Z dnia 2006-07-04

 • 14 395/06/IV/O - 2006-07-04
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Działki Leśne

 • 14 396/06/IV/O - 2006-07-04
  zatwierdzenia listy dzieci uprawnionych do otrzymania wyprawki szkolnej w 2006 r.

 • 14 397/06/IV/O - 2006-07-04
  zmiany zarządzenia nr 14 077/06/IV/O dotyczącego wyrażenia zgody na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gdyńskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie zamówień publicznych

 • 14 398/06/IV/S - 2006-07-04
  wyrażenia zgody na naprawę żaluzji w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 14 399/06/IV/M - 2006-07-04
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 137 000 EUR na modernizację operatu ewidencji gruntów w zakresie budynków na wydzielonym obszarze miasta Gdyni

 • 14 400/06/IV/M - 2006-07-04
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni udziału we własności nieruchomości, której część przeznaczona jest pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód( dz. nr 307/5)

 • 14 401/06/IV/M - 2006-07-04
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Olgierda - przeznaczonej pod budowę ulicy

 • 14 402/06/IV/M - 2006-07-04
  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej

 • 14 403/06/IV/M - 2006-07-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 14 404/06/IV/M - 2006-07-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 14 405/06/IV/M - 2006-07-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 14 406/06/IV/M - 2006-07-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 14 407/06/IV/M - 2006-07-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 14 408/06/IV/M - 2006-07-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 14 409/06/IV.M - 2006-07-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Czernickiego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 14 410/06/IV/M - 2006-07-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 14 411/06/IV/M - 2006-07-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Górnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 14 412/06/IV/M - 2006-07-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Unruga

 • 14 413/06/IV/M - 2006-07-04
  przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Morskiej

 • 14 414/06/IV/M - 2006-07-04
  przyjęcia treści umowy nr 06/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gdyni Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność NZOZ przy ul. Ramułta

 • 14 415/06/IV/M - 2006-07-04
  przyjęcia treści umowy nr 13/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gdyni Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność NZOZ przy ul. Wrocławskiej

 • 14 416/06/IV/M - 2006-07-04
  wspólne przygotowanie z Sopotem i Gdańskiem wdrożenia Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem na obszarze Trójmiasta

 • 14 417/06/IV/M - 2006-07-04
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej

 • 14 418/06/IV/M - 2006-07-04
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Morskiej 93

 • 14 419/06/IV/M - 2006-07-04
  wykonania robót remontowych w budynku socjalnym położonym przy ul. Żeglarzy 5

 • 14 420/06/IV/M - 2006-07-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 60 000 EUR na wykonanie usługi kasowej wypłaty świadczeń rodzinnych

 • 14 421/06/IV/P - 2006-07-04
  wykonania monitoringu wizyjnego w Dzielnicy Działki Leśne

 • 14 422/06/IV/P - 2006-07-04
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki obsługi bezpłatnej linii autobusowej na trasie: Gdynia Dworzec PKP - Lotnisko Babie Doły

 • 14 423/06/IV/K - 2006-07-04
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 14 424/06/IV/M - 2006-07-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 14 425/06/IV/S - 2006-07-04
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 14 426/06/IV/S - 2006-07-04
  wyrażenia zgody na konserwację systemu kolejkowego "Nemo Q"

 • 14 427/06/IV/S - 2006-07-04
  uruchomienia środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie

 • 14 428/06/IV/S - 2006-07-04
  zlecenia usługi legalizacji alkotestów dla Straży Miejskiej

 • 14 429/06/IV/U - 2006-07-04
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę ul. Tetmajera

 • 14 430/06/IV/P - 2006-07-04
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie instalacji komputerowej i wyposażenia szafy telekomunikacyjnej

 • 14 431/06/IV/P - 2006-07-04
  zmian w umowie nr KB/235/PON/23/W/2006 zawartą pomiędzy Gminą Gdynia a Fundacją Słoneczna Jesień

 • 14 432/06/IV/R - 2006-07-04
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup jubileuszowego "Rocznika Statystycznego Gdyni 2006"

 • 14 433/06/IV/O - 2006-07-04
  dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów III LO na Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży w Asyżu we Włoszech

 • 14 434/06/IV/O - 2006-07-04
  zakupu oprogramowania wspomagającego analizowanie wyników maturalnych

 • 14 435/06/IV/M - 2006-07-04
  opłacenia składki na rzecz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z tytułu umowy zawartej z Airport Marketing Services Limited na promocję Gdyni na stronie www.ryanair.com

 • 14 436/06/IV/K - 2006-07-04
  podpisania umowy z Miastem Gdańsk dot. udzielenia pomocy finansowej na odbudowę zabytkowego kościoła p.w. Św. Katarzyny w Gdańsku

 • 14 437/06/IV/U - 2006-07-04
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na usługę pełnienia dozoru na molo w Orłowie

 • 14 438/06/IV/M - 2006-07-04
  zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/77/96 nieruchomości poł. przy ul. Chwaszczyńskiej 50

 • 14 439/06/IV/M - 2006-07-04
  udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań pt. "Aktywność i postawy przedsiębiorcze mieszkańców Gdyni"

 • 14 440/06/IV/U - 2006-07-04
  uregulowania należności za wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji "Budowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa w Gdyni"

 • 14 441/06/IV/U - 2006-07-04
  uregulowania należności za uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji "Budowa ul. Bursztynowej"

 • 14 442/06/IV/U - 2006-07-04
  uregulowania należności za wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji "Budowa ul. Grodnieńskiej ..." oraz "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widna, Chwrznieńska, Rolnicza, Strażacka w Gdyni"

 • 14 443/06/IV/U - 2006-07-04
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej, Olgierda i Grażyny w Gdyni

 • 14 444/06/IV/U - 2006-07-04
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji przebudowy pawilonu dyspozytorni ruchu zlokalizowanego na Placu Kaszubskim

 • 14 445/06/IV/U - 2006-07-04
  uregulowania należności za wydanie postanowień w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II - budowa wiaduktu nr 3"

 • 14 446/06/IV/U - 2006-07-04
  podpisania umowy z Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych

 • 14 447/05/IV/U - 2006-07-04
  zmiany zarządzenia nr 13 745/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu mola spacerowego w Gdyni Orłowie

 • 14 448/06/IV/O - 2006-07-04
  powołania komisji i akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż dźwigu osobowego w OPiTU

 • 14 449/06/IV/M - 2006-07-04
  likwidacji pieców grzewczych przy ul. Chrzanowskiego 12 i 12A

 • 14 450/06/IV/M - 2006-07-04
  wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniu piwnicznym przynależnym do lokalu przy ul. Morskiej 91/78

 • 14 451/06/IV/S - 2006-07-04
  zakupu literatury fachowej

 • 14 452/06/IV/M - 2006-07-04
  zmiana zarządzenia nr 13 999/06/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wykazu oraz warunków bezprzetargowej sprzedaży gruntu przy ul. Żeliwnej

 • 14 453/06/IV/P - 2006-07-04
  udzielenia zamówienia publicznego na realizację projektu rzeźbiarskiego wraz z formą z brązu oraz nadzór nad realizacją tablicy poświęconej gdynianinowi Kazimierzowi Ostrowskiemu

 • 14 454/06/IV/S - 2006-07-04
  akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na dzierżawę łączy światłowodowych pomiędzy lokalizacjami UM Gdyni

 • 14 455/06/IV/M - 2006-07-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanych nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Kaczewskiej, stanowiących własność Korporacji Budowlanej "Doraco" sp. z o.o.

 • 14 456/06/IV/U - 2006-07-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę sprzątania terenu podczas pikniku rodzinnego w Orłowie

 • 14 457/06/IV/M - 2006-07-04
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na emisję filmu reklamowego promującego Gdynię z okazji Heineken Open’er Festival

 • 14 458/06/IV/U - 2006-07-04
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę transportową - przesyłka kurierska

 • 14 459/06/IV/U - 2006-07-04
  zmiany treści zarządzenia prezydenta miasta nr 3739/06/IV/U w sprawie udzielenia zamówienia do 6.000 EUR o przyłączenie do sieci, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej dla oświetlenia ulicy Świętojańskiej - etap II A

 • 14 460/06/IV/M - 2006-07-04
  akceptacji treści aneksu do umowy nr SK/675/MG/185-W/2006 na wykonanie sterowca reklamowego z logo Gdyni

 • 14 461/06/IV/O - 2006-07-04
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace remontowe w zakresie likwidacji barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Gdyni

 • 14 462/06/IV/R - 2006-07-04
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem realizacji projektu "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu - I etap"

 • 14 463/06/IV/R - 2006-07-04
  porozumienia pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową "Własny Dach" a Gminą Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.07.2006