Z dnia 2006-06-27

 • 14 305/2006/IV/K - 2006-06-27
  umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 14 306/2006/IV/R - 2006-06-27
  akceptacji aneksu nr 5/2006 do umowy KB/51/MOPS/2004 dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni

 • 14 307/2006/IV/S - 2006-06-27
  wyrażenia zgody na zakup części wymiennych do krzeseł obrotowych

 • 14 308/2006/IV/M - 2006-06-27
  zmiany "Instrukcji w sprawie trybu planowania i udzielania zamówień publicznych"

 • 14 309/2006/IV/M - 2006-06-27
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Rungurskiej, przeznaczonej pod budowę IV etapu "Drogi Różowej"

 • 14 310/2006/IV/M - 2006-06-27
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod budowę ul. Gulgowskiego

 • 14 311/2006/IV/M - 2006-06-27
  ustalenia warunków przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. 3 Maja

 • 14 312/2006/IV/M - 2006-06-27
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Morskiej

 • 14 313/2006/IV/M - 2006-06-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mikołaja Kopernika przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 14 314/2006/IV/M - 2006-06-27
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 14 315/2006/IV/M - 2006-06-27
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sieradzkiej

 • 14 316/2006/IV/M - 2006-06-27
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Heweliusza

 • 14 317/2006/IV/M - 2006-06-27
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Zorzy

 • 14 318/2006/IV/M - 2006-06-27
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej

 • 14 319/2006/IV/M - 2006-06-27
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 1 do umowy dzierżawy MG/37/D/2006 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Turkusowej

 • 14 320/2006/IV/M - 2006-06-27
  użyczenia nieruchomości położonej przy Al. Jana Pawła II

 • 14 321/2006/IV/M - 2006-06-27
  ogłoszenia wykazu oraz wywoławczej stawki czynszu najmu lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w najem poprzez przetarg ustny

 • 14 322/2006/IV/M - 2006-06-27
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV 7 - 15, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 14 323/2006/IV/M - 2006-06-27
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Chylońskiej 100 lok. nr 4, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 14 324/2006/IV/M - 2006-06-27
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Wejherowskiej

 • 14 325/2006/IV/M - 2006-06-27
  wykonania ogrodzenia terenu gminnego położonego przy ul. Mokwy

 • 14 326/2006/IV/M - 2006-06-27
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Cylkowskiego

 • 14 327/2006/IV/M - 2006-06-27
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stoczni Gdynia S.A

 • 14 328/2006/IV/S - 2006-06-27
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 14 329/2006/IV/S - 2006-06-27
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 14 330/2006/IV/S - 2006-06-27
  wymiany podzespołów systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Gdyni

 • 14 331/2006/IV/M - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6 000 EUR na organizację wyżywienia dla ekipy realizującej program "Instynkt Tropiciela"

 • 14 332/2006/IV/O - 2006-06-27
  powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 28

 • 14 333/2006/IV/K - 2006-06-27
  zmian w budżecie miasta Gdyni

 • 14 334/2006/IV/K - 2006-06-27
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12 324/06/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 14 335/2006/IV/K - 2006-06-27
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12 633/06/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych miasta Gdyni na 2006 rok

 • 14 336/2006/IV/P - 2006-06-27
  zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji na współfinansowanie kosztów utrzymania policjantów służby kandydackiej pełniących służbę na terenie miasta Gdyni

 • 14 337/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę uchwytów do flag

 • 14 338/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na roboty budowlane - wykonanie ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej

 • 14 339/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na usługę wykonania badań bakteriologicznych wody pitnej z miejskiego poidełka

 • 14 340/2006/IV/S - 2006-06-27
  wykonania awaryjnych robót hydraulicznych w systemie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 14 341/2006/IV/M - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na renowację planu Miasta Gdyni

 • 14 342/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na usługę transportową

 • 14 343/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie projektu rozbiórki budynku położonego przy ul. Rungurskiej 6

 • 14 344/2006/IV/U - 2006-06-27
  akceptacji treści aneksu do umowy KB/216/UI/68/W/2006 dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widnej, Rolniczej i Strażackiej"

 • 14 345/2006/IV/U - 2006-06-27
  uregulowania należności za wydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowienia o nienakładanie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widnej, Rolniczej i Strażackiej"

 • 14 346/2006/IV/U - 2006-06-27
  zmiany treści zarządzenia nr 14 866/06/IV/U dotyczącego akceptacji aneksu do umowy KB/152/UI/42/W/2005 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Domu Pomocy Społecznej

 • 14 347/2006/IV/S - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na naprawę tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy Chylonia

 • 14 348/2006/IV/S - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy Chylonia

 • 14 349/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej i gazowej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ul. Olimpijskiej

 • 14 350/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej i gazowej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Działdowskiej i Modlińskiej

 • 14 351/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej i gazowej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ul. Rdestowej

 • 14 352/2006/IV/M - 2006-06-27
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na promocję miasta Gdyni w projekcie wydawniczym "Gazety Wyborczej" - dwutomowym albumie pt. "50 cudów Pomorza"

 • 14 353/2006/IV/M - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego na promocję miasta Gdyni w projekcie wydawniczym "Gazety Wyborczej" - dwutomowym albumie pt. "50 cudów Pomorza"

 • 14 354/2006/IV/P - 2006-06-27
  utrzymania serwisu www.gdynia.pl Biuletynu Informacji Publicznej oraz prezentacji rad dzielnic na serwerze oraz ich aktualizacji

 • 14 355/2006/IV/M - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na produkcję i emisję 20 sek. spotu radiowego promującego imprezę "Piknik Rodzinny w Orłowie"

 • 14 356/2006/IV/M - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na realizację filmu telewizyjnego reklamującego imprezę "Piknik Rodzinny w Orłowie"

 • 14 357/2006/IV/M - 2006-06-27
  przyjęcia treści umowy z Gdyńskim Centrum Innowacji z siedzibą w Gdyni, partnerem projektu www.innowacje.gdynia.pl"

 • 14 358/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania dokumentacji przyłącza iluminacji pomnika "W Hołdzie Zesłańcom Sybiru"

 • 14 359/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie konserwacji sceny drewnianej w Parku Kilońskim w Gdyni - Chyloni

 • 14 360/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przeglądy techniczne urządzeń zabawowych na placach zabaw w Gdyni

 • 14 361/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - budowa placu zabaw przy ul. Miłej

 • 14 362/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - budowę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Zielonej

 • 14 363/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - budowę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Gulgowskiego

 • 14 364/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - budowę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Morskiej

 • 14 365/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - budowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Śląskiej

 • 14 366/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - demontaż urządzeń zabawowych z terenu zieleni przy ul. Morskiej

 • 14 367/2006/IV/U - 2006-06-27
  zmiany zarządzenia nr 13 836/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z 17.05.2006 r. w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Budowa ulicy Żwirowej w Gdyni - odcinek I"

 • 14 368/2006/IV/U - 2006-06-27
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Budowa ulicy Żwirowej w Gdyni - odcinek I"

 • 14 369/2006/IV/U - 2006-06-27
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 211.000 EUR na wykonanie ewidencji dróg publicznych gminnych na terenie Gdyni

 • 14 370/2006/IV/U - 2006-06-27
  zmiany treści umowy nr KB/652/UI/218/W/2005 z 27.10.2005 r. na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa układu drogowego wraz z oświetleniem dla osiedla Cadena Park II w Gdyni", realizowanego w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 14 371/2006/IV/U - 2006-06-27
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Unruga na wysokości kościoła pw. św. Tadeusza Judy Apostoła w Gdyni"

 • 14 372/2006/IV/U - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie 240 sztuk koszulek z nadrukiem "Nowe życie puszki"

 • 14 373/2006/IV/U - 2006-06-27
  akceptacji aneksu nr 4/2006 do umowy KB/28/MOPS/2004 na prowadzenie Ośrodka Adaptacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni

 • 14 374/2006/IV/O - 2006-06-27
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na prowadzenie nadzoru nad gminną odłownią dzików położoną na terenie Kolibek

 • 14 375/2006/IV/O - 2006-06-27
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych w drodze otwartego konkursu ofert

 • 14 376/2006/IV/O - 2006-06-27
  zmiany zarządzenia nr 13 910/06/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z 23 maja 2006 r.

 • 14 377/2006/IV/R - 2006-06-27
  zawarcia porozumienia z powiatem gdańskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 14 378/2006/IV/R - 2006-06-27
  zawarcia porozumienia z powiatem gdańskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 14 379/2006/IV/R - 2006-06-27
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania "sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2006 roku"

 • 14 380/2006/IV/O - 2006-06-27
  uchylenia zarządzenia nr 14045/06/IV/0 i przyjęcia nowego harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2006

 • 14 381/2006/IV/M - 2006-06-27
  zlecenia do kwoty 6.000 EUR projektu i przygotowania do druku plakatu promującego imprezy letnie w Gdyni

 • 14 382/2006/IV/M - 2006-06-27
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 14 383/2006/IV/M - 2006-06-27
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 14 384/2006/IV/M - 2006-06-27
  zakupienia do kwoty 6.000 EUR dokumentacji fotograficznej z obchodów święta ulicy Świętojańskiej

 • 14 385/2006/IV/M - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie tabliczek okolicznościowych oraz pucharów jako nagród dla uczestników eliminacji do VIII Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu

 • 14 386/2006/IV/M - 2006-06-27
  zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 13451/06/IV/M z 11 kwietnia 2006 r.

 • 14 387/2006/IV/M - 2006-06-27
  źródeł finansowania nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nakładów poniesionych przez najemcę na wybudowanie garażu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Portowej

 • 14 388/2006/IV/M - 2006-06-27
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi remontu pomieszczeń przy ul. Świętojańskiej 141 w Gdyni z przeznaczeniem na Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 27.06.2006