Z dnia 2006-08-29

 • 15 905/06/IV/K - 2006-08-29
  umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 15 906/06/IV/K - 2006-08-29
  umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 15 907/06/IV/K - 2006-08-29
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 15 908/06/IV/P - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację seminarium "Otwarte miasta - budownictwo dla wszystkich. Wprowadzenie dostępności w budownictwie poprzez zamówienia publiczne"

 • 15 909/06/IV/U - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac w ramach projektu BUSTRIP, polegających na wykonaniu pomiarów i analiz ruchu pojazdów transportu indywidualnego i zbiorowego na ul. Morskiej

 • 15 910/06/IV/U - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie naprawy systemu nawadniającego w Parku Kilońskim

 • 15 911/06/IV/U - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane - naprawa urządzenia rekreacyjnego - ścieżka zdrowia na Bulwarze Nadmorskim

 • 15 912/06/IV/U - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie przeglądów telewizyjnych kanałów deszczowych na terenie Gdyni

 • 15 913/06/IV/U - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Widnej

 • 15 914/06/IV/R - 2006-08-29
  zatrudnienia dyrektora - wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka nr 1

 • 15 915/06/IV/O - 2006-08-29
  uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2006

 • 15 916/06/IV/O - 2006-08-29
  zmiany uchwały nr 6366/2001/III Zarządu Miasta Gdyni z dnia 9 października 2001 r.

 • 15 917/06/IV/S - 2006-08-29
  zatwierdzenia wyboru wykonawcy usługi mycia okien w lokalach rad dzielnic

 • 15 918/06/IV/S - 2006-08-29
  wyrażenia zgody na zakup kosy spalinowej

 • 15 920/06/IV/M - 2006-08-29
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Heweliusza

 • 15 921/06/IV/M - 2006-08-29
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nałkowskiej

 • 15 922/06/IV/M - 2006-08-29
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kopernika

 • 15 923/06/IV/M - 2006-08-29
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej

 • 15 924/06/IV/M - 2006-08-29
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej

 • 15 925/06/IV/M - 2006-08-29
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Druskiennickiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 15 926/06/IV/M - 2006-08-29
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu przy ul. Chwarznieńskiej

 • 15 927/06/IV/M - 2006-08-29
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu przy ul. Brzechwy

 • 15 928/06/IV/M - 2006-08-29
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy TG/440/92 gruntu na placu targowym

 • 15 929/06/IV/M - 2006-08-29
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy TG/648/92 gruntu na hali łukowej

 • 15 930/06/IV/M - 2006-08-29
  akceptacji treści umowy MG/19/MGG/13/D/06 na ekspozycję reklamy przy ul. Unruga 25

 • 15 931/06/IV/M - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego na wydrukowanie plansz ze zdjęciami na potrzeby wystawy w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich

 • 15 932/06/IV/M - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie poczęstunku w ramach wizyty w Gdyni koordynatora projektu "Baltic Cruise"

 • 15 933/06/IV/M - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy technicznej i projektu budowlanego dot. przebudowy gminnych lokali użytkowych przy ul. Traugutta

 • 15 934/06/IV/M - 2006-08-29
  remontu lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku przy ul. Morskiej

 • 15 935/06/IV/M - 2006-08-29
  remontu lokalu mieszkalnego nr 65 w budynku przy ul. Partyzantów

 • 15 936/06/IV/M - 2006-08-29
  remontu chodnika oraz wykonania podjazdu przy budynku przy ul. Świętojańskiej

 • 15 937/06/IV/M - 2006-08-29
  akceptacji trybu zamówienia na wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Morskiej

 • 15 938/06/IV/M - 2006-08-29
  akceptacji trybu zamówienia na wykonanie połaci dachowej budynku przy Al. Zwycięstwa

 • 15 939/06/IV/M - 2006-08-29
  akceptacji trybu zamówienia na wykonanie wymiany stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. Abrahama

 • 15 940/06/IV/M - 2006-08-29
  dokonania wymiany okna w pokoju w lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku przy ul. Spacerowej

 • 15 941/06/IV/M - 2006-08-29
  dokonania wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Pogodnej

 • 15 942/06/IV/M - 2006-08-29
  przekazania przez Zespół Szkół Usługowych pomieszczeń przy ul. Grabowo w zasób gminy

 • 15 943/06/IV/M - 2006-08-29
  przejęcia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Partyzantów w zasób gminy

 • 15 944/06/IV/M - 2006-08-29
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Traugutta 2

 • 15 945/06/IV/M - 2006-08-29
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 7

 • 15 946/06/IV/M - 2006-08-29
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 15 947/06/IV/M - 2006-08-29
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 15 948/06/IV/M - 2006-08-29
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 15 949/06/IV/M - 2006-08-29
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 15 950/06/IV/U - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie prowadzenia pogotowia wiatrołomowego oraz wykonania prac interwencyjnych przy drzewostanie miejskim na terenie Gdyni

 • 15 951/06/IV/S - 2006-08-29
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 15 952/06/IV/M - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na prowadzenie uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich

 • 15 953/06/IV/O - 2006-08-29
  udzielenia upoważnienia dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni do wszelkich czynności związanych z zakupem i odbiorem autobusu marki IVECO

 • 15 954/06/IV/U - 2006-08-29
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji: "Przebudowa przystani rybackiej - etap I w Gdyni przy ul. Osada Rybacka"

 • 15 955/06/IV/M - 2006-08-29
  skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 15 956/06/IV/M - 2006-08-29
  źródła finansowania pierwokupu, przysługującego w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 15 957/06/IV/M - 2006-08-29
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Chylońskiej 170 C

 • 15 958/06/IV/U - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: "Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Chwaszczyńskiej"

 • 15 959/06/IV/U - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie opisu taksacyjnego użytków leśnych znajdujących się w pasie terenu przeznaczonego pod budowę ul. Tetmajera

 • 15 960/06/IV/U - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przebudowanej przystani rybackiej - etap I przy ul. Osada Rybacka

 • 15 961/06/IV/U - 2006-08-29
  unieważnienia zarządzenia nr 14 291/2006/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie poręczy przy chodniku wzdłuż garaży przy ul. Narutowicza

 • 15 962/06/IV/U - 2006-08-29
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EUR na wykonanie ekspertyzy wiaduktów drogowych nad torami PKP w ul. Janka Wiśniewskiego

 • 15 963/06/IV/U - 2006-08-29
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EUR na wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z remontem chodnika na ul. Morskiej

 • 15 964/06/IV/U - 2006-08-29
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Hallera

 • 15 965/06/IV/S - 2006-08-29
  akceptacji wyników postępowania publicznego na zakup samochodów osobowych

 • 15 966/06/IV/U - 2006-08-29
  zamówienia wykonania projektu graficznego, składu komputerowego i przygotowania do druku praktycznego przewodnika po zabytkach Śródmieścia Gdyni

 • 15 967/06/IV/M - 2006-08-29
  zmiany zarządzenia nr 14 478/06/IV/M prezydenta miasta Gdyni z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod budowę "Drogi różowej - etap II"

 • 15 968/06/IV/M - 2006-08-29
  podpisania aneksu nr 1 do umowy z dnia 2.02.2006 r. na wykonanie zamówienia publicznego w zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni

 • 15 969/06/IV/M - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na czyszczenie flag z nadrukiem "Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

 • 15 970/06/IV/M - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na aktualizację filmu reklamowego o Gdyni z okazji XXXI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 • 15 971/06/IV/M - 2006-08-29
  zlecenia do kwoty 6.000 EUR projektu przygotowania do druku i druku plakatów wielkoformatowych promujących VI Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni

 • 15 972/06/IV/M - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia na produkcję oraz emisję 30 sek. spotu reklamowego pt. "Gdynia tu się robi biznes"

 • 15 973/06/IV/M - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wynajęcie namiotu na potrzeby organizacji uroczystości odsłonięcia tablic w "Alei statków pasażerskich"

 • 15 974/06/IV/M - 2006-08-29
  akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Okrzei 22 w Gdyni"

 • 15 975/06/IV/M - 2006-08-29
  akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi, pomieszczeniami świetlicy socjoterapeutycznej, infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Widnej 8 w Gdyni"

 • 15 976/06/IV/O - 2006-08-29
  dofinansowania kosztów wyjazdu młodzieży z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego do Getyngi /Niemcy

 • 15 977/06/IV/O - 2006-08-29
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a firmą "SIM" Gdynia, dotyczącego współpracy w zakresie kształcenia uczniów w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni w zawodach związanych z potrzebami kadrowymi "SIM" Gdynia

 • 15 978/06/IV/O - 2006-08-29
  zakupu piór do pisania dla najlepszych tegorocznych maturzystów i maturzystów matury międzynarodowej IB

 • 15 979/06/IV/O - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski wniosku aplikacyjnego projektu pn. "Kompleksowa modernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni"

 • 15 980/06/IV/O - 2006-08-29
  powierzenia pani Marii Mrozińskiej realizacji filmu dokumentalnego przedstawiającego postać byłej prezydent Gdyni - Franciszki Cegielskiej

 • 15 981/06/IV/P - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie scenariusza do filmu promocyjnego na temat 80-letniej historii Gdyni

 • 15 982/06/IV/P - 2006-08-29
  ogłoszenia konkursu pod nazwą "Jak żyć w przyjaźni"

 • 15 983/06/IV/U - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę "wykonanie projektu nasadzeń zieleni na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni

 • 15 984/06/IV/U - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę "wykonanie tablic informacyjnych wraz z montażem na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni

 • 15 985/06/IV/U - 2006-08-29
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania dot. ułożenia nawierzchni tymczasowej w ulicy Wschodniej w Gdyni

 • 15 986/06/IV/U - 2006-08-29
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania dot. ułożenia nawierzchni tymczasowej w ulicy Brodnickiej w Gdyni

 • 15 987/06/IV/U - 2006-08-29
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania dot. ułożenia nawierzchni tymczasowej w ulicy Głowackiego w Gdyni

 • 15 988/06/IV/U - 2006-08-29
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania dot. ułożenia nawierzchni tymczasowej w ulicy Sibeliusa w Gdyni

 • 15 989/06/IV/U - 2006-08-29
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania dot. ułożenia nawierzchni tymczasowej w ulicy Raduńskiej w Gdyni

 • 15 990/06/IV/U - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie roboty związanej z inwestycją "Budowa ul. Żwirowej"

 • 15 991/06/IV/U - 2006-08-29
  udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na dostawę i wykonanie nasadzeń drzew na Bulwarze Nadmorskim

 • 15 992/06/IV/U - 2006-08-29
  zmiany zarządzenia nr 15 644/06/IV/U prezydenta miasta Gdyni z 28 lipca 2006 r. w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie "Projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej w Gdyni"

 • 15 993/06/IV/U - 2006-08-29
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/431/UI/131/W/2006 r. z dnia 7.07.2006 r. na wykonanie zadania "Budowa ul. Żwirowej w Gdyni - odcinek I"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 29.08.2006