Z dnia 2006-04-19

 • 13 469/2006/IV/P - 2006-04-19
  zawarcia umowy z Urzędem Miasta Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzynarodowym w trakcie Kieler Woche 2006

 • 13 470/2006/IV/P - 2006-04-19
  produkcji programu telewizyjnego podejmującego sprawy osób niepełnosprawnych

 • 13 471/2006/IV/K - 2006-04-19
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 13 472/2006/IV/K - 2006-04-19
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 13 473/2006/IV/K - 2006-04-19
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 13 474/2006/IV/U - 2006-04-19
  uregulowania należności za uzgodnienie przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji: "Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka"

 • 13 475/2006/IV/U - 2006-04-19
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa kanału deszczowego w ul. Morwowej"

 • 13 476/2006/IV/U - 2006-04-19
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa kanału deszczowego w ul. Sojowej"

 • 13 477/2006/IV/U - 2006-04-19
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Radosnej"

 • 13 478/2006/IV/U - 2006-04-19
  uregulowania należności za wydanie opinii o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji "Przebudowa ulicy Bursztynowej"

 • 13 479/2006/IV/U - 2006-04-19
  uiszczenia opłaty sądowej - wpisu od skargi złożonej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

 • 13 480/2006/IV/U - 2006-04-19
  zmiana treści załącznika do zarządzenia nr 13 178/06/IV/U dotyczącego akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/39/UI/12/W/2006 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół Nr 7 w Gdyni

 • 13 481/2006/IV/U - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie koncepcji przebudowy ulicy Olimpijskiej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Gdyni - ul. Olimpijska

 • 13 482/2006/IV/U - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na naprawę lampy oświetleniowej przy ul. Huzarskiej

 • 13 483/2006/IV/R - 2006-04-19
  zmiany zarządzenia nr 6110/2004/IV/R dotyczącego przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej

 • 13 484/2006/IV/O - 2006-04-19
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/306/OZ/71/W/2004

 • 13 485/2006/IV/O - 2006-04-19
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/222/OZ/26/W/2005

 • 13 486/2006/IV/O - 2006-04-19
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Gimnazjum Sinte Genevieve we Francji

 • 13 487/2006/IV/O - 2006-04-19
  zakupu nagród dla laureatów Przeglądu Form Teatralnych Gdyńskich Szkół Społecznych

 • 13 488/2006/IV/O - 2006-04-19
  częściowego pokrycia kosztów wykonania tablicy pamiątkowej poświęconej Zygmuntowi Noskowskiemu - patronowi Szkoły Muzycznej I stopnia

 • 13 489/2006/IV/O - 2006-04-19
  zakupu nagród dla laureatów Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej

 • 13 490/2006/IV/O - 2006-04-19
  zakupu nagród dla zwycięzców Dziewiątego Małego Gdyńskiego Forum Szkolnych Zespołów Teatralnych

 • 13 491/2006/IV/O - 2006-04-19
  dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z Gimnazjum nr 11 do Wrocławia na Eurofestiwal Odysei Umysłu

 • 13 492/2006/IV/O - 2006-04-19
  zakupu nagród dla laureatów V Przeglądu Piosenki Popularnej "POP CIS"

 • 13 493/2006/IV/O - 2006-04-19
  zakupu nagród dla uczestników II Integracyjnego Przeglądu Poezji Polskiej

 • 13 494/2006/IV/O - 2006-04-19
  dofinansowania organizacji XXXI Międzynarodowej Konferencji EUCEN

 • 13 495/2006/IV/O - 2006-04-19
  zakupu sprzętu ruchomego dla IX Liceum Ogólnokształcącego z okazji jubileuszu 15 - lecia

 • 13 496/2006/IV/S - 2006-04-19
  zmiany zarządzenia nr 13 237/06/IV/S oraz 13 325/06/IV/S dotyczących zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 497/2006/IV/S - 2006-04-19
  zmiany zarządzenia nr 13 374/06/IV/S dotyczącego zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 498/2006/IV/M - 2006-04-19
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

 • 13 499/2006/IV/M - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie bidonów z wygrawerowanym logo Gdyni

 • 13 500/2006/IV/M - 2006-04-19
  akceptacji treści umowy dotyczącej realizacji i przygotowania programu artystycznego podczas Pikniku Rodzinnego w Orłowie

 • 13 501/2006/IV/M - 2006-04-19
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rdestowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 502/2006/IV/M - 2006-04-19
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Oliwkowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 503/2006/IV/M - 2006-04-19
  ustalenia wykazu oraz warunków sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Stokowskiego na rzecz jej użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec"

 • 13 504/2006/IV/M - 2006-04-19
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Pawiej

 • 13 505/2006/IV/M - 2006-04-19
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Benisławskiego

 • 13 506/2006/IV/M - 2006-04-19
  zwrotu nadpłaty czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Morskiej 112 C

 • 13 507/2006/IV/M - 2006-04-19
  przyjęcia treści aneksu do umowy nr 13/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność NZOZ przy ul. Wrocławskiej

 • 13 508/2006/IV/M - 2006-04-19
  upoważnienia do podpisania umowy darowizny oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu na opłatę notarialną oraz sadową - Starowiejska 25

 • 13 509/2006/IV/M - 2006-04-19
  chylenia zarządzenia nr 13 053/06/IV/M dotyczącego przyjęcia aneksu do umowy nr 05/NZOZ/06 dotyczącej dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność NZOZ przy ul. Porębskiego 9

 • 13 510/2006/IV/M - 2006-04-19
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Pawiej 4

 • 13 511/2006/IV/M - 2006-04-19
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Partyzantów 39 bl. III

 • 13 512/2006/IV/M - 2006-04-19
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Woj Wachowiaka 14 - 18

 • 13 513/2006/IV/M - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wywóz gruzu w ramach realizacji zadania "Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Okrzei 22"

 • 13 514/2006/IV/M - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie robót rozbiórkowych i wywóz gruzu w ramach realizacji zadania "Budowa dwóch budynków socjalnych przy ul. Widnej 8"

 • 13 515/2006/IV/M - 2006-04-19
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wykonanie robót remontowo budowlanych budynku zlokalizowanego przy Al. Zwycięstwa 96/98

 • 13 516/2006/IV/O - 2006-04-19
  dofinansowania Szkoły Podstawowej nr 13, organizatora III Gdyńskiego Konkursu Przyrodniczego

 • 13 517/2006/IV/O - 2006-04-19
  przeprowadzenia "Przeglądu małych form teatralnych poświęconych ekologii, środowisku i jego ochronie"

 • 13 518/2006/IV/S - 2006-04-19
  zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 519/2006/IV/U - 2006-04-19
  wykonania ekspertyzy możliwości powstania nadmiernych zdolności produkcyjnych i przeładunkowych dla projektu "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - II etap"

 • 13 520/2006/IV/P - 2006-04-19
  zmiany zarządzenia nr 13 110/06/IV/P dotyczącego przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2006

 • 13 521/2006/IV/O - 2006-04-19
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań wychowawczych

 • 13 522/2006/IV/M - 2006-04-19
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bp. Dominika 14

 • 13 523/2006/IV/M - 2006-04-19
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bp. Dominika 14

 • 13 524/2006/IV/M - 2006-04-19
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Bp. Dominika 10

 • 13 525/2006/IV/M - 2006-04-19
  wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w użytkowanie lokalu użytkowego w budynku położonym przy ul. Armii Krajowej 44 na rzecz Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk"

 • 13 526/2006/IV/O - 2006-04-19
  wykonania w Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących

 • 13 527/2006/IV/O - 2006-04-19
  unieważnienia zarządzenia nr 10 179/05/IV/O dotyczącego unieważnienia zarządzenia nr 8801/05/IV/O z dnia 8 marca 2005 w sprawie przyjęcia ogólnych zasad kontraktowania i finansowania organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

 • 13 528/2006/IV/O - 2006-04-19
  przyjęcia ogólnych zasad kontraktowych i finansowych organizacji pozarządowych prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

 • 13 529/2006/IV/M - 2006-04-19
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na dokonanie wpisu sądowego w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej 26

 • 13 530/2006/IV/U - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie projektu rozbiórki budynku położonego przy ul. Krośnieńskiej 19

 • 13 531/2006/IV/M - 2006-04-19
  zakupu do kwoty 6 000 EUR toreb do gdyńskich stojaków reklamowych

 • 13 532/2006/IV/M - 2006-04-19
  zmiany zarządzenia nr 13 288/06/IV/M dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na przygotowanie i opracowanie materiałów do wydania pakietu gdyńskich wydawnictw promocyjnych o tematyce biznesowej, żeglarskiej, kulturalnej i turystyki aktywnej

 • 13 533/2006/IV/P - 2006-04-19
  zmian w panelu administracyjnym strony www.gdynia.pl.

 • 13 534/2006/IV/P - 2006-04-19
  akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na zakup i wdrożenie systemu do zarządzania treścią, w domenie www.gdynia.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 535/2006/IV/O - 2006-04-19
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup węży strażackich oraz kominiarek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 13 536/2006/IV/O - 2006-04-19
  dofinansowania wyjazdu uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego , laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" na ogólnopolskie eliminacje do Warszawy oraz finał we Wrocławiu

 • 13 537/2006/IV/P - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę tłumaczenia przysięgłego i zwykłego z j. angielskiego na j. polski

 • 13 538/2006/IV/P - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Malmo

 • 13 539/2006/IV/S - 2006-04-19
  wyrażenia zgody na zakup rękawic ochronnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 13 540/2006/IV/S - 2006-04-19
  zakupu literatury fachowej oraz prenumeraty prasy specjalistycznej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2006 r.

 • 13 541/2006/IV/M - 2006-04-19
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej

 • 13 542/2006/IV/M - 2006-04-19
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę II raty ceny zakupu nieruchomości położonej przy ul. Działowskiego 21

 • 13 543/2006/IV/S - 2006-04-19
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 544/2006/IV/U - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na zakup biletów na podróż samolotem do Orebro w Szwecji

 • 13 545/2006/IV/O - 2006-04-19
  upoważnienia Ewy Łowkiel - Wiceprezydenta Miasta Gdyni

 • 13 546/2006/IV/O - 2006-04-19
  zmiany treści zarządzenia nr 12 831/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

 • 13 547/2006/IV/U - 2006-04-19
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę "Oświetlenia ul. Chwarznieńskiej"

 • 13 548/2006/IV/U - 2006-04-19
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na odnowę warstwy ścieralnej w ciągu ul. Zielonej na odcinku od ogródków działkowych do lotniska w Babich Dołach

 • 13 549/2006/IV/U - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz świadczenia usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej dla oświetlenia pętli autobusowej przy ul. Złotej

 • 13 550/2006/IV/U - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy odcinków kanałów deszczowych w ulicy Al. Zwycięstwa /trzecia jezdnia/ i od ul. Olchowej do Al. Zwycięstwa

 • 13 551/2006/IV/U - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu sportowego przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej 4/6 w Gdyni

 • 13 552/2006/IV/U - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej w roku 2006 dla przepompowni ścieków, zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni

 • 13 553/2006/IV/U - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na eksploatację przepompowni ścieków zlokalizowanej przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni

 • 13 554/2006/IV/P - 2006-04-19
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w drugim półroczu 2006 roku

 • 13 555/2006/IV/P - 2006-04-19
  wykonania zaproszeń na galę VII Edycji Konkursu "Gdynia bez Barier"

 • 13 556/2006/IV/P - 2006-04-19
  wykonania książeczki "18 zasad pomocnych w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi"

 • 13 557/2006/IV/M - 2006-04-19
  opłat za użytkowanie wieczyste gruntu pod cmentarzem komunalnym w Pierwoszynie

 • 13 558/2006/IV/M - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług notarialnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni

 • 13 559/2006/IV/M - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług notarialnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni - pierwokupy

 • 13 560/2006/IV/M - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług notarialnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni - nabycia Wiczlino 2

 • 13 561/2006/IV/M - 2006-04-19
  upoważnienia do złożenia oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w porozumieniach z rybakami

 • 13 562/2006/IV/M - 2006-04-19
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie 1000 sztuk taśm na szyję z PVC

 • 13 563/2006/IV/M - 2006-04-19
  podpisania aneksu do umowy nr SK/419/MG/116-W/2006 na wykonanie tablicy reklamowej oraz napisu przestrzennego eksponowanego na terenie międzynarodowego lotniska im. Lecha Wałęsy w Rębiechowie

 • 13 564/2006/IV/O - 2006-04-19
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych"

 • 13 565/2006/IV/O - 2006-04-19
  przyznania premii dyrektorowi SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

 • 13 566/2006/IV/S - 2006-04-19
  zakupu stacji monitorującej i konserwacji systemu alarmowego w obiekcie przy ul. Wendy 7/9 o wartości do 6.000 EUR

 • 13 567/2006/IV/P - 2006-04-19
  udzielenia zamówień publicznych na zakup materiałów promocyjnych

 • 13 568/2006/IV/S - 2006-04-19
  opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomieszczeń kancelarii, punktu ksero i kiosku ruchu w holu głównym budynku UM Gdyni o wartości do 6.000 EUR

 • 13 569/2006/IV/R - 2006-04-19
  przyjęcia jednolitej wersji "Podręcznika wewnętrznych procedur zarządzania i kontroli projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 19.04.2006