Z dnia 2006-06-06

 • 14 049/2006/IV/P - 2006-06-06
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie festynu rodzinnego - "Noc Świętojańska"

 • 14 050/2006/IV/P - 2006-06-06
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Obłuże festynu rekreacyjnego - "Noc Świętojańska"

 • 14 051/2006/IV/P - 2006-06-06
  przekazania ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi w celu archiwizacji do Archiwum Państwowego

 • 14 052/2006/IV/U - 2006-06-06
  przyjęcia Regulaminu cmentarzy komunalnych administrowanych przez zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

 • 14 053/2006/IV/R - 2006-06-06
  zawarcia porozumienia z powiatem Wejherowskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 14 054/2006/IV/P - 2006-06-06
  zmiany zarządzenia nr 634/03/IV/S dotyczącego usuwania pojazdów w mieście

 • 14 055/2006/IV/S - 2006-06-06
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej

 • 14 056/2006/IV/M - 2006-06-06
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarządu Morskiego Portu Gdynia Sp. z o.o.

 • 14 057/2006/IV/M - 2006-06-06
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 • 14 058/2006/IV/M - 2006-06-06
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia -- Zachód

 • 14 059/2006/IV/M - 2006-06-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Makuszyńskiego

 • 14 060/2006/IV/M - 2006-06-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dachnowskiego

 • 14 061/2006/IV/M - 2006-06-06
  zatwierdzenia porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej

 • 14 062/2006/IV/M - 2006-06-06
  organizacji publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 14 063/2006/IV/M - 2006-06-06
  adaptacji pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Abrahama

 • 14 064/2006/IV/M - 2006-06-06
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Krasickiego 9 - 13

 • 14 065/2006/IV/M - 2006-06-06
  remontu lokalu socjalnego w budynku położonym przy ul. Dickmana

 • 14 066/2006/IV/P - 2006-06-06
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno - rekreacyjnego - "Noc Świętojańska"

 • 14 067/2006/IV/M - 2006-06-06
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 14 068/2006/IV/U - 2006-06-06
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "Ulica Świętojańska - pętla uliczna"

 • 14 069/2006/IV/U - 2006-06-06
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "Osiedle Dąbrowa - ulice"

 • 14 070/2006/IV/U - 2006-06-06
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej"

 • 14 071/2006/IV/M - 2006-06-06
  zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego

 • 14 072/2006/IV/U - 2006-06-06
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę trakcyjnej sieci trolejbusowej wraz z oświetleniem w ul. Jana z Kolna, 3- go Maja Wójta Radtkego

 • 14 073/2006/IV/U - 2006-06-06
  akceptacji zmiany treści umowy KB/275/UI/90/W/04 dotyczącej pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu "Pomorski Park Technologiczny przy Al. Zwycięstwa"

 • 14 074/2006/IV/M - 2006-06-06
  wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 14 075/2006/IV/O - 2006-06-06
  dofinansowania kosztów wyjazdu 30 Gdyńskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej do Kaliningradu

 • 14 076/2006/IV/O - 2006-06-06
  dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów ze szkoły w Szumsku

 • 14 077/2006/IV/O - 2006-06-06
  wyrażenia zgody na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników gdyńskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie zamówień publicznych

 • 14 078/2006/IV/O - 2006-06-06
  zakupu podręczników szkolnych pt. "JA, TY. MY" dla pierwszoklasistów

 • 14 079/2006/IV/O - 2006-06-06
  zakupu podręczników szkolnych pt. "MOJA SZKOŁA", "JA I MOJA SZKOŁA" i "ŚWIAT UCZNIA" dla pierwszoklasistów

 • 14 080/2006/IV/O - 2006-06-06
  zakupu podręczników szkolnych pt. "WESOŁA SZKOŁA", "PRZYGODA Z KLASĄ", "PRZYGODA Z KLASĄ - integracja" dla pierwszoklasistów

 • 14 081/2006/IV/O - 2006-06-06
  zakupu podręczników szkolnych pt. "Z EKOLUDKIEM W SZKOLE" dla pierwszoklasistów

 • 14 082/2006/IV/O - 2006-06-06
  zakupu podręczników szkolnych pt. "JUŻ W SZKOLE" dla pierwszoklasistów

 • 14 083/2006/IV/K - 2006-06-06
  powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 137 000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta Gdyni

 • 14 084/2006/IV/M - 2006-06-06
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej

 • 14 085/2006/IV/P - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni synów Franciszka Sokoła - ostatniego komisarza Rządu w Gdyni

 • 14 086/2006/IV/P - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację spotkania wraz z usługą gastronomiczną w związku z pobytem w Gdyni synów Franciszka Sokoła - ostatniego komisarza Rządu w Gdyni

 • 14 087/2006/IV/O - 2006-06-06
  przyjęcia "Regulaminu udzielenia dotacji ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych likwidujących zbiorniki bezodpływowe i przyłączających się do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej"

 • 14 088/2006/IV/S - 2006-06-06
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 14 089/2006/IV/R - 2006-06-06
  udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

 • 14 090/2006/IV/U - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie projektu dodatkowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki przy ul. Racławickiej

 • 14 091/2006/IV/M - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na organizację wycieczki po Trójmieście dla załogi żaglowca szkoleniowego STS "Georg Stage"

 • 14 092/2006/IV/M - 2006-06-06
  zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego

 • 14 093/2006/IV/M - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie map turystyczno - żeglarskich "Pierścień Zatoki Gdańskiej"

 • 14 094/2006/IV/M - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: "Budowa kolektora deszczowego od ulicy Janka Wiśniewskiego do basenu nr IV"

 • 14 095/2006/IV/M - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego regulacji rzeki Kaczej

 • 14 096/2006/IV/M - 2006-06-06
  sposobu zabezpieczenia środków na pokrycie w 2006 r. płatności za przeprowadzenie geodezyjnego rozgraniczenia oraz wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 14 097/2006/IV/M - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie geodezyjnego wydzielenia pasów drogowych w rejonie projektowanej ulicy Nowo - Łużyckiej

 • 14 098/2006/IV/M - 2006-06-06
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Rdestowej

 • 14 099/2006/IV/O - 2006-06-06
  unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 28 przy ul. Narcyzowej 3

 • 14 100/2006/IV/O - 2006-06-06
  przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 28 przy ul. Narcyzowej 3

 • 14 101/2006/IV/O - 2006-06-06
  przeznaczenia środków finansowych na zamieszczenie ogłoszenia prasowego o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 28 przy ul. Narcyzowej 3

 • 14 102/2006/IV/U - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu: "Rozbudowanie ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II"

 • 14 103/2006/IV/U - 2006-06-06
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji: "Budowa ulicy Krawieckiej"

 • 14 104/2006/IV/U - 2006-06-06
  zlecenia pełnienia nadzoru inwestorskiego nad przebudową wraz z remontem schodów łączących ul. Sambora z ul. Widok

 • 14 105/2006/IV/M - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie plakiet pamiątkowych

 • 14 106/2006/IV/M - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na emisję filmu reklamowego zapraszającego do udziału w imprezie "Święto ulicy Świętojańskiej"

 • 14 107/2006/IV/M - 2006-06-06
  akceptacji wyników zamówienia publicznego na druk ulotek tematycznych

 • 14 108/2006/IV/M - 2006-06-06
  udziału Gminy Gdynia jako współorganizatora Eliminacji do VIII Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu

 • 14 109/2006/IV/U - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie przeglądów szczegółowych obiektów mostowych

 • 14 110/2006/IV/U - 2006-06-06
  przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów mostowych na terenie Gdyni

 • 14 111/2006/IV/O - 2006-06-06
  powołania Komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadnia: "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych", "Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich" oraz "Prowadzenie klubu abstynenta"

 • 14 112/2006/IV/O - 2006-06-06
  ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadnia: " Prowadzenie psychologiczno - pedagogicznego punktu konsultacyjnego w dzielnicy Witomino"

 • 14 113/2006/IV/O - 2006-06-06
  przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji letniej - 2006

 • 14 114/2006/IV/U - 2006-06-06
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Budowa zatoki autobusowej przy ul. Unruga"

 • 14 115/2006/IV/U - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: "Oświetlenie ul. Rybaków"

 • 14 116/2006/IV/U - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: "Oświetlenie ul. Chwarznieńskiej"

 • 14 117/2006/IV/U - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: " Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej"

 • 14 118/2006/IV/U - 2006-06-06
  uregulowania należności za uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji: "Budowa pętli autobusowej przy ul. Złotej"

 • 14 119/2006/IV/U - 2006-06-06
  wystąpienia o decyzji o pozwolenie na budowę kanału sanitarnego wraz z przyłączami wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej

 • 14 120/2006/IV/S - 2006-06-06
  zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdynio

 • 14 121/2006/IV/S - 2006-06-06
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy przyłączenia do sieci elaktroenergetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 14 122/2006/IV/S - 2006-06-06
  wyceny wykonania dokumentacji projektowej remontu w budynku użytkowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wiczlinie

 • 14 123/2006/IV/S - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na organizację pobytu w Gdyni Pana Piotra Pawłowskiego, Honorowego Obywatela Gdyni

 • 14 124/2006/IV/S - 2006-06-06
  zasad współdziałania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni w zakresie spraw związanych z opłatą planistyczną

 • 14 125/2006/IV/S - 2006-06-06
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenie samochodów służbowych

 • 14 126/2006/IV/O - 2006-06-06
  powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - lipiec 2006

 • 14 127/2006/IV/O - 2006-06-06
  powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - czerwiec 2006

 • 14 128/2006/IV/M - 2006-06-06
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Jana Pawła II

 • 14 129/2006/IV/M - 2006-06-06
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na ogólnopolską promocję miejskiego kalendarza imprez Gdynia 2006 w dodatku do gazety Echo Miasta

 • 14 130/2006/IV/M - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki powyżej 6 000 EUR na ogólnopolską promocję miejskiego kalendarza imprez Gdynia 2006 w dodatku do gazety Echo Miasta

 • 14 131/2006/IV/M - 2006-06-06
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Opata Hackiego

 • 14 132/2006/IV/U - 2006-06-06
  zamówienia ekspertyzy dotyczącej walorów kulturowych i ochrony konserwatorskiej Śródmieścia Gdyni

 • 14 133/2006/IV/U - 2006-06-06
  zamówienia opracowania redakcyjnego tekstu praktycznego przewodnika po zabytkach Śródmieścia

 • 14 134/2006/IV/O - 2006-06-06
  dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i opiekunów Gimnazjum z Getyngi

 • 14 135/2006/IV/U - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na roboty budowlane i porządkowe na placu zabaw przy ul. Piekarskiej

 • 14 136/2006/IV/U - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na usługę montażu kopii rzeźby "Powrót do domu"

 • 14 137/2006/IV/U - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na usługę rekonstrukcji rzeźby Św. Jana Nepomucena

 • 14 138/2006/IV/U - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na dostawę i montaż dwóch siedzisk w Gdyni Orłowie

 • 14 139/2006/IV/U - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na usługę wykonania wymiany elementów oświetlenia będącego własnością Gminy Miasta Gdyni

 • 14 140/2006/IV/U - 2006-06-06
  zmiany zarządzenia nr 13 337/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na wykonaniu opinii do koncepcji przebudowy układu hydraulicznego fontanny na skwerze Kościuszki w Gdyni oraz pełnienie nadzoru nad jej remontem

 • 14 141/2006/IV/P - 2006-06-06
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2006 r.

 • 14 142/2006/IV/M - 2006-06-06
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

 • 14 143/2006/IV/S - 2006-06-06
  udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie samochodu służbowego Urzędu Miasta Gdyni

 • 14 144/2006/IV/S - 2006-06-06
  wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zespół Szkół Usługowych w Gdyni maszyn szwalniczych dla szkół i placówek oświatowych w Gdyni

 • 14 145/2006/IV/S - 2006-06-06
  wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy przystani rybackiej przy ul. Rybaków w Babich Dołach

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 06.06.2006