
 • 17 144/06/IV/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie „projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w rejonie ulic Hryniewickiego, Waszyngtona, Pułaskiego i Skweru Kościuszki
 • 17 145/06/IV/P - dofinansowania wydania książki Andrzeja Kolejewskiego „Historia Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „Śródmieście" w Gdyni" przez SPL „Śródmieście"
 • 17 146/06/IV/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Stowarzyszeniu „A Kuku Sztuka" na współorganizację projektu „Lech Majewski - Artysta Obrazu. Obraz Artysty. Retrospektywa Twórczości Artysty"
 • 17 147/06/IV/P - aneksu nr 3 do porozumienia nr KB/132/PB/2/W/2006 z 14.03.2006 r. pomiędzy prezydentem miasta Gdyni a pomorskim KW Policji w Gdańsku oraz komendantem MP w Gdyni w sprawie dofinansowania przez miasto Gdynię kosztów funkcjonowania policji
 • 17 148/06/IV/P - udzielenia zamówienia publicznego na usługę tłumaczenia z języka angielskiego na język polski
 • 17 149/06/IV/P - zatwierdzenia preliminarza wydatków związanych z udziałem gminy Gdynia w „Rynku Międzynarodowym" podczas „Kieler Woche 2007"
 • 17 150/06/IV/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+"
 • 17 151/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją: „ Oświetlenie terenu Parku w Gdyni Kolibkach"
 • 17 152/06/IV/P - utrzymania serwisu www.gdynia.pl , Biuletynu Informacji Publicznej oraz prezentacji Rad Dzielnic na serwerze
 • 17 153/06/IV/U - podpisania aneksu do umowy KB/627/UG/107/W/2005 na całoroczną konserwację oświetlenia ulic, placów i schodów
 • 17 154/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu: „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II"
 • 17 155/06/IV/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłatę notarialną ( Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu - I etap)
 • 17 156/06/IV/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 17 157/06/IV/R - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski dokumentów do wniosku aplikacyjnego projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 04.12.2006