Z dnia 2006-08-08

 • 15 734/06/IV/P - 2006-08-08
  powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni"

 • 15 735/06/IV/O - 2006-08-08
  akceptacji zmian w zarządzeniu nr 12 962/06/IV/O dotyczącego zawarcia umów na realizację programu:"Gimnastyka kompensacyjna, jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn u osób w wieku po 65 roku życia "Stale Sprawni"

 • 15 736/06/IV/O - 2006-08-08
  akceptacji aneksu do umowy KB/329/OZ/14/W/2006

 • 15 737/06/IV/M - 2006-08-08
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Warzywnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 15 738/06/IV/M - 2006-08-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Górnej

 • 15 739/06/IV/M - 2006-08-08
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Lnianej

 • 15 740/06/IV/M - 2006-08-08
  podpisania umowy użyczenia na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej

 • 15 741/06/IV/M - 2006-08-08
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 15 742/06/IV/M - 2006-08-08
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 15 743/06/IV/M - 2006-08-08
  udziału Gminy Gdynia w Bałtyckim Metropolitalnym Forum Gospodarczym

 • 15 744/06/IV/U - 2006-08-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: "Ulica Bursztynowa"

 • 15 745/06/IV/U - 2006-08-08
  wyrażenia przez Gminę Miasta Gdyni jako wspólnika, zgody na podjęcie uchwały wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Rumi

 • 15 746/06/IV/P - 2006-08-08
  wyboru w trybie z wolnej ręki usługodawcy na organizację gdyńskiej wystawy prac fotografika Ryszarda Horowitza

 • 15 747/06/IV/K - 2006-08-08
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 15 748/06/IV/U - 2006-08-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na usługę - remont i demontaż masztów flagowych

 • 15 749/06/IV/M - 2006-08-08
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych w budynku użytkowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Fundacji i Integracji "Tacy Sami", przy ul. Kapitańskiej 37 w Gdyni

 • 15 750/06/IV/M - 2006-08-08
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na roboty budowlane dotyczące przebudowy pomieszczeń hotelu robotniczego na budynek socjalny wielorodzinny przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni

 • 15 751/06/IV/M - 2006-08-08
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na roboty remontowe w budynku Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni

 • 15 752/06/IV/M - 2006-08-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 60.000 EUR na wykonywanie usługi kasowej wypłaty świadczeń rodzinnych

 • 15 753/06/IV/M - 2006-08-08
  źródeł finansowania oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu przez Gminę Miasta Gdyni w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 15 754/06/IV/M - 2006-08-08
  pisemnego ograniczonego przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Gdyni przy ul. Traugutta 2 z przeznaczeniem na poradnię aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

 • 15 755/06/IV/M - 2006-08-08
  przyjęcia aktu założycielskiego SCVC INVENO sp. z o.o.

 • 15 756/06/IV/M - 2006-08-08
  zapłaty odszkodowania właścicielowi z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego

 • 15 757/06/IV/O - 2006-08-08
  zatwierdzenia projektu: "Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach; Działanie 2.2. - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

 • 15 758/06/IV/O - 2006-08-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na prace remontowe w zakresie likwidacji barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Gdyni

 • 15 759/06/IV/S - 2006-08-08
  zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w roku 2006

 • 15 760/06/IV/S - 2006-08-08
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup komputerowego systemu zarządzania terenami inwestycyjnymi dla UM Gdyni

 • 15 761/06/IV/S - 2006-08-08
  otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb UM Gdyni

 • 15 762/06/IV/S - 2006-08-08
  zmiany zarządzenia nr 1055/03/IV/SO Prezydenta Miasta Gdyni z 11 marca 2003 w sprawie upoważnienia Jerzego Zająca sekretarza miasta Gdyni do podpisywania z wyższymi uczelniami porozumień w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych

 • 15 763/06/IV/P - 2006-08-08
  zakupu sprzętu i materiałów dla potrzeb WZKiOL

 • 15 764/06/IV/U - 2006-08-08
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/469/UI/147/W/2006 z dnia 24.07.2006 r. na wykonanie zadania: "Remont mola spacerowego w Gdyni Orłowie"

 • 15 765/06/IV/U - 2006-08-08
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Pelplińskiej, Działdowskiej i Ściegiennego w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 15 766/06/IV/U - 2006-08-08
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej ul. Śmidowicza

 • 15 767/06/IV/M - 2006-08-08
  zlecenia do kwoty 6.000 EUR wykonania dwóch reklam miasta na stadion GOSiR

 • 15 768/06/IV/U - 2006-08-08
  uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis sentencji prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącego skargi na postanowienie dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 • 15 769/06/IV/U - 2006-08-08
  akceptacji zmian treści umowy nr KB/645/UI/228/W/2004 z dnia 23.11.2004 r. na pełnienie funkcji inżyniera projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"

 • 15 770/06/IV/U - 2006-08-08
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/431/UI/131/W/2006 z dnia 07.07.2006 r. na wykonanie zadania: "Budowa ulicy Żwirowej w Gdyni - odcinek I"

 • 15 771/06/IV/U - 2006-08-08
  zmiany zarządzenia nr 13 948/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z 23.05.2006 r. w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Ulica Bursztynowa w Gdyni"

 • 15 772/06/IV/U - 2006-08-08
  zmiany zarządzenia nr 13 941/06/IV/U prezydenta miasta Gdyni z 23.05.2006 r. w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Budowa ulicy Krawieckiej w Gdyni"

 • 15 773/06/IV/U - 2006-08-08
  zmiany zarządzenia nr 12 913/06/IV/U prezydenta miasta Gdyni z 28.02.2006 r. w sprawie rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej

 • 15 774/06/IV/U - 2006-08-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przygotowanie terenu pod planowany plac zabaw przy ul. Zielonej

 • 15 775/06/IV/U - 2006-08-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na uporządkowanie i urządzenie terenu zieleni przy ul. Gulgowskiego

 • 15 776/06/IV/U - 2006-08-08
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na zakup biletów na podróż samolotem do Sundsvall w Szwecji i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie

 • 15 777/06/IV/M - 2006-08-08
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR wynajem przyczepy z reklamą dotyczącą otwarcia budowy Trasy Kwiatkowskiego

 • 15 778/06/IV/U - 2006-08-08
  zmiany zarządzenia nr 15 687/06/IV/U dotyczącego zmiany treści umowy KB/537/UI/178/W/2005 na pełnienie funkcji Inżyniera Projektu: "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - etap III"

 • 15 779/06/IV/U - 2006-08-08
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wybór wykonawcy projektu: Modernizacja Przystani Rybackiej w Gdyni Orłowie - etap I"

 • 15 780/06/IV/U - 2006-08-08
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wybór wykonawcy projektu: Modernizacja Przystani Rybackiej w gdyni Orłowie - etap I"

 • 15 781/06/IV/U - 2006-08-08
  akceptacji treści umowy na dzierżawę terenów PKP w okresie realizacji inwestycji: "Budowa nawierzchni ulicy Dembińskiego"

 • 15 782/06/IV/U - 2006-08-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacja i w okresie gwarancji na zadaniu: "Osiedle Dąbrowa - uzupełnienie chodników i nawierzchni, kanalizacji deszczowej"

 • 15 783/06/IV/U - 2006-08-08
  uregulowania opłaty naliczonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni

 • 15 784/06/IV/U - 2006-08-08
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy I odcinka ulicy Żwirowej

 • 15 785/06/IV/U - 2006-08-08
  zawarcia umowy w sprawie określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych w rejonie uli Bosmańskiej i Benisławskiego

 • 15 786/06/IV/U - 2006-08-08
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy nr KB/60/UI/19/W/2006 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego - ulica Ateny i Amora

 • 15 787/06/IV/P - 2006-08-08
  otwarcia postępowania w trybie z wolnej ręki na zakup licencji na pobyt finalistek Miss World 2006 w Gdyni

 • 15 788/06/IV/U - 2006-08-08
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Ulica Bursztynowa"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 08.08.2006