Z dnia 2006-09-19

 • 16 184/06/IV/U - 2006-09-19
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na dostawę tablic reklamowych na potrzeby Parku Kolibki

 • 16 185/06/IV/M - 2006-09-19
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Słonecznej

 • 16 186/06/IV/M - 2006-09-19
  ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej 18 i 18 A

 • 16 187/06/IV/M - 2006-09-19
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Opata Hackiego nr 17 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 16 188/06/IV/M - 2006-09-19
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 14 lok. nr 1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 16 189/06/IV/M - 2006-09-19
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na placu targowym - pawilon nr 242

 • 16 190/06/IV/M - 2006-09-19
  remontu lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Bp. Dominika

 • 16 191/06/IV/M - 2006-09-19
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Chwarznieńskiej

 • 16 192/06/IV/M - 2006-09-19
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Orzeszkowej

 • 16 193/06/IV/M - 2006-09-19
  remontu lokalu mieszkalnego nr 49 w budynku położonym przy ul. Zamenhofa

 • 16 194/06/IV/M - 2006-09-19
  remontu lokalu mieszkalnego nr 28 w budynku położonym przy ul. Zamenhofa

 • 16 195/06/IV/M - 2006-09-19
  remontu lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym przy ul. Zamenhofa

 • 16 196/06/IV/M - 2006-09-19
  remontu lokalu mieszkalnego nr 84 w budynku położonym przy ul. Zamenhofa

 • 16 197/06/IV/M - 2006-09-19
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej

 • 16 198/06/IV/M - 2006-09-19
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Opata Hackiego

 • 16 199/06/IV/M - 2006-09-19
  rozbiórki budynku mieszkalnego położonego przy ul. Płk. Dąbka

 • 16 200/06/IV/M - 2006-09-19
  remontu studni kanalizacyjnej przy budynku mieszkalnym przy ul. Arciszewskich

 • 16 201/06/IV/M - 2006-09-19
  ustanowienia dozoru lokalu użytkowego "ROMIRA" przy Al. Zwycięstwa

 • 16 202/06/IV/M - 2006-09-19
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na prace pomiarowe odtworzenia osnowy katastralnej

 • 16 203/06/IV/M - 2006-09-19
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 16 204/06/IV/M - 2006-09-19
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 16 205/06/IV/M - 2006-09-19
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 16 206/06/IV/M - 2006-09-19
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 16 207/06/IV/M - 2006-09-19
  zapłaty odszkodowania z tytułu niezłożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

 • 16 208/06/IV/P - 2006-09-19
  uruchomienia środków finansowych na Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego

 • 16 209/06/IV/M - 2006-09-19
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na druk teczki okolicznościowej "Jak rozpocząć działalność gospodarczą"

 • 16 210/06/IV/M - 2006-09-19
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na prowadzenie działań informacyjnych i biura prasowego podczas VI Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2006

 • 16 211/06/IV/O - 2006-09-19
  sfinansowania uroczystości związanych z gdyńskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej

 • 16 212/06/IV/O - 2006-09-19
  rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół Otwartych"

 • 16 213/06/IV/M - 2006-09-19
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na remont pomieszczeń w budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury

 • 16 214/06/IV/U - 2006-09-19
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę worków, piasku i koszy do wpustów ulicznych dla potrzeb miejskiej sieci kanalizacji burzowej

 • 16 215/06/IV/U - 2006-09-19
  akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: "Pielęgnacja drzewostanu miejskiego w Gdyni w latach 2006-2010"

 • 16 216/06/IV/P - 2006-09-19
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację wizyty przedstawicieli Kłajpedy, podczas obchodów "Dni Kłajpedy w Gdyni"

 • 16 217/06/IV/O - 2006-09-19
  ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gdyni na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego

 • 16 218/06/IV/U - 2006-09-19
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie remontu chodnika w ciągu Al. Zwycięstwa

 • 16 219/06/IV/U - 2006-09-19
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Chwarznieńskiej

 • 16 220/06/IV/U - 2006-09-19
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie domków dla bezpańskich kotów

 • 16 221/06/IV/M - 2006-09-19
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 16 222/06/IV/M - 2006-09-19
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mickiewicza 25 oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 16 223/06/IV/M - 2006-09-19
  podpisania aneksu do umowy nr SK/88/MG/127-W/2006 na wymianę grafiki na nośnikach reklamowych i wykonanie nowych nośników z materiału PCV

 • 16 224/06/IV/M - 2006-09-19
  zatwierdzenia projektu aneksu do umowy dzierżawy oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania

 • 16 225/06/IV/M - 2006-09-19
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni-Zachód

 • 16 226/06/IV/M - 2006-09-19
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PKT sp. z o.o. w Gdyni

 • 16 227/06/IV/M - 2006-09-19
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Gdynią a rybakami z przystani rybackiej Gdynia - Oksywie

 • 16 228/06/IV/S - 2006-09-19
  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2006 roku

 • 16 229/06/IV/S - 2006-09-19
  zmiany treści zarządzenia nr 14282/06/IV/S w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2006 na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych

 • 16 230/06/IV/P - 2006-09-19
  remontu systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach Leszczynki i Cisowa

 • 16 231/06/IV/S - 2006-09-19
  wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Gdyni w wyborach samorządowych zarządzonych na 12 listopada 2006 r.

 • 16 232/06/IV/U - 2006-09-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na oświetlenie ul. Ikara w Gdyni

 • 16 233/06/IV/U - 2006-09-19
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę oświetlenia ul. Rybaków

 • 16 234/06/IV/U - 2006-09-19
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę odcinka chodnika w ul. Chwarznieńskiej

 • 16 235/06/IV/U - 2006-09-19
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej w Gdyni"

 • 16 236/06/IV/U - 2006-09-19
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów wydania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

 • 16 237/06/IV/U - 2006-09-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji zamiennej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Morskiej i Zakręt do Oksywia w Gdyni

 • 16 238/06/IV/U - 2006-09-19
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na remont mostu drogowego przez rzekę Kaczą w ciągu ul. Powstania Styczniowego

 • 16 239/06/IV/U - 2006-09-19
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie tymczasowej nawierzchni z płyt "YOMB" w ciągu ulic: Falistej, Fińskiej, Botnickiej i Tczewskiej

 • 16 240/06/IV/U - 2006-09-19
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę "Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej w Gdyni - Wielkim Kacku"

 • 16 241/06/IV/U - 2006-09-19
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na realizację inwestycji pn. "Oświetlenie parkingu przy ul. Kieleckiej w Gdyni

 • 16 242/06/IV/U - 2006-09-19
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia w ulicach: Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej w Gdyni

 • 16 243/06/IV/U - 2006-09-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Budowa ulicy Bursztynowej" w Gdyni

 • 16 244/06/IV/U - 2006-09-19
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie poręczy przy chodniku wzdłuż garaży przy ul. Narutowicza i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 16 245/06/IV/P - 2006-09-19
  powołania rady programowej Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • 16 246/06/IV/U - 2006-09-19
  zawarcia umowy w sprawie określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych, spowodowanej inwestycją niedrogową - budowa magazynów /hurtowni/ z częścią biurowo-socjalną oraz infrastrukturą techniczną /realizacja etapowa/ przy ul. Hutniczej

 • 16 247/06/IV/U - 2006-09-19
  zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Oświetlenie terenu parku w Gdyni Kolibkach"

 • 16 248/06/IV/U - 2006-09-19
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy projektu "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - II etap"

 • 16 249/06/IV/U - 2006-09-19
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy projektu "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - II etap"

 • 16 250/06/IV/U - 2006-09-19
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "Muzeum Miasta Gdyni - etap II"

 • 16 251/06/IV/U - 2006-09-19
  zawarcia treści umowy KB/560/UI/186/W/2005 dotyczącej zamiennego wykonania robót na zadaniu: "Muzeum Miasta Gdyni - etap II"

 • 16 252/06/IV/M - 2006-09-19
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na emisję filmu reklamowego zapraszającego do udziału w VI Międzynarodowym Forum Gospodarczym


 • 16 253/06/IV/M - 2006-09-19
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na emisję na antenie TVP 3, filmu reklamowego zapraszającego do udziału w VI Międzynarodowym Forum Gospodarczym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 19.09.2006