Z dnia 2006-11-07

 • 16 833/06/IV/P - 2006-11-07
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2007 r.

 • 16 834/06/IV/U - 2006-11-07
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów wydania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

 • 16 835/06/IV/U - 2006-11-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę - naprawa tablicy informacyjnej "Ogród Miss World 2006" na Bulwarze Nadmorskim

 • 16 836/06/IV/O - 2006-11-07
  zakupu nagród dla zwycięzców XXVIII Młodzieżowego Rajdu Turystycznego im. dr Mieczysława Orłowicza

 • 16 837/06/IV/M - 2006-11-07
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Benisławskiego, stanowiących własność Skarbu Państwa

 • 16 838/06/IV/M - 2006-11-07
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Olgierda

 • 16 839/06/IV/M - 2006-11-07
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Snycerskiej

 • 16 840/06/IV/M - 2006-11-07
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Komandorskiej

 • 16 841/06/IV/M - 2006-11-07
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Korczaka

 • 16 842/06/IV/M - 2006-11-07
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zbarskiej

 • 16 843/06/IV/M - 2006-11-07
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Korzennej

 • 16 844/06/IV/M - 2006-11-07
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szturmanów

 • 16 845/06/IV/M - 2006-11-07
  aneksu do umowy dzierżawy nr MG/47/2006

 • 16 846/06/IV/S - 2006-11-07
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 847/06/IV/M - 2006-11-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę transportową - przesyłka kurierska

 • 16 848/06/IV/S - 2006-11-07
  wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty na mycie samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 849/06/IV/M - 2006-11-07
  przyjęcia treści aneksu do umowy dotyczącej konkursu ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

 • 16 850/06/IV/S - 2006-11-07
  wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych

 • 16 851/06/IV/S - 2006-11-07
  wyrażenia zgody na zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 16 852/06/IV/O - 2006-11-07
  unieważnienia zarządzenia nr 16 612/06/IV/O dotyczącego przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2007

 • 16 853/06/IV/U - 2006-11-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji położonej przy ul. Świętojańskiej 69

 • 16 854/06/IV/S - 2006-11-07
  uchylenia zarządzenia nr 16 704/06/IV/S dotyczącego wyrażenia zgody na zakup środków czystości

 • 16 855/06/IV/O - 2006-11-07
  przekazania dotacji dla SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 2006 r.

 • 16 856/06/IV/O - 2006-11-07
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej"

 • 16 857/06/IV/U - 2006-11-07
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Nowo-Łużyckiej w Gdyni wraz z mostem na rzecze Kaczej i infrastrukturą techniczną oraz przebudową skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską

 • 16 858/06/IV/U - 2006-11-07
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EUR na remont mostu drogowego przez rzekę Kaczą w ciągu ul. Powstania Styczniowego i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 16 859/06/IV/U - 2006-11-07
  przekazania środków pieniężnych na wypłatę odszkodowania

 • 16 860/06/IV/U - 2006-11-07
  przekazania środków pieniężnych na wypłatę odszkodowania

 • 16 861/06/IV/U - 2006-11-07
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej w Gdyni", wszczęte zarządzeniem nr 16316/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.09.2006 r.

 • 16 862/06/IV/U - 2006-11-07
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej w Gdyni"

 • 16 863/06/IV/U - 2006-11-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Morskiej w Gdyni"

 • 16 864/06/IV/U - 2006-11-07
  organizacji seminarium nt. systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych w ramach realizacji projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap"

 • 16 865/06/IV/U - 2006-11-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej w ul. Rdestowej

 • 16 866/06/IV/U - 2006-11-07
  akceptacji treści aneksu nr 3 do umowy KB/81/UI/30/W/2006 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni

 • 16 867/06/IV/U - 2006-11-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz świadczenia usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej oświetlenia ulic: Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej w Gdyni

 • 16 868/06/IV/P - 2006-11-07
  dofinansowania realizacji dyplomowego filmu animowanego na renomowanej europejskiej uczelni brukselskiej szkole La Cambre

 • 16 869/06/IV/P - 2006-11-07
  dofinansowania wydania książki Mieczysława Fabiańskiego pt. "Rejs Koziorożca" przez Oficynę Wydawniczą "Miniatura" z Gdyni

 • 16 870/06/IV/P - 2006-11-07
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie kalendarza "Gdynia bez barier" na rok 2007

 • 16 871/06/IV/S - 2006-11-07
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację spotkania koktajlowego z okazji Święta Niepodległości w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

 • 16 872/06/IV/S - 2006-11-07
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 873/06/IV/S - 2006-11-07
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej - Zarządu Dróg i Zieleni oraz przyjęcia regulaminu komisji konkursowej

 • 16 874/06/IV/P - 2006-11-07
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 16 875/06/IV/M - 2006-11-07
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wykonanie monitoringu wizyjnego przy ul. Żeglarzy 5 i 7 w Gdyni

 • 16 876/06/IV/M - 2006-11-07
  zmiany zarządzenia nr 16 771/06/IV/M w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomość drogową położoną przy ul. Kombatantów

 • 16 877/06/IV/P - 2006-11-07
  zmiany zarządzenia nr 12 877/06/IV/P dotyczącego ogłoszenia Konkursu Fotograficznego pt: "Gdynia - tradycyjnie nowoczesna"

 • 16 881/06/IV/M - 2006-11-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na promocję miasta Gdyni przez Stowarzyszenie Viking

 • 16 882/06/IV/U - 2006-11-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - etap I

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 07.11.2006