Z dnia 2006-05-09

 • 13 717/2006/IV/U - 2006-05-09
  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni rejon ulicy Legionów i Al. Zwycięstwa na północ od ogródków działkowych przy Al. Zwycięstwa 169

 • 13 718/2006/IV/U - 2006-05-09
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulicy Olimpijskiej

 • 13 719/2006/IV/U - 2006-05-09
  rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack, obszar dawnego "Polifarbu"

 • 13 720/2006/IV/M - 2006-05-09
  zawarcia aneksu nr 1/2006 do porozumienia zawartego z Gliwicami miastem na prawach powiatu dotyczącego umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej

 • 13 721/2006/IV/M - 2006-05-09
  zawarcia porozumienia z powiatem Wejherowskim dotyczącego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Gdyni

 • 13 722/2006/IV/S - 2006-05-09
  zawarcia umowy najmu lokalu na biuro Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka

 • 13 723/2006/IV/S - 2006-05-09
  zawarcia umowy najmu lokalu na posiedzenia Rady Dzielnicy Witomino Leśniczówka

 • 13 724/2006/IV/M - 2006-05-09
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Abrahama 74 - 78

 • 13 725/2006/IV/M - 2006-05-09
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kopernika 8

 • 13 726/2006/IV/M - 2006-05-09
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Kopernika 10

 • 13 727/2006/IV/M - 2006-05-09
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Górnej 23 - 29

 • 13 728/2006/IV/M - 2006-05-09
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Necla 11 - 13

 • 13 729/2006/IV/M - 2006-05-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie map do celów projektowych

 • 13 730/2006/IV/M - 2006-05-09
  ustanowienia dozoru obiektu - pawilonu handlowego przy ul. Żelaznej

 • 13 731/2006/IV/M - 2006-05-09
  dokonania wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym budynku położonego przy ul. Romanowskiego

 • 13 732/2006/IV/M - 2006-05-09
  rozbiórki obiektu - lokalu użytkowego położonego przy ul. Wójta Radtkego

 • 13 733/2006/IV/M - 2006-05-09
  przekazania przez Gimnazjum nr 11 budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego

 • 13 734/2006/IV/M - 2006-05-09
  akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 6 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 przy ul. Energetyków

 • 13 735/2006/IV/M - 2006-05-09
  akceptacji trybu zamówienia publicznego o wartości do 6 000 EUR na wykonanie wymiany stolarki okiennej w lokalu użytkowym położonym przy ul. Abrahama

 • 13 736/2006/IV/M - 2006-05-09
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej

 • 13 737/2006/IV/S - 2006-05-09
  zatwierdzenia wyboru oferenta na utrzymanie czystości w lokalu położonym przy ul. T. Wendy

 • 13 738/2006/IV/U - 2006-05-09
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia tablic informacyjnych oznakowania wjazdów do miasta Gdyni

 • 13 739/2006/IV/U - 2006-05-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Świętojańskiej

 • 13 740/2006/IV/U - 2006-05-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nawierzchni ulicy Dembińskiego

 • 13 741/2006/IV/U - 2006-05-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie opinii o pochodzeniu gleb leżących w obrębie pasa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze Gdynia Zachód

 • 13 742/2006/IV/U - 2006-05-09
  akceptacji wykonania robót w ilościach określonych umową KB/184/UI/53/W/2005 w ramach projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II"

 • 13 743/2006/IV/U - 2006-05-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na opracowanie koncepcji drogi dojazdowej od ul. Makuszyńskiego do boiska szkolnego przy Zespole Szkół nr 13

 • 13 744/2006/IV/U - 2006-05-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Spokojnej

 • 13 745/2006/IV/U - 2006-05-09
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "Remont mola spacerowego w Gdyni - Orłowie"

 • 13 746/2006/IV/K - 2006-05-09
  sprostowania załączników do zarządzeń prezydenta miasta Gdyni nr 13116/06/IV/K z 15.03.2006 r., 13263/06/IV/K z 28.03.2006 r. i nr 13630/06/IV/K z 24.04.2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006

 • 13 747/2006/IV/O - 2006-05-09
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/10/OZ/2/W/2004 z dnia 16 stycznia 2004 r.

 • 13 748/2006/IV/O - 2006-05-09
  przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2006 roku

 • 13 749/2006/IV/O - 2006-05-09
  wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek edukacyjno - rewalidacyjnych w roku 2006

 • 13 750/2006/IV/P - 2006-05-09
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 13 751/2006/IV/P - 2006-05-09
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 13 752/2006/IV/S - 2006-05-09
  zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2006 r.

 • 13 753/2006/IV/U - 2006-05-09
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulicy Wójta Radtkego z ulicą 3 Maja

 • 13 754/2006/IV/U - 2006-05-09
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę trakcyjnej sieci trolejbusowej wraz z oświetleniem w ul. Jana z Kolna, 3 Maja, Wójta Radtkego, zatoki postojowej dla trolejbusów i budynku obsługi komunikacji miejskiej

 • 13 755/2006/IV/U - 2006-05-09
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ulicy Złotej - II etap"

 • 13 756/2006/IV/U - 2006-05-09
  wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni w rejonie I, w latach 2006 - 2008 i powołania komisji przetargowej

 • 13 757/2006/IV/U - 2006-05-09
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie opracowania "Projektu budowlanego parkingu przy ul. Kościelnej w Gdyni"

 • 13 758/2006/IV/S - 2006-05-09
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup rocznej asysty technicznej i konserwacji programu finansowo - księgowego oraz arkusza organizacyjnego szkoły eksploatowanych przez gdyńskie placówki oświatowe

 • 13 759/2006/IV/M - 2006-05-09
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 9 - 11 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres od 09.06.2006 r. do 30.09.2006 r. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 13 760/2006/IV/R - 2006-05-09
  zatrudnienia Dyrektora - wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka nr 6 w Gdyni

 • 13 761/2006/IV/U - 2006-05-09
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie usługi polegającej na stworzeniu i prowadzeniu ewidencji określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 09.05.2006