Z dnia 2006-09-05

 • 15 999/06/IV/U - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę "Wykonanie remontu stawu Mazowieckiego"

 • 16 000/06/IV/U - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na obsługę akcji "Sprzątanie Świata 2006"

 • 16 001/06/IV/R - 2006-09-05
  akceptacji aneksu nr 5/2006 do umowy KB/28/MOPS na prowadzenie Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gdyni

 • 16 002/06/IV/S - 2006-09-05
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 003/06/IV/S - 2006-09-05
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału w konferencji pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 004/06/IV/S - 2006-09-05
  wykonanie tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy Działki Leśne

 • 16 005/06/IV/M - 2006-09-05
  zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego

 • 16 006/06/IV/M - 2006-09-05
  zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego

 • 16 007/06/IV/M - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie uzupełnienia programu do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej

 • 16 008/06/IV/M - 2006-09-05
  zmiany zarządzenia nr 9 396/05/IV/S dotyczącego upoważnienia Elżbiety Wiłuckiej Psyty do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Gdyni

 • 16 009/06/IV/M - 2006-09-05
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bp. Dominika 8-14 lok. - nr D przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 16 010/06/IV/M - 2006-09-05
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chwarznieńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 011/06/IV/M - 2006-09-05
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Warzywnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 012/06/IV/M - 2006-09-05
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Legionów

 • 16 013/06/IV/M - 2006-09-05
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bernadowskiej

 • 16 015/06/IV/M - 2006-09-05
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 16 016/06/IV/M - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup książki "Bogactwo i nędza narodów" autorstwa Dawid’a S.Landes’a

 • 16 017/06/IV/M - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie znaczków metalowych w związku z XXXI Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych

 • 16 018/06/IV/M - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na montaż i demontaż banerów w związku z XXXI Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych

 • 16 019/06/IV/S - 2006-09-05
  zakupu literatury fachowej

 • 16 020/06/IV/M - 2006-09-05
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 1 do umowy dzierżawy MG/I/101/D/2004 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Sucharskiego

 • 16 021/06/IV/K - 2006-09-05
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006

 • 16 022/06/IV/P - 2006-09-05
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Redłowo Festynu Rodzinnego

 • 16 023/06/IV/S - 2006-09-05
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 024/06/IV/M - 2006-09-05
  wykonania odwodnienia terenu nieruchomości gminnej pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Płk. Dąbka 52 i 52 a

 • 16 025/06/IV/M - 2006-09-05
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Morskiej 117

 • 16 026/06/IV/M - 2006-09-05
  wystąpienia o decyzje o pozwolenie na wykonanie prac remontowo - adaptacyjnych w lokalu użytkowym w budynku położonym przy ul. Traugutta 2

 • 16 027/06/IV/M - 2006-09-05
  wystąpienia o decyzje o pozwolenie na wykonanie prac remontowo - adaptacyjnych w lokalu użytkowym w budynku położonym przy ul. Władysława IV 51

 • 16 028/06/IV/M - 2006-09-05
  połączenia dwóch lokali użytkowych w jeden samodzielny lokal w budynku położonym przy ul. Traugutta 2

 • 16 029/06/IV/M - 2006-09-05
  objęcia udziałów w kapitale zakładowym SCVC INVENO Sp. z o.o.

 • 16 030/06/IV/S - 2006-09-05
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 60.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Wiczlinie

 • 16 031/06/IV/M - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie puszek z orzeszkami z logo Gdyni w związku z XXXI Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych

 • 16 032/06/IV/M - 2006-09-05
  zwrotu kosztów poniesionych z tytułu naprawy uszkodzonej krótkofalówki

 • 16 033/06/IV/M - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie taśm na szyję oraz etui do identyfikatorów w związku z organizacją VI Międzynarodowego Forum Gospodarczego

 • 16 034/06/IV/P - 2006-09-05
  organizacji V edycji Festiwalu Sztuki Aktorskiej pn. "Cztery pory filmu"

 • 16 035/06/IV/U - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na dokonanie pomiaru natężeń ruchu kołowego, opracowanie programu sygnalizacji świetlnej oraz zmianę programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Śląskiej, Witomińskiej i Warszawskiej

 • 16 036/06/IV/U - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na opracowanie programu sygnalizacji świetlnej i dokonania zmiany programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa z ul. Kopernika

 • 16 037/06/IV/O - 2006-09-05
  dofinansowania kosztów pobytu w VI Liceum Ogólnokształcącym uczniów i opiekunów z Gimnazjum z Oberasbach

 • 16 038/06/IV/O - 2006-09-05
  dofinansowania kosztów pobytu w IX Liceum Ogólnokształcącym uczniów i opiekunów z Gimnazjum Ernest - Moritz - Arndt

 • 16 039/06/IV/O - 2006-09-05
  zakupu sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 13 z okazji jubileuszu 70 lecia placówki

 • 16 040/06/IV/U - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę transportu ławek na Plac Grunwaldzki

 • 16 041/06/IV/S - 2006-09-05
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup komputerowego systemu zarządzania terenami inwestycyjnymi

 • 16 042/06/IV/U - 2006-09-05
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy KB/81/UI/30/W/2006 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej

 • 16 043/06/IV/U - 2006-09-05
  zmiany zarządzenia nr 13 947/06/IV/U dotyczącego rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Pętla autobusowa w ul. Złotej"

 • 16 044/06/IV/U - 2006-09-05
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Pętla autobusowa ul. Złota

 • 16 045/06/IV/U - 2006-09-05
  zmiany zarządzenia nr 13 943/06/IV/U dotyczącego rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Ulica Świętojańska - pętla uliczna"

 • 16 046/06/IV/O - 2006-09-05
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy KB/470/UO/28/06 na nadzór nad odłownią dzików"

 • 16 047/06/IV/U - 2006-09-05
  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej

 • 16 048/06/IV/U - 2006-09-05
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Rozewskiej

 • 16 049/06/IV/U - 2006-09-05
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania dot. ułożenia nawierzchni tymczasowej w ciągu ul. Adwokackiej

 • 16 050/06/IV/U - 2006-09-05
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania dot. ułożenia nawierzchni tymczasowej w ulicach Architektów i Kiejstuta

 • 16 051/06/IV/U - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie opinii o pochodzeniu gleb leżących w obrębie pasa budowy dróg położonych w Gdyni w rejonie ulic Spokojnej, Leśnej i Parkowej

 • 16 052/06/IV/U - 2006-09-05
  wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na oczyszczanie dróg miasta Gdyni w rejonie I, w latach 2006 - 2010 i powołania komisji przetargowej

 • 16 053/06/IV/U - 2006-09-05
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/355/UI/104/W/2006 na wykonanie geodezyjnego wydzielenia ul. Chwarznieńskiej - odcinek leśny

 • 16 054/06/IV/U - 2006-09-05
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę obejmującą wykonanie opracowania pt. "Inwentaryzacja Strugi Cisowskiej z dopływami: Rowem Cisowskim i Potokiem Marszewskim

 • 16 055/06/IV/U - 2006-09-05
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę obejmującą wykonanie opracowania pt. "Inwentaryzacja potoku Źródło Marii"

 • 16 056/06/IV/U - 2006-09-05
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Zabudowa platform w modułach A, B, C"

 • 16 057/06/IV/M - 2006-09-05
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną

 • 16 058/06/IV/M - 2006-09-05
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na docieplenie ścian w budynku użytkowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" przy ul. Kapitańskiej 37 w Gdyni

 • 16 059/06/IV/S - 2006-09-05
  akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na zakup mebli biurowych dla Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wydziału Geodezji

 • 16 060/06/IV/M - 2006-09-05
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowogrodzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 061/06/IV/M - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy projektu na monitoring wizyjny przy ul. Żeglarzy 5 i 7 w Gdyni

 • 16 062/06/IV/M - 2006-09-05
  przyjęcia treści aneksu do umowy najmu nr 7/077/2001 z dnia 31.03.2001 r. na najem od Wojskowej Agencji Oddział Regionalny Gdynia lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność NZOZ przy ul. Podchorążych 10 A

 • 16 063/06/IV/M - 2006-09-05
  wyboru wykonawcy inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi w trakcie realizacji przebudowy pomieszczeń hotelu robotniczego na budynek socjalny wielorodzinny przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni

 • 16 064/06/IV/M - 2006-09-05
  zmiany treści zarządzenia nr 15789/06/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z 12 sierpnia 2006 r.

 • 16 065/06/IV/M - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski treści folderu "Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia 2006"

 • 16 066/06/IV/P - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zaproszeń na uroczystość wręczenia "Odznak Honorowych Sybiraka"

 • 16 067/06/IV/P - 2006-09-05
  współorganizacji imprez towarzyszących XXXI FPFF w Gdyni w dniach 11 - 16 września 2006 r.

 • 16 068/06/IV/P - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki W.S.C. "Rodizio" sp. z o.o. na organizację spotkania Prezydenta Miasta Gdyni inaugurującego XXXI FPFF z gośćmi festiwalu w dniu 11 września 2006 r. w restauracji "Rodizio"

 • 16 069/06/IV/P - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie udźwiękowienia do filmu promocyjnego na temat 80-letniej historii Gdyni

 • 16 070/06/IV/P - 2006-09-05
  zmiany treści zarządzenia nr 6425/04/IV/P dotyczącego powołania oraz określenia zasad funkcjonowania Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 • 16 071/06/IV/R - 2006-09-05
  zawarcia porozumienia z powiatem bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 16 072/06/IV/K - 2006-09-05
  ulokowania wolnych środków budżetowych na rachunku lokaty terminowej

 • 16 073/06/IV/P - 2006-09-05
  szkolenia, zakupu papieru do video - drukarki

 • 16 074/06/IV/S - 2006-09-05
  akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na zakup sprzętu komputerowego

 • 16 075/06/IV/S - 2006-09-05
  akceptacji aneksu nr 1/2006 do umowy nr SK/405/SI/6-W/2006 z dnia 6 marca 2006 r. na zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, sprawami i procesami pracy dla UM Gdyni

 • 16 076/06/IV/S - 2006-09-05
  uregulowania opłat związanych z rejestracją samochodów służbowych

 • 16 077/06/IV/S - 2006-09-05
  zlecenia usługi wykonania i montażu żaluzji okiennych oraz akceptacji wyboru oferenta do 6.000 EUR

 • 16 078/06/IV/S - 2006-09-05
  udzielania zamówienia publicznego na zakup siłowników hamulca ręcznego dla pojazdu marki "Jelcz" będącego w użytkowaniu OSP w Wiczlinie

 • 16 079/06/IV/S - 2006-09-05
  wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych do 6.000 EUR

 • 16 080/06/IV/M - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie, montaż i demontaż tablic informacyjnych na Bulwarze Nadmorskim w związku z wizytą finalistek Miss World


 • 16 081/06/IV/M - 2006-09-05
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie koszulek oraz parasoli z logo Gdynia Miss World

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 05.09.2006