Z dnia 2006-07-28

 • 15 680/06/IV/S - 2006-07-28
  corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 15 621/06/IV/R - 2006-07-28
  udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • 15 622/06/IV/U - 2006-07-28
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 211.000 EUR na letnie oczyszczanie dróg miasta Gdyni w rejonie I, w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2006 r.

 • 15 623/06/IV/P - 2006-07-28
  wykonania książeczki "Dziecięce zasady - jak żyć w przyjaźni"

 • 15 624/06/IV/K - 2006-07-28
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 15 625/06/IV/S - 2006-07-28
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu

 • 15 626/06/IV/S - 2006-07-28
  publikacji informacji o Urzędzie Miasta Gdyni w Książce Telefonicznej

 • 15 627/06/IV/S - 2006-07-28
  zakupu literatury fachowej

 • 15 628/06/IV/M - 2006-07-28
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Suchanka 9

 • 15 629/06/IV/M - 2006-07-28
  ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Legionów przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 15 630/06/IV/M - 2006-07-28
  ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Kopernika przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 15 631/06/IV/M - 2006-07-28
  ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Nowowiczlińskej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 15 632/06/IV/M - 2006-07-28
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu

 • 15 633/06/IV/M - 2006-07-28
  ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Wiejskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 15 634/06/IV/M - 2006-07-28
  wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Kopernika

 • 15 635/06/IV/M - 2006-07-28
  wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Dachnowskiego

 • 15 636/06/IV/M - 2006-07-28
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 7 do umowy dzierżawy gruntu przy Al. Jana Pawła II 2

 • 15 637/06/IV/M - 2006-07-28
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na opłaty związane z uzyskaniem informacji z KRS

 • 15 638/06/IV/M - 2006-07-28
  wyrażenia stanowiska Gminy Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dantyszka 19A

 • 15 639/06/IV/M - 2006-07-28
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego przy ul. Widnej 8

 • 15 640/06/IV/M - 2006-07-28
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 22

 • 15 641/06/IV/M - 2006-07-28
  akceptacji trybu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 15 642/06/IV/R - 2006-07-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie nośników informacyjnych na zabytki Gdyni

 • 15 643/06/IV/U - 2006-07-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń przy kapliczce "Źródło Marii"

 • 15 644/06/IV/U - 2006-07-28
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej

 • 15 645/06/IV/U - 2006-07-28
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oświetlenia terenu Parku na Kolibkach

 • 15 646/06/IV/U - 2006-07-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji części kosztowej oraz opracowanie wersji elektronicznej projektu przyłącza kablowego i oświetlenia terenu parku w Gdyni Kolibkach

 • 15 647/06/IV/U - 2006-07-28
  udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy windy towarowej na przystani rybackiej przy ul. Osada Rybacka

 • 15 648/06/IV/U - 2006-07-28
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji "ul. Bursztynowa"

 • 15 649/06/IV/O - 2006-07-28
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

 • 15 650/06/IV/M - 2006-07-28
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A

 • 15 651/06/IV/U - 2006-07-28
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na przestawienie słupa trakcji trolejbusowej

 • 15 652/06/IV/U - 2006-07-28
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EUR na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Kaczą w ciągu ulicy Lipnowskiej

 • 15 653/06/IV/U - 2006-07-28
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EUR na remont mostu drogowego w ciągu ul. Powstania Styczniowego

 • 15 654/06/IV/U - 2006-07-28
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę dla inwestycji: "Mur oporowy wraz z wjazdem na działkę w ramach budowy ciągu pieszo - jezdnego łączącego ul. Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego"

 • 15 655/06/IV/U - 2006-07-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie wydzielenia terenu pod budowę ul. Tetmajera

 • 15 656/06/IV/U - 2006-07-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: "Oświetlenie terenu Parku w Gdyni Kolibkach"

 • 15 657/06/IV/U - 2006-07-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na usługę powielania dokumentacji dotyczącej zadania: "Oświetlenie ulicy Rybaków i ulica Świętojańskiej - pętla uliczna"

 • 15 658/06/IV/U - 2006-07-28
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę dla inwestycji: "Budowa nawierzchni ulicy Dembińskiego"

 • 15 659/06/IV/M - 2006-07-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wybór wykonawcy projektu budowlanego dotyczącego remontu i przebudowy gminnego lokalu użytkowego położonego przy ul. Władysława IV 51 B

 • 15 660/06/IV/R - 2006-07-28
  zwolnienia ze stanowiska Dyrektora - wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka

 • 15 661/06/IV/R - 2006-07-28
  zwolnienia ze stanowiska Dyrektora - wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka

 • 15 662/06/IV/R - 2006-07-28
  rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 • 15 663/06/IV/O - 2006-07-28
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace remontowe w zakresie likwidacji barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1

 • 15 664/06/IV/UG - 2006-07-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych obejmujących roboty awaryjno-naprawcze na burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie Gdyni

 • 15 665/06/IV/UG - 2006-07-28
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pielęgnację drzewostanu miejskiego w Gdyni w latach 2006-2010

 • 15 666/06/IV/UG - 2006-07-28
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę ławek

 • 15 667/06/IV/M - 2006-07-28
  wypłaty odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy działkę drogową - ul. Obrońców Wybrzeża

 • 15 668/06/IV/M - 2006-07-28
  określenia warunków nabycia nieruchomości położonej przy ul. Krośniąt

 • 15 669/06/IV/K - 2006-07-28
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006

 • 15 670/06/IV/K - 2006-07-28
  zmian w układzie wykonawczym budżetu

 • 15 671/06/IV/K - 2006-07-28
  zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu

 • 15 672/06/IV/M - 2006-07-28
  użyczenia nieruchomości położonej przy Bulwarze Nadmorskim

 • 15 673/06/IV/M - 2006-07-28
  użyczenia nieruchomości położonej przy Skwerze Kościuszki

 • 15 674/06/IV/U - 2006-07-28
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "Osiedle Dąbrowa w Gdyni - ulica Lukrecjowa"

 • 15 675/06/IV/U - 2006-07-28
  wystąpienia o decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę na zadaniu "Zabudowa na platformach w modułach A, B i C w Pomorskim Parku Technologicznym

 • 15 676/06/IV/M - 2006-07-28
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości przy ul. Nowodworcowej

 • 15 677/06/IV/M - 2006-07-28
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości przy ul. Nowodworcowej

 • 15 678/06/IV/S - 2006-07-28
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdyni Wiczlinie

 • 15 679/06/IV/M - 2006-07-28
  ustalenia warunków przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni

 • 15 680/06/IV/S - 2006-07-28
  corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 15 681/06/IV/S - 2006-07-28
  wyrażenia zgodny na zakup telefonów stacjonarnych oraz wybór oferenta

 • 15 682/06/IV/S - 2006-07-28
  akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na zakup samochodów osobowych dla UMG

 • 15 683/06/IV/S - 2006-07-28
  akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na zakup mebli biurowych dla UMG

 • 15 684/06/IV/S - 2006-07-28
  zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15552/06/IV/S dot. zakupu toreb dla poborców oraz stroju reprezentacyjnego dla pracowników USC do 6.000 EUR

 • 15 690/06/IV/U - 2006-07-28
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówie3nia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Racławickiej, Olgierda i Grażyny"

 • 15 685/06/IV/S - 2006-07-28
  upoważnienia wiceprezydenta M. Stępy i wiceprezydenta M. Gucia do podpisania aneksu do porozumienia konsorcjum pomiędzy partnerami biorącymi udział w projekcie TELLUS

 • 15 686/06/IV/U - 2006-07-28
  udzielenia zamówień publicznych na wykonanie usług utrzymania i konserwacji miejskiej burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie Gdyni w rejonach I, II i III

 • 15 687/06/IV/U - 2006-07-28
  akceptacji zmian treści umowy nr KB/537/UI/178/W/2005 na pełnienie funkcji inżyniera projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 • 15 688/06/IV/U - 2006-07-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie zmian w projekcie budowlano-wykonawczym zadania "Droga Różowa etap IV - rozbudowa ulicy Lotników"

 • 15 689/06/IV/U - 2006-07-28
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Śląskiej oraz uchylenia zarządzenia nr 13397/06/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.04.2006 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.07.2006