Z dnia 2006-10-10

 • 16 457/06/IV/O - 2006-10-10
  wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury z pomieszczeń placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gdynia

 • 16 458/06/IV/S - 2006-10-10
  zlecenia prac związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12.11.2006 r.

 • 16 459/06/IV/S - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego na druk informacji Prezydenta Miasta o obwodach głosowania w wyborach do Rady Miasta Gdyni, Sejmiku Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonych na dzień 12.11.2006 r.

 • 16 460/06/IV/S - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokalu dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miasta Gdyni, Sejmiku Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonych na dzień 12.11.2006 r.

 • 16 461/06/IV/S - 2006-10-10
  transportu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do Rady Miasta Gdyni, Sejmiku Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonych na dzień 12.11.2006 r.

 • 16 462/06/IV/P - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę wyświetlaczy alarmowych na potrzeby MCPR

 • 16 463/06/IV/P - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę przeniesienia zespołu radiotelefonów w MCPR

 • 16 464/06/IV/M - 2006-10-10
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jemiołowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 465/06/IV/M - 2006-10-10
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dembińskiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 466/06/IV/M - 2006-10-10
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu położonego przy ul. Chylońskiej

 • 16 467/06/IV/M - 2006-10-10
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu położonego przy ul. Chylońskiej

 • 16 468/06/IV/M - 2006-10-10
  zmiany zarządzenia nr 15 863/06/IV/M dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie inwentaryzacji zieleni na nieruchomości położonej przy ul. Łopianowej

 • 16 469/06/IV/M - 2006-10-10
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty roczne za 2006 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

 • 16 470/06/IV/M - 2006-10-10
  zamontowania kraty ocynkowanej zabezpieczającej kamienne koryto odprowadzające wody opadowe od ul. Ujejskiego

 • 16 471/06/IV/M - 2006-10-10
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kopernika

 • 16 472/06/IV/M - 2006-10-10
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Surmana

 • 16 473/06/IV/S - 2006-10-10
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie szafy do przechowywania sprzętu komputerowego

 • 16 474/06/IV/S - 2006-10-10
  przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lokalu biurowego przy ul. Świętojańskiej

 • 16 475/06/IV/S - 2006-10-10
  wyrażenia zgody na przeprowadzenie naprawy centrali telefonicznej

 • 16 476/06/IV/M - 2006-10-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Warzywnej

 • 16 477/06/IV/M - 2006-10-10
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 478/06/IV/M - 2006-10-10
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 479/06/IV/O - 2006-10-10
  zmiany zarządzenia nr 16 212/06/IV/O dotyczącego rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół otwartych"

 • 16 480/06/IV/M - 2006-10-10
  zmiany treści zarządzenia nr 16 090/06/IV/M dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk katalogu na Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni

 • 16 481/06/IV/S - 2006-10-10
  zamówienia publicznego na prace związane z umieszczeniem urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do Rady Miasta Gdyni, Sejmiku Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni

 • 16 482/06/IV/U - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej na roboty awaryjno - naprawcze miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

 • 16 483/06/IV/U - 2006-10-10
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę "Wykonanie inwentaryzacji Strugi Cisowskiej wraz z odpływami: rowem Cisowskim i potokiem Marszewskim"

 • 16 484/06/IV/U - 2006-10-10
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę "Wykonanie inwentaryzacji potoku Źródło Marii"

 • 16 485/06/IV/U - 2006-10-10
  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni

 • 16 486/06/IV/U - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę drzewc do flag

 • 16 487/06/IV/U - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę flag

 • 16 488/06/IV/U - 2006-10-10
  wydatkowania środków finansowych na opłatę sądową

 • 16 489/06/IV/U - 2006-10-10
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego stadiony rugby przy ul. Sportowej"

 • 16 490/06/IV/U - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulic: Jana z Kolna i Wójta Radtkego

 • 16 491/06/IV/U - 2006-10-10
  zmiany zarządzenia nr 15 592/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu "Budowa pętli autobusowej przy ul. Złotej"

 • 16 492/06/IV/S - 2006-10-10
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na skład i dostawę monitora Rady Miasta Gdyni

 • 16 493/06/IV/S - 2006-10-10
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 494/06/IV/S - 2006-10-10
  wyrażenia zgody na zakup sprzętu związanego ze świadczeniem usług telefonii komórkowej

 • 16 495/06/IV/M - 2006-10-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV

 • 16 496/06/IV/U - 2006-10-10
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego "Budowa ul. Szturmanów i odcinka ul. Armatorów"

 • 16 497/06/IV/U - 2006-10-10
  opłaty za umieszczenie w pasie drogowym kanału deszczowego w ul. Chwaszczyńskiej

 • 16 498/06/IV/U - 2006-10-10
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej ul. Chwarznieńskiej

 • 16 499/06/IV/U - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego regulacji rzeki Kaczej

 • 16 500/06/IV/U - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Kcyńskiej, Północnej i Chylońskiej

 • 16 501/06/IV/U - 2006-10-10
  akceptacji treści aneksu do umowy KB/156/UI/50/W/2006 dotyczącej opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic Północnej i Chylońskiej

 • 16 502/06/IV/U - 2006-10-10
  zmiany treści umowy KB/648/UI/224/W/2006 dotyczącej wykonania zadania: "Oświetlenie ulicy Rybaków"

 • 16 503/06/IV/U - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie dodatkowych egzemplarzy zamiennego projektu budowlanego na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę zadania:"Muzeum Miasta Gdyni - etap II"

 • 16 504/06/IV/U - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu: "Muzeum Miasta Gdyni - etap II"

 • 16 505/06/IV/R - 2006-10-10
  przedłożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem na realizację projektu: "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - I etap"

 • 16 506/06/IV/P - 2006-10-10
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na dostawę Satelitarnego Systemu Lokalizacji i Kontroli Pojazdów technika GPS na potrzeby Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdyni

 • 16 507/06/IV/S - 2006-10-10
  wyrażenia zgody na zakup papieru do kserokopiarek i drukarek

 • 16 508/06/IV/O - 2006-10-10
  rozwiązania umowy nr SK/487/OZ/34-w/2005 z dnia 22 marca 2005 r. na realizację zadania: "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - etap I"

 • 16 509/06/IV/O - 2006-10-10
  rozwiązania umowy nr SK/662/OZ/124w/2005 z 12 kwietnia 2005 r. dotyczącej realizacji zadania: "Badania w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt"

 • 16 510/06/IV/O - 2006-10-10
  rozwiązania umowy nr SK/661/OZ/123w/2005 z 12 kwietnia 2005 r. dotyczącej realizacji zadania: "Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50-60 lat"

 • 16 511/06/IV/O - 2006-10-10
  rozwiązania umowy nr SK/660/OZ/122w/2005 z 12 kwietnia 2005 r. dotyczącej realizacji zadania: "Badania w zakresie wykrywania wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt"

 • 16 512/06/IV/O - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup poczęstunku na uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników służby zdrowia

 • 16 513/06/IV/O - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV/AIDS

 • 16 514/06/IV/P - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów informujących o organizacji "Marszu Życia i Nadziei"

 • 16 515/06/IV/P - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Osób Niepełnosprawnych "Muzyka bez granic"

 • 16 516/06/IV/P - 2006-10-10
  zawarcia aneksu do umowy nr KB/230/OK/29/W/2006 zawartej 27.03.2006 r. pomiędzy Gminą Gdynia a oddziałem gdańskim Polskiego Związku Chórów i Orkiestr na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Nagranie dwóch płyt CD z muzyką chóralną" w wykonaniu Chóru Mieszanego "Symfonia"

 • 16 517/06/IV/P - 2006-10-10
  wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 211.000 EUR na druk i kolportaż tygodnika "Ratusz" oraz skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni w latach 2007-2008

 • 16 518/06/IV/P - 2006-10-10
  współorganizacji uroczystości z okazji jubileuszu 60-lecia pracy na scenie Barbary Krafftówny w Teatrze Muzycznym w Gdyni w dniu 24 października 2006 r.

 • 16 519/06/IV/P - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację 47. posiedzenia zarządu Związku Miast Bałtyckich w Gdyni

 • 16 520/06/IV/M - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na zakup materiałów biurowych przeznaczonych na realizację projektu "Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 16 521/06/IV/U - 2006-10-10
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widnej, Rolniczej, Strażackiej w Gdyni"

 • 16 522/06/IV/U - 2006-10-10
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/404/UI/122/W/2006 na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego regulacji rzeki Kaczej w zakresie od km 2 + 350 m do km 2 + 028 m

 • 16 523/06/IV/U - 2006-10-10
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania pn. "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Widnej, Rolniczej i Strażackiej w Gdyni"

 • 16 524/06/IV/U - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniach: ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicach: Głowackiego, Raduńskiej, Wschodniej, Kępy Oksywskiej, Szkutniczej i Spawaczy

 • 16 525/06/IV/U - 2006-10-10
  zmiany zarządzenia nr 13971/06/IV/U w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy uzbrojenia dla skrzyżowania ulic Chylońskiej i Północnej w Gdyni

 • 16 526/06/IV/U - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy zatoki autobusowej przy ul. Tuwima

 • 16 527/06/IV/U - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ciągu pieszego między ulicą Konwaliową i Narcyzową w Gdyni

 • 16 528/06/IV/U - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Budowa pętli autobusowej przy ul. Złotej w Gdyni"

 • 16 529/06/IV/U - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniach: ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicach: Lelewela, Machowskiego, Chlebowej i Żuławskiej

 • 16 530/06/IV/U - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę sporządzenia odpisów z dokumentów dotyczących postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 • 16 531/06/IV/U - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę wykonania, naprawy i oczyszczenia koszy metalowych na ul. Świętojańskiej

 • 16 532/06/IV/S - 2006-10-10
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup prętów i elektrod dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 16 533/06/IV/S - 2006-10-10
  wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 16 534/06/IV/S - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie metalowych plakiet odznaczenia "Czas Gdyni" i wyróżnień "Czas Gdyni"

 • 16 535/06/IV/S - 2006-10-10
  zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w roku 2006

 • 16 536/06/IV/S - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę naprawy macierzy dyskowej

 • 16 537/06/IV/S - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego na budowę sieci komputerowej w lokalizacjach ul. Legionów, Al. Marszałka Piłsudskiego IV p. UM Gdyni

 • 16 538/06/IV/P - 2006-10-10
  aneksu nr 2 do porozumienia nr KB/132/PB/2/W/2006 /nr KWP 8/06/ pomiędzy prezydentem miasta Gdyni a komendantem pomorskim KW Policji w Gdańsku oraz komendantem KM Policji w Gdyni w sprawie dofinansowania przez Miasto Gdynię kosztów funkcjonowania policji

 • 16 539/06/IV/P - 2006-10-10
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni Pana Bogusława Wojtowicza, organizatora wystawy prac fotografika Ryszarda Horowitza

 • 16 540/06/IV/M - 2006-10-10
  źródła finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 16 541/06/IV/M - 2006-10-10
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Morskiej

 • 16 542/06/IV/S - 2006-10-10
  prowadzenia szatani w Urzędzie Stanu Cywilnego w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 543/06/IV/S - 2006-10-10
  wyrażenia zgody na zakup artykułów spożywczych dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 10.10.2006