Z dnia 2006-11-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.11.2006 r. w sprawie:

 • 16 957/06/IV/O - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr EDP/000019/11/D z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie projektów w ramach realizacji programu: „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"
 • 16 958/06/IV/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 16 959/06/IV/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 16 960/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie badań archeologicznych okolicy Groty Marysieńki na terenie Parku Kolibki
 • 16 961/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie wykonania nasadzeń w dzielnicy Działki Leśne i Witomino
 • 16 962/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji węzła projektowanej Drogi Czerwonej z Trasą Kwiatkowskiego
 • 16 963/06/IV/U - zlecenia pełnienia nadzoru inwestorskiego nad remontem mostu przez rzekę Kaczą w ciągu ul. Powstania Styczniowego
 • 16 964/06/IV/R - zawarcia porozumienia z powiatem wejherowskim w sprawie umieszczenia dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka
 • 16 965/06/IV/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2006 do umowy 49/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia oraz działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 16 966/06/IV/R - zmiany treści załącznika do zarządzenia nr 5458/04/IV/R dotyczącego zatwierdzenia zasad funkcjonowania Pomorskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości
 • 16 967/06/IV/O - dofinansowania zakupu nagród oraz materiałów związanych z imprezami kulturalnymi przygotowanymi przez młodzież I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
 • 16 968/06/IV/O - wyrażenia zgody na zwolnienie z opłaty za naukę obywatelki Mongolii
 • 16 969/06/IV/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 16 970/06/IV/S - zmiany zarządzenia nr 9/2002 z dnia 28.06.2002r. dotyczącego powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką
 • 16 971/06/IV/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych w Szkole Zawodowej Specjalnej nr 8
 • 16 972/06/IV/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu modernizacji odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Legionów
 • 16 973/06/IV/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie rozszerzenia mapy do celów projektowych
 • 16 974/06/IV/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Reja 10
 • 16 975/06/IV/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Ramułta 49 - 53
 • 16 976/06/IV/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 8
 • 16 977/06/IV/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Płk. Dąbka 187
 • 16 978/06/IV/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Świętojańskiej 13
 • 16 979/06/IV/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Syrokomli 6-8
 • 16 980/06/IV/M - zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na prace pomiarowe odtworzenia osnowy katastralnej
 • 16 981/06/IV/M - ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją transformatorową, położonej przy Skwerze Kościuszki
 • 16 982/06/IV/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Iglastej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16 983/06/IV/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16 984/06/IV/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Manganowej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16 985/06/IV/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Kuśnierskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16 986/06/IV/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Spółdzielczej
 • 16 987/06/IV/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Gedymina
 • 16 988/06/IV/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Jemiołowej
 • 16 989/06/IV/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Powstania Wielkopolskiego
 • 16 990/06/IV/M - nabycia od PKP własności lokali mieszkalnych położonych przy ul. Maciejewicza 1 i 7
 • 16 991/06/IV/M - nabycia od PKP własności lokali mieszkalnych położonych przy ul. Zielonej 17
 • 16 992/06/IV/M - nabycia od PKP własności lokali mieszkalnych położonych przy ul. Janowskiej 29 i 31
 • 16 993/06/IV/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Płk. Dąbka 183
 • 16 994/06/IV/M - upoważnienia do podpisania aneksu nr 7 do umowy dzierżawy TG/238/92 przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym - pawilon handlowy nr 207
 • 16 995/06/IV/M - upoważnienia do podpisania aneksu nr 9 do umowy dzierżawy TG/6/93 przedmiotem której jest grunt położony na hali łukowej - pawilon handlowy nr 20
 • 16 996/06/IV/M - zmiany zarządzenia nr 16 653/06/IV/M dotyczącego przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 16 997/06/IV/M - zapłaty odszkodowania z tytułu niezłożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
 • 16 998/06/IV/U - zmiany zarządzenia nr 16 744/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - budowa ogrodzenia w Dzielnicy Redłowo
 • 16 999/06/IV/U - zawarcia umowy dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową - budowa pawilonu na działkach przy Al. Zwycięstwa i ul. Kościelnej
 • 17 000/06/IV/M - wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Dembińskiego
 • 17 001/06/IV/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • 17 002/06/IV/S - zmiany zarządzenia nr 16/01/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego „Obiegu dokumentów finansowych, gospodarki kasowej i planu kont w Urzędzie Miasta Gdyni"
 • 17 003/06/IV/S - zmiany zarządzenia nr 1880/03/IV/K dotyczącego „Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo - księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu i w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni
 • 17 004/06/IV/S - zmiany zarządzenia nr 6858/04/IV/K dotyczącego ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni"
 • 17 005/06/IV/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 17 006/06/IV/O - zmiany treści zarządzenia nr 16 856/06/IV/O dotyczącego przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: „Prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej"
 • 17 007/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej"
 • 17 008/06/IV/U - zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: „Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej"
 • 17 009/06/IV/M - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przegląd techniczny i renowację świątecznych ozdób świetlnych
 • 17 010/06/IV/O - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia pomieszczeń internatu
 • 17 011/06/IV/O - dofinansowania kosztów wymiany międzynarodowej młodzieży z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych z młodzieżą szkoły sportowo - żeglarskiej w Bałtijsku
 • 17 012/06/IV/M - akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie remontu lokalu użytkowego przy ul. Portowej 3
 • 17 013/06/IV/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Portowej
 • 17 014/06/IV/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej
 • 17 015/06/IV/P - uiszczenia opłaty od apelacji
 • 17 016/06/IV/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk Kalendarza Gdyńskiego na rok 2007
 • 17 017/06/IV/O - zmiany zarządzenia nr 16 900/06/IV/O w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli gdyńskich szkół/placówek oświatowych
 • 17 018/06/IV/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie torebek papierowych do zbierania psich odchodów
 • 17 019/06/IV/O - przeprowadzenia IX edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni"
 • 17 020/06/IV/P - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 211.000 EUR na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz" oraz skład, druk i dostawę monitora RM Gdyni w roku 2007 i 2008
 • 17 021/06/IV/P - udzielenia zamówienia publicznego na usługę tłumaczenia przysięgłego umowy dotyczącej projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej"
 • 17 022/06/IV/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/265/OK/32/W/2006 zawartej dnia 20 lutego 2006 roku pomiędzy gminą Gdynia a fundacją „W górach jest wszystko, co kocham"
 • 17 023/06/IV/P - zakupu 51 egzemplarzy opracowania autorstwa Artura Nowaczewskiego „Trzy miasta, trzy pokolenia" od wydawcy Polnord - Wydawnictwo „OSKAR"
 • 17 024/06/IV/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu przedstawicieli Kłajpedy w Gdyni w związku z organizacją wystawy w ramach „Dni Kłajpedy w Gdyni"
 • 17 025/06/IV/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006
 • 17 026/06/IV/K - zmiany zarządzenia nr 12324/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2006
 • 17 027/06/IV/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 12633/06/IV/K z 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
 • 17 028/06/IV/U - podpisania aneksu do umowy nr KB/774/UG/168/W/2006 na wykonanie wymiany elementów oświetlenia będącego własnością gminy Gdynia
 • 17 029/06/IV/M - udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie 70 sztuk świątecznych ozdób świetlnych
 • 17 030/06/IV/M - zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie 300 sztuk flag z logo Gdyni
 • 17 031/06/IV/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17 032/06/IV/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/729/UI/254/W/2006 na wykonanie zadania pn. „Ułożenie tymczasowej nawierzchni w ul. Raduńskiej w Gdyni"
 • 17 033/06/IV/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/649/UI/225/W/2006 na wykonanie zadania pn. „Oświetlenie terenu parku w Gdyni Kolibkach"
 • 17 034/06/IV/U - uregulowania należności za uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rdestowej"
 • 17 035/06/IV/U - udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie robót związanych z inwestycją pn. „Osiedle Dąbrowa w Gdyni" - uzupełnienie chodników i nawierzchni, kanalizacja deszczowa"
 • 17 036/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia zespołu parkowego w Gdyni-Chwarznie
 • 17 037/06/IV/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/745/UI/284/W/2004 na wykonanie robót na zadaniu pn. „Budowa układu drogowego z oświetleniem Cadena Park II, w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych"
 • 17 038/06/IV/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Kępa Oksywska w Gdyni"
 • 17 039/06/IV/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania „Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicach Szkutniczej i Spawaczy w Gdyni"
 • 17 040/06/IV/M - źródła finansowania nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni z przeznaczeniem na regulację potoku Źródło Marii, stanowiącej własność osoby fizycznej
 • 17 041/06/IV/U - akceptacji wykonania robót w ilościach określonych umową nr KB/184/UI/53/W/2005 w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"
 • 17 042/06/IV/U - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 17 043/06/IV/U - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Kombatantów, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 17 044/06/IV/U - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Króla Jana III 4, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 17 045/06/IV/U - odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Benisławskiego, stanowiącej własność osoby fizycznej
 • 17 046/06/IV/S - zakupu płyt meblowych - w trybie do 6.000 EUR
 • 17 047/06/IV/S - ogłoszenia przetargu ofertowego na najem pomieszczenia w budynku UMG z przeznaczeniem na kiosk
 • 17 048/06/IV/S - zmiany paragrafu 2 w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 16872/06/IV/S z 7 listopada 2006 roku
 • 17 049/06/IV/P - zakupu słodyczy - prezentów gwiazdkowych dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich uczestniczących w zajęciach usprawniających
 • 17 050/06/IV/S - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przekraczającego 60.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla UM Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych
 • 17 051/06/IV/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla UM Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych
 • 17 052/06/IV/S - udzielenia zamówienia publicznego na dostawę dla UM Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych oraz zatwierdzenia wyboru wykonawcy
 • 17 053/06/IV/P - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na dostawę satelitarnego systemu lokalizacji i kontroli pojazdów techniką GPS dla potrzeb Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdyni
 • 17 054/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji sytuacyjno-wysokościowej map do celów planowania przestrzennego w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej
 • 17 055/06/IV/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Muzeum Miasta Gdyni - etap II"
 • 17 056/06/IV/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania „Oświetlenie parkingu przy ul. Kieleckiej"
 • 17 057/06/IV/U - zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej remontu kładki dla pieszych nad torami PKP i ul. Janka Wiśniewskiego przy przystanku SKM Gdynia Stocznia i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 17 058/06/IV/O - wykonania plakatów "Bezpłatne Gimnazjum Jazda na Skuterach"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 27.11.2006