Z dnia 2006-11-14

 • 16 884/06/IV/R - 2006-11-14
  podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy klastrem firm sektora ICT a Gminą Miasta Gdyni

 • 16 885/06/IV/R - 2006-11-14
  powołania zespołu ds. Merytorycznej i Formalnej Oceny Wniosku Krajowego Towarzystwa Autyzmu o utworzenie warsztatu terapii zajęciowej

 • 16 886/06/IV/R - 2006-11-14
  zawarcia porozumienia z powiatem tomaszowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 16 887/06/IV/R - 2006-11-14
  zawarcia porozumienia z Olsztynem miastem na prawach powiatu w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 16 888/06/IV/R - 2006-11-14
  zawarcia porozumienia z powiatem bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 16 889/06/IV/M - 2006-11-14
  ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy

 • 16 890/06/IV/M - 2006-11-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego

 • 16 891/06/IV/M - 2006-11-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kalksztajnów

 • 16 892/06/IV/M - 2006-11-14
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 16 893/06/IV/M - 2006-11-14
  realizacji porozumienia dotyczącego realizacji projektu "Kolei Metropolitalnej

 • 16 894/06/IV/S - 2006-11-14
  zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 895/06/IV/S - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem i aktualizacją danych wojskowych

 • 16 896/06/IV/S - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych z wprowadzeniem i aktualizacją danych wojskowych

 • 16 897/06/IV/M - 2006-11-14
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadań promocyjno - informacyjnych w ramach projektu www.innowacje.gdynia.pl

 • 16 898/06/IV/S - 2006-11-14
  wyrażenia zgody na zakup węży strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 16 899/06/IV/S - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup tarcz do przecinarki K-650 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 16 900/06/IV/O - 2006-11-14
  upoważnienia do podpisania umowy na wykonanie legitymacji służbowych dla nauczycieli gdyńskich samorządowych placówek oświatowych

 • 16 901/06/IV/S - 2006-11-14
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 902/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego na robotę budowlana polegająca na remoncie przykanalika od wpustu ulicznego w ul. Kcyńskiej

 • 16 903/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - zagospodarowanie skweru przy ul. Cylkowskiego

 • 16 904/06/IV/U - 2006-11-14
  zmiany zarządzenia nr 12 784/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Parku Kolibki

 • 16 905/06/IV/U - 2006-11-14
  zmiany zarządzenia nr 12 598/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na usługę w zakresie prac ziemnych budowlanych i transportowych

 • 16 906/06/IV/U - 2006-11-14
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni

 • 16 907/06/IV/P - 2006-11-14
  organizacji konferencji "Gdynia - rynek pracy bez barier"

 • 16 908/06/IV/O - 2006-11-14
  wszczęcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu edukacyjnego umożliwiającego prowadzenie interaktywnych testów i lekcji dla gdyńskich gimnazjalistów

 • 16 909/06/IV/S - 2006-11-14
  zmiany zarządzenia 16 740/06/IV/S w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych

 • 16 910/06/IV/M - 2006-11-14
  zmiany zarządzenia nr 16 397/06/IV/M w sprawie określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt będący w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia-Zachód

 • 16 911/06/IV/M - 2006-11-14
  podpisania aneksu do umowy nr SK/35/MG/9-w/2006 na druk materiałów promocyjnych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 912/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie kontroli stanu technicznego zapory zbiornika retencyjnego Krykulec

 • 16 913/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup worków do wózków do zbiórki odpadów w ramach realizacji programu "Urząd przyjazny środowisku - system gospodarki odpadami"

 • 16 914/06/IV/U - 2006-11-14
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji systemu zarządzania ruchem dla całego obszaru Trójmiasta

 • 16 915/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż szafek sterowania oświetleniem będącym własnością Gminy Gdynia

 • 16 916/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż opraw oświetleniowych na sieci oświetleniowej będącej własnością Gminy Gdynia

 • 16 917/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę rekultywacji trawnika przy Al. Piłsudskiego

 • 16 918/06/IV/U - 2006-11-14
  zawarcia aneksu do umowy na usługę badania próbek wód opadowych wprowadzanych do cieków lub do ziemi z sieci miejskiej kanalizacji deszczowej

 • 16 919/06/IV/M - 2006-11-14
  zmiany zarządzenia w sprawie wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Żelaznej 16 w Gdyni

 • 16 920/06/IV/M - 2006-11-14
  remontu lokalu mieszkalnego nr 5 oraz częściowego remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Orłowskiej 51 w Gdyni

 • 16 921/06/IV/M - 2006-11-14
  organizacji walnego zebrania członków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Gdyni w dniu 17 listopada 2006 r.

 • 16 922/06/IV/M - 2006-11-14
  podpisania aneksu do umowy nr SK/1413/MG/433-W/2006 na zakup systemu bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu i ich instalację na terenie Bulwaru Nadmorskiego i mariny w Gdyni

 • 16 923/06/IV/M - 2006-11-14
  zakupu do kwoty 6.000 EUR utworów fotograficznych i przeniesienia autorskich praw majątkowych do ich wykorzystania

 • 16 924/06/IV/M - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na produkcję filmu promocyjnego "Gdynia - rynek pracy bez barier"

 • 16 925/06/IV/O - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania "Wykonanie zabiegów z zakresu rehabilitacji"

 • 16 926/06/IV/O - 2006-11-14
  uchylenia zarządzenia nr 15 649/06/IV/O z dnia 28 lipca 2006 roku

 • 16 927/06/IV/O - 2006-11-14
  przyznania premii dyrektorowi SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 • 16 928/06/IV/U - 2006-11-14
  zmiany zarządzenia nr 16 864/06/IV/U w sprawie organizacji seminarium nt. Systemy odprowadzania wód opadowych i roztopowych w ramach realizacji projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap"

 • 16 929/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac saperskich /sprawdzenie terenu/ na przebiegu Trasy Kwiatkowskiego

 • 16 930/06/IV/U - 2006-11-14
  wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na "utrzymanie i konserwację burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni w latach 2007-2010

 • 16 931/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na aktualizację kosztorysów inwestorskich ciągu pieszego między ulicą Konwaliową i Narcyzową w Gdyni

 • 16 932/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie mapy do celów projektowych odcinka ul. Chwarznieńskiej

 • 16 933/06/IV/U - 2006-11-14
  zamówienia wykonania opracowania merytorycznego i projektu graficznego tablic informacyjnych dotyczących historycznych fortyfikacji w Gdyni Redłowie

 • 16 934/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na prowadzenie, jako główny projektant prac przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej

 • 16 935/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie kartogramu natężeń ruchu dobowego dla układu podstawowego miasta Gdyni na rok 2006 i 2020 dla celów ocen środowiskowych

 • 16 936/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej, ciepłowniczej i gazowej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ul. Miętowej i rzeki Kaczej

 • 16 937/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonywanie kolorowych kserokopii, kserokopii na foliach oraz skanowanie

 • 16 938/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji ewidencji dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gdyni w zakresie zmian ww. sieci dróg spowodowanych budową, przebudową i remontem dróg i obiektów mostowych w 2006 roku

 • 16 939/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie zdania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Solnej/Radosnej w Gdyni", realizowanego w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 16 940/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie demontażu słupa oświetleniowego zlokalizowanego przy ul. Chwarznieńskiej w Gdyni

 • 16 941/06/IV/U - 2006-11-14
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Miedzianej w Gdyni"

 • 16 942/06/IV/U - 2006-11-14
  uregulowania należności za usługę skanowania dokumentacji dla zadania "Odprowadzenie wód deszczowych z terenów leśnych dzielnicy Gdynia - Obłuże"

 • 16 943/06/IV/U - 2006-11-14
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/568/UI/192/W/2006 na wykonanie zadania "Ulica Bursztynowa w Gdyni"

 • 16 944/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniach "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicach: Adwokackiej i Miedzianej w Gdyni"

 • 16 945/06/IV/U - 2006-11-14
  organizacji seminarium nt. systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w ramach realizacji projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap"

 • 16 946/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie rozgraniczenia działek w celu uzyskania danych geodezyjnych niezbędnych do wydzielenia pasów drogowych w części dzielnicy Mały Kack rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej

 • 16 947/06/IV/U - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wydzierżawienie czterech kontenerów 20’ dla rybaków, na potrzeby inwestycji: Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Projekt - Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni - Orłowie, I etap

 • 16 948/06/IV/U - 2006-11-14
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni

 • 16 949/06/IV/P - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie materiałów informacyjnych oraz poczęstunku i oprawy muzycznej podczas wernisażu wystawy pokonkursowej "Gdynia tradycyjnie-nowoczesna"

 • 16 950/06/IV/P - 2006-11-14
  dostępu do Internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicach: Leszczynki, Cisowa i Działki Leśne

 • 16 951/06/IV/P - 2006-11-14
  naprawy radiotelefonu bazowego

 • 16 952/06/IV/P - 2006-11-14
  wyrażenia zgody na podpisanie umowy z KM Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na użyczenie pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w budynku przy ul. Władysława IV 12/14

 • 16 953/06/IV/K - 2006-11-14
  przedłożenia RM i RIO projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego miasta Gdyni na 2007 rok

 • 16 954/06/IV/U - 2006-11-14
  zawarcia przez Gminę Miasta Gdyni wraz z Gminą Miasta Sopotu i Gmina Miasta Gdańska porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia: "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 - 2013’

 • 16 955/06/IV/M - 2006-11-14
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łęczyckiej

 • 16 956/06/IV/P - 2006-11-14
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie kampanii informacyjnej dotyczącej "Nagrody Literackiej Gdynia 2006"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.11.2006