Z dnia 2006-03-28

 • 13 201/2006/IV/S - 2006-03-28
  powierzenia Wiceprezydentowi Miasta Gdyni Markowi Stępie prowadzenia spraw Miasta w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta

 • 13 202/2006/IV/R - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę tłumaczenia przysięgłego umowy dot. projektu BUSTRIP

 • 13 203/2006/IV/K - 2006-03-28
  rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej składników majątkowych

 • 13 204/2006/IV/O - 2006-03-28
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/100/OZ/49/W/2004 z dnia 16 stycznia 2004 r.

 • 13 205/2006/IV/O - 2006-03-28
  dofinansowania IX Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkół Podstawowych o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum nr 1 i LOK

 • 13 206/2006/IV/O - 2006-03-28
  dofinansowania 43 Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej "Polska Leży nad Bałtykiem" organizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i LOK

 • 13 207/2006/IV/O - 2006-03-28
  powołania zespołu koordynującego do przeprowadzenia naboru elektronicznego dla absolwentów szkół gimnazjalnych ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007

 • 13 208/2006/IV/R - 2006-03-28
  akceptacji aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Szkolenia kompetencyjne w zakresie pomagania dziecku krzywdzonemu - moduł podstawowy i terapeutyczny"

 • 13 209/2006/IV/R - 2006-03-28
  akceptacji aneksu do umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia schroniska dla bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni

 • 13 210/2006/IV/R - 2006-03-28
  ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

 • 13 211/2006/IV/R - 2006-03-28
  określenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gdyni

 • 13 212/2006/IV/R - 2006-03-28
  zawarcia aneksu do porozumienia z powiatem Gdańskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 13 213/2006/IV/R - 2006-03-28
  zawarcia porozumienia z Bielsko-Białą w sprawie umieszczenia dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Pogotowiu Opiekuńczym w Bielsku-Białej

 • 13 214/2006/IV/R - 2006-03-28
  zawarcia porozumienia z miastem Jastrzębie-Zdrój w sprawie umieszczenia dziecka w Placówce Interwencyjnej przy Ognisku Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni

 • 13 215/2006/IV/S - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup taśm do drukarki Printronix

 • 13 216/2006/IV/S - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi opieki autorskiej nad systemem informatycznym - "Płace - umowy zlecenia"

 • 13 217/2006/IV/S - 2006-03-28
  uruchomienia środków finansowych na dzierżawę łączy telekomunikacyjnych oraz kanałów teletechnicznych

 • 13 218/2006/IV/S - 2006-03-28
  naprawy systemów alarmowych w obiektach UMG

 • 13 219/2006/IV/S - 2006-03-28
  zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie badań czystościowych powietrza w pomieszczeniach przy Alei Marszałka Piłsudskiego 18

 • 13 220/2006/IV/S - 2006-03-28
  naprawy elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta

 • 13 221/2006/IV/M - 2006-03-28
  zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/235/85, której przedmiotem jest grunt przy ul. Spokojnej

 • 13 222/2006/IV/M - 2006-03-28
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Żaglowej

 • 13 223/2006/IV/M - 2006-03-28
  bezprzetargowego oddania w użyczenie lokalu użytkowego przy ul. Żeglarzy 5

 • 13 224/2006/IV/M - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego na druk ulotki "Pomorskie Miasteczko Zawodów"

 • 13 225/2006/IV/M - 2006-03-28
  akceptacji treści aneksu do umowy MG/33/MGR/21/D/05 o ekspozycję reklamy przy ul. Morskiej

 • 13 226/2006/IV/M - 2006-03-28
  uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 lutego 2006 r. nr 12 699/2006/IV/M

 • 13 227/2006/IV/M - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wymianę znaku wysokościowego

 • 13 228/2006/IV/M - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego na rozszerzenie funkcjonalności programu do prowadzenia bazy danych aktów notarialnych

 • 13 229/2006/IV/M - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego na prace programistyczne w Wydziale Geodezji

 • 13 230/2006/IV/M - 2006-03-28
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PKA Sp. z o.o.

 • 13 231/2006/IV/M - 2006-03-28
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PKM Sp. z o.o.

 • 13 232/2006/IV/M - 2006-03-28
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PKT Sp. z o.o.

 • 13 233/2006/IV/M - 2006-03-28
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Hetmańskiej 27

 • 13 234/2006/IV/M - 2006-03-28
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Kapitana Stanisława Kosko

 • 13 235/2006/IV/P - 2006-03-28
  zakupu map topograficznych Gdyni

 • 13 236/2006/IV/S - 2006-03-28
  zakupu usług szkoleniowych

 • 13 237/2006/IV/S - 2006-03-28
  zakupu usług szkoleniowych

 • 13 238/2006/IV/M - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie koszulek typu polo z haftem logo Gdyni

 • 13 239/2006/IV/M - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie sterowca reklamowego z logo Gdyni

 • 13 240/2006/IV/M - 2006-03-28
  zakupu utworów fotograficznych i przeniesienia praw autorskich do ich wykorzystywania

 • 13 241/2006/IV/M - 2006-03-28
  uruchomienia środków na dostawę energii cieplnej dla budynku UMG przy Alei Marszałka Piłsudskiego

 • 13 242/2006/IV/M - 2006-03-28
  uruchomienia środków na dostawę energii elektrycznej dla budynku UMG przy Alei Marszałka Piłsudskiego

 • 13 243/2006/IV/M - 2006-03-28
  nieskorzystania z prawa pierwokupu nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego na hali łukowej

 • 13 244/2006/IV/P - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego na promocję i organizację II Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji

 • 13 245/2006/IV/M - 2006-03-28
  zatwierdzenia wyników postępowania na wykonanie wycen nieruchomości

 • 13 246/2006/IV/S - 2006-03-28
  wymiany okna w budynku UMG

 • 13 247/2006/IV/U - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia na wykonanie robót na zadaniu "Budowa układu drogowego w ul. Olgierda etap I"

 • 13 248/2006/IV/U - 2006-03-28
  akceptacji aneksu do umowy KB/768/UI/272/W/2005 na wykonanie robót na zadaniu "Budowa układu drogowego w ul. Olgierda etap I"

 • 13 249/2006/IV/M - 2006-03-28
  przekazania środków pieniężnych na uiszczenie wpisu sądowego

 • 13 250/2006/IV/M - 2006-03-28
  zakupu edukacyjnych gier multimedialnych

 • 13 251/2006/IV/M - 2006-03-28
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Portowej 3

 • 13 252/2006/IV/U - 2006-03-28
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odnowę nawierzchni bitumicznej w ul. Nowowiczlińskiej

 • 13 253/2006/IV/O - 2006-03-28
  sfinansowania wyjazdu do Graz w Austrii dwóch uczniów i opiekuna z VI LO na spotkanie młodzieży pod hasłem "Eurotopia"

 • 13 254/2006/IV/O - 2006-03-28
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego ze szkołą Stormarnschule z Ahrensburga

 • 13 255/2006/IV/O - 2006-03-28
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy między Gimnazjum Nr 14 a Gimnazjum z Puszczy Mariańskiej

 • 13 256/2006/IV/O - 2006-03-28
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych ze szkołami w Kilonii

 • 13 257/2006/IV/O - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego na usługi w zakresie wykonywania prac porządkowych na terenie Parku Kolibki

 • 13 258/2006/IV/S - 2006-03-28
  wykonania remontu instalacji elektrycznej w budynku OSP w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 66

 • 13 259/2006/IV/U - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji dla inwestycji "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II - budowa wiaduktu nr 3"

 • 13 260/2006/IV/U - 2006-03-28
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji "Oświetlenie ulicy Frezerów - etap I"

 • 13 261/2006/IV/U - 2006-03-28
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widna, Rolnicza, Strażacka w Gdyni"

 • 13 262/2006/IV/U - 2006-03-28
  akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/512/UI/169/W/2005 na wykonanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej w Gdyni"

 • 13 263/2006/IV/K - 2006-03-28
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006

 • 13 264/2006/IV/K - 2006-03-28
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12 324/06/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 13 265/2006/IV/K - 2006-03-28
  ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych miasta Gdyni na 2006 rok

 • 13 266/2006/IV/M - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie koszulek i czapek z logo Gdyni

 • 13 267/2006/IV/U - 2006-03-28
  ogłoszenia konkursu na projekt architektoniczno - urbanistyczny uzupełnienia kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Wybickiego, Świętojańskiej, Żwirki i Wigury

 • 13 268/2006/IV/U - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na pełnienie funkcji sędziego referenta konkursu na projekt koncepcyjny architektoniczno - urbanistyczny uzupełnienia kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Wybickiego, Świętojańskiej, Żwirki i Wigury

 • 13 269/2006/IV/U - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na pełnienie funkcji sędziego konkursu na projekt koncepcyjny architektoniczno - urbanistyczny uzupełnienia kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Wybickiego, Świętojańskiej, Żwirki i Wigury

 • 13 270/2006/IV/U - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na pełnienie funkcji sędziego konkursu na projekt koncepcyjny architektoniczno - urbanistyczny uzupełnienia kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Wybickiego, Świętojańskiej, Żwirki i Wigury

 • 13 271/2006/IV/U - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na pełnienie funkcji sekretarza organizacyjnego konkursu na projekt koncepcyjny architektoniczno - urbanistyczny uzupełnienia kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Wybickiego, Świętojańskiej, Żwirki i Wigury

 • 13 272/2006/IV/R - 2006-03-28
  zawarcia porozumienia z Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot w Gdańsku na prowadzenie schroniska dla bezdomnych osób i rodzin z terenu Gdyni

 • 13 273/2006/IV/R - 2006-03-28
  zawarcia porozumienia z Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot w Gdańsku na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gdyni

 • 13 274/2006/IV/U - 2006-03-28
  uregulowania należności za wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji: "Budowa pętli autobusowej przy ul. Złotej"

 • 13 275/2006/IV/U - 2006-03-28
  akceptacji zmiany treści aneksu KB/184/UI/53/W/2005 na wykonanie robót objętych projektem: "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - etap II"

 • 13 276/2006/IV/U - 2006-03-28
  zamówienia opracowania dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej zespołu budynków głównego dworca kolejowego w Gdyni

 • 13 277/2006/IV/U - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie przyłączenia do sieci gazowej dla Pomorskiego Parku Technologicznego

 • 13 278/2006/IV/U - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie opinii o pochodzeniu gleb leżących w obrębie pasa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarze Gdynia Zachód

 • 13 279/2006/IV/U - 2006-03-28
  zatwierdzenia wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2006 realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 13 280/2006/IV/U - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicy Dedala

 • 13 281/2006/IV/M - 2006-03-28
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na zakup znaków opłaty sądowej

 • 13 282/2006/IV/M - 2006-03-28
  akceptacji trybu zamówienia publicznego do 6 000 EUR na opracowanie projektu naprawy budynku podstacji prostownikowej przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 13 283/2006/IV/S - 2006-03-28
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę części do naprawy sprzętu komputerowego

 • 13 284/2006/IV/S - 2006-03-28
  zakupu nasion trawy

 • 13 285/2006/IV/M - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wydanie dodatku o Gdyni- "Praktyczny informator dla mieszkańców"

 • 13 286/2006/IV/M - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na zamieszczenie herbu miasta Gdyni na płycie VCD z filmem dokumentującym wizytę Jana Pawła II w Sopocie w 1999r.

 • 13 287/2006/IV/P - 2006-03-28
  upoważnienia do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Miastem Gdynia a Miastem Haikou w Prowincji Hainan w Chińskiej Republice Ludowej

 • 13 288/2006/IV/M - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na przygotowanie i opracowanie materiałów do wydania pakietu gdyńskich wydawnictw promocyjnych o tematyce biznesowej, żeglarskiej, kulturalnej i turystyki aktywnej

 • 13 289/2006/IV/M - 2006-03-28
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej na plaży w Orłowie i przy wejściu na molo

 • 13 290/2006/IV/S - 2006-03-28
  zmiany zarządzenia nr 13 086/06/IV/S

 • 13 291/2006/IV/U - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na organizację lunchów i kolacji w trakcie seminarium organizowanego w ramach projektu "BUSTRIP"

 • 13 292/2006/IV/S - 2006-03-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na tłumaczenie podczas seminarium organizowanego w ramach projektu "BUSTRIP"


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.03.2006