Z dnia 2006-08-22

 • 15 842/06/IV/U - 2006-08-22
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania tabliczek informacyjnych na potrzeby Parku Kolibki

 • 15 843/06/IV/U - 2006-08-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na naprawę urządzenia zabawowego na placu przy ul. Nauczycielskiej

 • 15 844/06/IV/U - 2006-08-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na usługę odtworzenia tablicy informacyjnej w Parku Rady Europy i w Parku Marysieńki

 • 15 845/06/IV/U - 2006-08-22
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów na wykonanie usług w zakresie utrzymania pieszych ciągów komunikacyjnych oraz utrzymanie zieleni i czystości na terenie Gdyni

 • 15 846/06/IV/O - 2006-08-22
  przystąpienia do ogólnopolskiej kampanii antynarkotykowej "Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem - Bliżej siebie dalej od narkotyków"

 • 15 847/06/IV/O - 2006-08-22
  akceptacja zmiany do umowy SK/460/OZ/8 - W/2006

 • 15 848/06/IV/O - 2006-08-22
  akceptacja zmiany do umowy SK/448/OZ/7 - W/2006

 • 15 849/06/IV/O - 2006-08-22
  akceptacja zmiany do umowy SK/461/OZ/19 - W/2006

 • 15 850/06/IV/R - 2006-08-22
  zawarcia porozumienia z Powiatem Gdańskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 15 851/06/IV/R - 2006-08-22
  zawarcia porozumienia z Powiatem Gdańskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 15 852/06/IV/R - 2006-08-22
  zawarcia porozumienia z Powiatem Gdańskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 15 853/06/IV/S - 2006-08-22
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 15 854/06/IV/M - 2006-08-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zielonej, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 15 855/06/IV/M - 2006-08-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Opata Hackiego, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 15 856/06/IV/M - 2006-08-22
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Harcerskiej

 • 15 857/06/IV/M - 2006-08-22
  wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy MG/102/2002 zawartej na grunt położony przy ul. Władysława IV

 • 15 858/06/IV/M - 2006-08-22
  akceptacji treści umowy MG/8/MGG/8/D/06 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chwarznieńskiej

 • 15 859/06/IV/M - 2006-08-22
  akceptacji aneksu do umowy MG/17/MGG/11/D/06 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 15 860/06/IV/M - 2006-08-22
  przyjęcia treści aneksu do umowy nr 09/NZOZ/dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Traugutta 9

 • 15 861/06/IV/M - 2006-08-22
  przyjęcia treści aneksu do umowy podnajmu 01/NZOZ/06 nieruchomości dzierżawionej z przeznaczeniem na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Podchorążych 10 A

 • 15 862/06/IV/K - 2006-08-22
  przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni"

 • 15 863/06/IV/M - 2006-08-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie inwentaryzacji zieleni na nieruchomości położonej przy ul. Łopianowej

 • 15 864/06/IV/M - 2006-08-22
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Władysława IV 51 B

 • 15 865/06/IV/M - 2006-08-22
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej 26.

 • 15 866/06/IV/O - 2006-08-22
  zakupu artykułów biurowych dla gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych i Urzędu Miasta Gdyni w ramach projektu "Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006"

 • 15 867/06/IV/M - 2006-08-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na wykonanie tablicy pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich

 • 15 868/06/IV/U - 2006-08-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na wykonanie wyceny materiału roślinnego znajdującego się w wydzielonym pasie drogowym przeznaczonym pod budowę uzbrojenia w obszarze Gdynia Zachód - działka nr 110/21, KM 26 Wiczlino

 • 15 869/06/IV/U - 2006-08-22
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji: "Zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i Pogórzem jako parku leśnego"

 • 15 870/06/IV/U - 2006-08-22
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Rdestowej"

 • 15 871/06/IV/U - 2006-08-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: "Przebudowa ul. Krawieckiej"

 • 15 872/06/IV/U - 2006-08-22
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Widnej, Rolniczej i Strażackiej"

 • 15 873/06/IV/U - 2006-08-22
  uregulowania należności za uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji: "Budowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa

 • 15 874/06/IV/U - 2006-08-22
  zmiany treści zarządzenia nr 13 247/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia na wykonanie robót na zadaniu "Budowa układu drogowego w ul. Olgierda etap I

 • 15 875/06/IV/U - 2006-08-22
  zmiany treści zarządzenia nr 14 288/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu "Budowa układu drogowego w ul. Olgierda I etap w Gdyni realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

 • 15 876/06/IV/U - 2006-08-22
  akceptacji zmiany treści umowy KB/520/UI/170/W/2005 dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja i w okresie rękojmi na zadaniu: "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej"

 • 15 877/06/IV/U - 2006-08-22
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy 8034/02/2003 dotyczącej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej hali sportowo - widowiskowej w Gdyni

 • 15 878/06/IV/U - 2006-08-22
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy 8035/02/2003 dotyczącej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej hali sportowo - widowiskowej w Gdyni

 • 15 879/06/IV/U - 2006-08-22
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizacje zadania: "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni, oraz organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2006 roku"

 • 15 880/06/IV/M - 2006-08-22
  nieskorzystania z prawa pierwokupu nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego na placu targowym

 • 15 881/06/IV/P - 2006-08-22
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację imprezy Wielki Finał Lata z Radiem

 • 15 882/06/IV/M - 2006-08-22
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na opracowanie prezentacji multimedialnej na potrzeby Gdyńskiej Giełdy Nieruchomości 2006

 • 15 883/06/IV/M - 2006-08-22
  udzielenia zamówienia publicznego na nagłośnienie uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku z zawijaniem do Gdyni statków pasażerskich

 • 15 884/06/IV/U - 2006-08-22
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy stadionu rugby

 • 15 885/06/IV/M - 2006-08-22
  użyczenia pomieszczeń użytkowych przy ul. Grabowo 2

 • 15 886/06/IV/S - 2006-08-22
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup rocznej licencji oprogramowania Oracle Database Standard Edition One

 • 15 887/06/IV/O - 2006-08-22
  wykonania pamiątkowych dyplomów dla dyrektorów gdyńskich placówek oświatowych kończących kadencję

 • 15 888/06/IV/S - 2006-08-22
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup i aktualizację programów antywirusowych dla UM Gdyni

 • 15 889/06/IV/P - 2006-08-22
  sprawie udzielenia 2 zamówień publicznych na przygotowanie kampanii informacyjnej wystawy fotografika Ryszarda Horowitza pt. "FOTOKOMPOZYCJE"

 • 15 890/06/IV/P - 2006-08-22
  udzielenia zamówienia publicznego na druk plakatów poświęconych gdyńskim obchodom upamiętniającym wydarzenia 11 września 2001r., jakie miały miejsce w Nowym Jorku

 • 15 891/06/IV/U - 2006-08-22
  zmiany treści Zarządzenia nr 15721/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 01.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na przepisanie decyzji pozwolenia na budowę odcinka ul. Porazińskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Gdyni realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 15 892/06/IV/U - 2006-08-22
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EURO na wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej dot. Lokalizacji krematorium na cmentarzach komunalnych Gminy Miasta Gdyni

 • 15 893/06/IV/U - 2006-08-22
  udzielenia zamówienia do 6000 EURO na wykonanie roboty związanej z inwestycją: "Budowa ulicy Żwirowej"

 • 15 894/06/IV/U - 2006-08-22
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach Projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni-etap I

 • 15 895/06/IV/UI - 2006-08-22
  wyrażenia zgody na przeniesienie decyzji o pozwolenie na budowę uzbrojenia w obszarze Gdynia Zachód

 • 15 896/06/IVU - 2006-08-22
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługę polegającą na wykonywaniu przeglądów telewizyjnych kanałów deszczowych na terenie Gdyni

 • 15 897/06/IV/S - 2006-08-22
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika UM Gdyni w 2006 r.

 • 15 897/06/IV/S - 2006-08-22
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracownika UM Gdyni w 2006 r.

 • 15 898/06/IVM - 2006-08-22
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 15 899/06/IV/O - 2006-08-22
  zmiany zarządzenia w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych w drodze otwartego konkursu ofert

 • 15 900/06/IV/O - 2006-08-22
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie psychologiczno-pedagogicznego punktu konsultacyjnego w dzielnicy Witomino

 • 15 901/06/IV/O - 2006-08-22
  akceptacji zmian w załączniku do umowy Nr KB/12/OZ/4/W/2004 z dn. 16.01.2004 r.

 • 15 902/06/IV/ - 2006-08-22
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EURO na roboty budowlane dotyczące wymiany stolarki okiennej w Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 8 przy Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Energetyków 13 A w Gdyni

 • 15 903/06/IV/M - 2006-08-22
  wyznaczenia członka Rady Nadzorczej SCVC INVENO

 • 15 904/06/IV/M - 2006-08-22
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonaruszy Stoczni Gdynia S.A.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 22.08.2006