Z dnia 2006-08-16

 • 15 814/06/IV/S - 2006-08-16
  zmiany zarządzenia nr 10297/05/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Miasta Gdyni oraz trybu ich aktualizacji i oceny

 • 15 792/06/IV/P - 2006-08-16
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Obłuże festynu kulturalno - rekreacyjnego pod hasłem "Pożegnanie Lata"

 • 15 793/06/IV/O - 2006-08-16
  powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie psychologiczno - pedagogicznego punktu konsultacyjnego w dzielnicy Witomino"

 • 15 794/06/IV/O - 2006-08-16
  Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2006 rok dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia

 • 15 795/06/IV/R - 2006-08-16
  akceptacji aneksu nr 6/2006 do umowy KB/17/MOPS/W/2003 na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie miasta Gdyni

 • 15 796/06/IV/M - 2006-08-16
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie uzupełnienia programu do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej

 • 15 797/06/IV/M - 2006-08-16
  udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach

 • 15 798/06/IV/M - 2006-08-16
  zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania remontu zadaszenia pergoli śmietnikowej przy ul. Necla 11- 17

 • 15 799/06/IV/M - 2006-08-16
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Akacjowej

 • 15 800/06/IV/M - 2006-08-16
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Mikołaja Kopernika

 • 15 801/06/IV/S - 2006-08-16
  trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia dzielnic, a także zmiany ich granic oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach

 • 15 802/06/IV/S - 2006-08-16
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 15 803/06/IV/S - 2006-08-16
  wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 15 804/06/IV/U - 2006-08-16
  uregulowania należności za wykonanie skanowania dokumentów dla zadania: "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Złotej etap II"

 • 15 805/06/IV/U - 2006-08-16
  akceptacji zmiany treści umowy KB/184/UI/53/W/2005 na wykonanie robót objętych projektem: "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"

 • 15 806/06/IV/P - 2006-08-16
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie Festynu Sportowo - rekreacyjnego

 • 15 807/06/IV/M - 2006-08-16
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na zamieszczenie reklamy Gdyni w dwutygodniku "Wspólnota - Pismo Samorządu Terytorialnego"

 • 15 808/06/IV/S - 2006-08-16
  wyrażenia zgody na zakup regałów przesuwnych

 • 15 809/06/IV/O - 2006-08-16
  uchylenia zarządzenia nr 15 757/06/IV/O dotyczącego zatwierdzenia projektu: "Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach; Działanie 2.2. - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

 • 15 810/06/IV/O - 2006-08-16
  zawarcia umów zlecenia na obsługę projektu "Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 15 811/06/IV/U - 2006-08-16
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia w ulicach Nowowiczlińskiej i Miętowej w Gdyni

 • 15 812/06/IV/U - 2006-08-16
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na oświetleniu parkingu przy ul. Kieleckiej w Gdyni

 • 15 813/06/IV/M - 2006-08-16
  udzielenia zamówienia, do kwoty 6.000 EUR, na najem namiotów w związku z organizacją XXXI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 • 15 815/06/IV/M - 2006-08-16
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 15 816/06/IV/M - 2006-08-16
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka, stanowiącej własność osób fizycznych

 • 15 817/06/IV/M - 2006-08-16
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dedala, stanowiącej własność osób fizycznych

 • 15 818/06/IV/M - 2006-08-16
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka, stanowiącej własność osób fizycznych

 • 15 819/06/IV/M - 2006-08-16
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka, stanowiącej własność osób fizycznych

 • 15 820/06/IV/M - 2006-08-16
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dedala, stanowiącej własność osób fizycznych

 • 15 821/06/IV/M - 2006-08-16
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dedala, stanowiącej własność osób fizycznych

 • 15 822/06/IV/M - 2006-08-16
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na zakup biletów autobusowych związanych z realizacją projektu "Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 15 823/06/IV/P - 2006-08-16
  wykonania naprawy centrali alarmowej

 • 15 824/06/IV/U - 2006-08-16
  wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji "Skate Plaza" terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Jana z Kolna w Gdyni

 • 15 825/06/IV/O - 2006-08-16
  udzielenia upoważnienia dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do sprzedaży autobusu marki Volkswagen

 • 15 826/06/IV/O - 2006-08-16
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr EDP/000019/11/D z dnia 12 czerwca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, o dofinansowanie projektów w ramach realizacji programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"

 • 15 827/06/IV/U - 2006-08-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie prognozy ruchu dla funkcjonowania układu ulicznego i analizy skutków zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, obszaru dawnego "Polifarbu"

 • 15 828/06/IV/U - 2006-08-16
  akceptacji aneksu nr 1/2006 dotyczącego zmiany treści umowy nr KB/196/UI/63/W/2006 na wykonanie robót na zadaniu pn. "Budowa kolektora deszczowego od ul. Janka Wiśniewskiego do Basenu nr IV wraz z drogą eksploatacyjną

 • 15 829/06/IV/U - 2006-08-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa kanału deszczowego w ul. Morskiej

 • 15 830/06/IV/U - 2006-08-16
  podpisania umowy pomiędzy gminą Gdynia a Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych

 • 15 831/06/IV/U - 2006-08-16
  uregulowania należności z tytułu dokonania odbioru w Basenie Jachtowym w gdyni w ramach projektu "Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej"

 • 15 832/06/IV/K - 2006-08-16
  zmian w budżecie miasta Gdyni

 • 15 833/06/IV/K - 2006-08-16
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12 324/06/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 15 834/06/IV/K - 2006-08-16
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12 633/06/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych miasta Gdyni na 2006 rok

 • 15 835/06/IV/U - 2006-08-16
  zmiany zarządzenia nr 13 942 dotyczącego wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania pn: "Osiedle Dąbrowa w Gdyni - uzupełnienie chodników i nawierzchni, kanalizacja deszczowa"

 • 15 836/06/IV/U - 2006-08-16
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wybór wykonawcy zadania : "Osiedle Dąbrowa uzupełnienie chodników i nawierzchni, kanalizacja deszczowa"

 • 15 837/06/IV/U - 2006-08-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie zabezpieczenia łożyska wiaduktu nr 1 w ciągu ulicy Janka Wiśniewskiego

 • 15 838/06/IV/P - 2006-08-16
  przygotowania i organizacji wystawy prac artysty Ryszarda Horowitza

 • 15 839/06/IV/M - 2006-08-16
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Kielnie Gminie Szemud

 • 15 840/06/IV/M - 2006-08-16
  zmiany zarządzenia nr 15 595/06/IV/M dotyczącego organizacji VI Międzynarodowego Forum Gospodarczego

 • 15 841/06/IV/U - 2006-08-16
  upoważnienia osoby do pełnienia funkcji kontrolnych działalności gospodarczej przedsiębiorstw w zakresie określonym w ustawie o utrzymaniu czystości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.08.2006