Z dnia 2006-10-06

 • 16 356/06/IV/M - 2006-10-06
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej położonej przy ul. Moniuszki

 • 16 357/06/IV/O - 2006-10-06
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację akcji edukacyjnej "Delfin"

 • 16 358/06/IV/P - 2006-10-06
  udzielenia zamówienia publicznego na zamieszczenie wkładki informacyjnej "Gdynia po prostu .....czyli instrukcja obsługi miasta" w "Echu Miasta Trójmiasto"

 • 16 359/06/IV/U - 2006-10-06
  przyjęcia Regulaminu wykonywania robót budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

 • 16 360/06/IV/U - 2006-10-06
  ustalenia opłat obowiązujących na gdyńskich cmentarzach komunalnych

 • 16 361/06/IV/U - 2006-10-06
  ustalenia opłat związanych z korzystaniem z mienia komunalnego administrowanego przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

 • 16 362/06/IV/U - 2006-10-06
  zamówienia opracowania dokumentacji historyczno - konserwatorskiej nagrobków na cmentarzu komunalnym w Gdyni - Witominie

 • 16 363/06/IV/U - 2006-10-06
  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej

 • 16 364/06/IV/U - 2006-10-06
  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack, obszar dawnego "Polifarbu"

 • 16 365/06/IV/U - 2006-10-06
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę oprogramowania komputerowego

 • 16 366/06/IV/U - 2006-10-06
  zawarcia aneksu do umowy na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo

 • 16 367/06/IV/U - 2006-10-06
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w ul. Solnej, realizowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 16 368/06/IV/U - 2006-10-06
  zwrotu kosztu wpisu od skargi na wyrok Zespołu Arbitrów UZP tytułem reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przed Sądem Okręgowym w sprawie przetargu nieograniczonego powyżej 10.000.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem: Budowa Trasy Kwiatkowskiego

 • 16 369/06/IV/U - 2006-10-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - etap II"

 • 16 370/06/IV/U - 2006-10-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę zamieszczenia w Gazecie Wyborczej ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu: "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - etap I"

 • 16 371/06/IV/U - 2006-10-06
  akceptacji zmiany treści umowy KB/624/UI/213/W/2006 na wykonanie zadania: "Oświetlenie ulicy Chwarznieńskiej"

 • 16 372/06/IV/U - 2006-10-06
  zmiany treści zarządzenia nr 14 526/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej dla oświetlenia ulic Staniszewskiego i Kamrowskiego w Gdyni

 • 16 373/06/IV/U - 2006-10-06
  zmiany zarządzenia nr 16 232/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na oświetlenie ul. Ikara w Gdyni

 • 16 374/06/IV/U - 2006-10-06
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę koszy na śmieci

 • 16 375/06/IV/U - 2006-10-06
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania projektu zagospodarowania skweru przy ul. Cylkowskiego

 • 16 376/06/IV/U - 2006-10-06
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż elementów oświetlenia będącego własnością Gminy Miasta Gdyni

 • 16 377/06/IV/U - 2006-10-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę uporządkowania terenu zieleni przy ul. Legionów 53 - 55

 • 16 378/06/IV/U - 2006-10-06
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów wydania opinii o panujących warunkach pogodowych w Gdyni w dniu 21.06.2006 r.

 • 16 379/06/IV/U - 2006-10-06
  zmiany zarządzenia nr 16 236/06/IV/U dotyczącego przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów wydania wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego

 • 16 380/06/IV/U - 2006-10-06
  zmiany zarządzenia nr 15 911/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - naprawa urządzenia rekreacyjnego - "Ścieżka zdrowia" na Bulwarze Nadmorskim

 • 16 381/06/IV/U - 2006-10-06
  zmiany zarządzenia nr 14 284/06/IV/U dotyczącego ustalenia nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie "Gdynia w kwiatach 2006"

 • 16 382/06/IV/O - 2006-10-06
  udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 do sprzedaży samochodu marki Polonez Truck

 • 16 383/06/IV/O - 2006-10-06
  zmiany treści zarządzenia nr 15 915/2006/IV/O dotyczącego uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2006

 • 16 384/06/IV/S - 2006-10-06
  zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2006

 • 16 385/06/IV/S - 2006-10-06
  powołania komisji przetargowej

 • 16 386/06/IV/S - 2006-10-06
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 387/06/IV/S - 2006-10-06
  zakup artykułów elektrycznych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 388/06/IV/S - 2006-10-06
  zmiany zarządzenia nr 15 886/06/IV/S dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na zakup rocznej licencji oprogramowania Oracle Database Standard Edition One

 • 16 389/06/IV/S - 2006-10-06
  zmiany zarządzenia nr 16 074/06/IV/S dotyczącego akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na zakup sprzętu komputerowego

 • 16 390/06/IV/S - 2006-10-06
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi konserwacji drukarki Printronix P215

 • 16 391/06/IV/S - 2006-10-06
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup taśm do drukarki Printronix P215

 • 16 392/06/IV/S - 2006-10-06
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę radiotelefonów na potrzeby MCPR

 • 16 393/06/IV/M - 2006-10-06
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Legionów

 • 16 394/06/IV/M - 2006-10-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwaszczyńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 395/06/IV/M - 2006-10-06
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Druskiennickiej

 • 16 396/06/IV/M - 2006-10-06
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z inwestycją budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 16 397/06/IV/M - 2006-10-06
  określenia warunków zamiany gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt będący w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 16 398/06/IV/M - 2006-10-06
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej(działka nr 161/8) przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 16 399/06/IV/M - 2006-10-06
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej(działka nr 304/7,304/8 i 304/9) przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 16 400/06/IV/M - 2006-10-06
  nabycia własności lokali mieszkalnych położonych przy ul. Komandorskiej i związanego z nim udziału w prawie własności w nieruchomości gruntowej

 • 16 401/06/IV/M - 2006-10-06
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej 108 - 112 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 16 402/06/IV/M - 2006-10-06
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. E. Kwiatkowskiego

 • 16 403/06/IV/M - 2006-10-06
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. E. Kwiatkowskiego

 • 16 404/06/IV/M - 2006-10-06
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej

 • 16 405/06/IV/M - 2006-10-06
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Syrokomli

 • 16 406/06/IV/M - 2006-10-06
  wskazania osób upoważnionych do podpisania uzgodnień oraz umowy przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szturmanów

 • 16 407/06/IV/M - 2006-10-06
  zatwierdzenia projektu porozumienia na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowych

 • 16 408/06/IV/M - 2006-10-06
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na zakup znaków opłaty sądowej

 • 16 409/06/IV/M - 2006-10-06
  zmiany zarządzenia nr 12 900/06/IV/M dotyczącego wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na opłaty notarialną i sądową

 • 16 410/06/IV/M - 2006-10-06
  zmiany zarządzenia nr 10 932/06/IV/M dotyczącego określenia warunków zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 67 i 67A

 • 16 411/06/IV/M - 2006-10-06
  zmiany zarządzenia nr 14 317/06/IV/M dotyczącego wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Zorzy

 • 16 412/06/IV/M - 2006-10-06
  udzielenia zamówienia publicznego na uporządkowanie archiwalnych dokumentów katastralnych

 • 16 413/06/IV/M - 2006-10-06
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Morskiej 113

 • 16 414/06/IV/M - 2006-10-06
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Morskiej 106

 • 16 415/06/IV/M - 2006-10-06
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Widnej 8

 • 16 416/06/IV/M - 2006-10-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy projektu budowlanego na wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych w Szkole Zawodowej Specjalnej nr 8

 • 16 417/06/IV/M - 2006-10-06
  dokonania wymiany okien oraz montażu drzwi aluminiowych w lokalu mieszkalnym w budynku położonym przy ul. Chrzanowskiego

 • 16 418/06/IV/M - 2006-10-06
  wykonania robót remontowych wentylacji i przewodów kominowych w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Arciszewskich

 • 16 419/06/IV/M - 2006-10-06
  wykonania remontu schodów przy ul. Lanoty

 • 16 420/06/IV/M - 2006-10-06
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Przemyskiej 4

 • 16 421/06/IV/M - 2006-10-06
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Sandomierskiej 1

 • 16 422/06/IV/M - 2006-10-06
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej

 • 16 423/06/IV/M - 2006-10-06
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego

 • 16 424/06/IV/M - 2006-10-06
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 16 425/06/IV/M - 2006-10-06
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 16 426/06/IV/M - 2006-10-06
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana

 • 16 427/06/IV/M - 2006-10-06
  dokonania wymiany okna i drzwi balkonowych w lokalu mieszkalnym w budynku położonym przy ul. Gen. Maczka

 • 16 428/06/IV/M - 2006-10-06
  wykonania prac rozbiórkowych w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Traugutta

 • 16 429/06/IV/M - 2006-10-06
  rozbiórki budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wileńskiej

 • 16 430/06/IV/M - 2006-10-06
  wymiany pokrycia dachu budynku położonego przy Al. Zwycięstwa

 • 16 431/06/IV/M - 2006-10-06
  ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej

 • 16 432/06/IV/P - 2006-10-06
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 16 433/06/IV/U - 2006-10-06
  podpisania weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej"

 • 16 434/06/IV/U - 2006-10-06
  zmiany zarządzenia nr 16 339/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę zamieszczenia w Gazecie Wyborczej ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - II etap"

 • 16 435/06/IV/M - 2006-10-06
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej (działka nr 215/17, 215/18, 215/19 i 215/22) przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 16 436/06/IV/M - 2006-10-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z planem dzielnicy Gdynia Dąbrowa

 • 16 437/06/IV/M - 2006-10-06
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynków mieszkalnych położonych przy ul. Okrzei

 • 16 438/06/IV/R - 2006-10-06
  zmiany w składzie Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego

 • 16 439/06/IV/M - 2006-10-06
  wydatkowania środków finansowych na opłatę sądową

 • 16 440/06/IV/K - 2006-10-06
  spisania z ewidencji księgowej należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntu położonego przy ul. Krzywoustego

 • 16 441/06/IV/M - 2006-10-06
  wyrażenia zgody na zatrudnienie na umowę o dzieło do kwoty 6.000 EUR koordynatora projektu www.innowacje.gdynia.pl.

 • 16 442/06/IV/O - 2006-10-06
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gdańsk w sprawie odbywania zajęć praktycznej nauki zawodu w warsztatach Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku przez uczniów Technikum Budowlanego w Gdyni

 • 16 443/06/IV/U - 2006-10-06
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Rdestowej

 • 16 444/06/IV/U - 2006-10-06
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Makuszyńskiego

 • 16 445/06/IV/U - 2006-10-06
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Marszewskiej

 • 16 446/06/IV/U - 2006-10-06
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Morskiej

 • 16 447/06/IV/U - 2006-10-06
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Wielkopolskiej

 • 16 448/06/IV/U - 2006-10-06
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Brzechwy

 • 16 449/06/IV/P - 2006-10-06
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację spektaklu teatru "Die Komodianten"

 • 16 450/06/IV/K - 2006-10-06
  zmian w budżecie miasta Gdyni

 • 16 451/06/IV/K - 2006-10-06
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12 324/06/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 16 452/06/IV/K - 2006-10-06
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12 633/06/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych miasta Gdyni na 2006 rok

 • 16 453/06/IV/S - 2006-10-06
  unieważnienia postępowania na zamówienie publiczne EZP 340/166/SA/2006 dotyczącego zakupu mebli biurowych

 • 16 454/06/IV/O - 2006-10-06
  uchylenia zarządzenia nr 13 528/2006/IV/O oraz przyjęcia nowych zasad kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

 • 16 455/06/IV/P - 2006-10-06
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 16 456/06/IV/M - 2006-10-06
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Rumiankowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 06.10.2006