Z dnia 2006-03-21

 • 13 122/2006/IV/U - 2006-03-21
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę związaną z dekorowaniem ulicy Świętojańskiej

 • 13 123/2006/IV/U - 2006-03-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na interwencyjne usuwanie graffiti

 • 13 124/2006/IV/U - 2006-03-21
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę badania próbek wód opadowych wprowadzonych do ścieków lub do ziemi z sieci miejskiej kanalizacji deszczowej

 • 13 125/2006/IVU/ - 2006-03-21
  podpisania aneksów do umów dotyczących utrzymania burzowej sieci kanalizacyjnej

 • 13 126/2006/IV/O - 2006-03-21
  przyjęcia programu udzielenia dotacji osobom fizycznym likwidującym zbiorniki bezodpływowe i przyłączającym się do miejskiej sieci kanalizacyjnej

 • 13 127/2006/IV/O - 2006-03-21
  zakupu nagród i organizacji finału "Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kardynała Augusta - Hlonda"

 • 13 128/2006/IV/O - 2006-03-21
  wynajmu autokaru i przewozu reprezentacji gdyńskiej do Wrocławia na Mistrzostwa Polski w Tańcu Nowoczesnym

 • 13 129/2006/IVS - 2006-03-21
  zawarcia umowy użyczenia sprzętu i oprogramowania na wyposażenie stanowisk w systemie obsługi obywatela z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • 13 130/2006/IV/S - 2006-03-21
  wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 13 131/2006/IV/S - 2006-03-21
  wyrażenia zgody na wykonanie robót ślusarskich

 • 13 132/2006/IV/S - 2006-03-21
  zakupu płyt i akcesoriów meblowych

 • 13 133/2006/IV/S - 2006-03-21
  wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu służbowego

 • 13 134/2006/IV/M - 2006-03-21
  zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej położonej przy ul. Słonecznikowej

 • 13 135/2006/IV/M - 2006-03-21
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 136/2006/IVM - 2006-03-21
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Władysława IV przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 137/2006/IV/M - 2006-03-21
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sieradzkiej

 • 13 138/2006/IV/M - 2006-03-21
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sieradzkiej

 • 13 139/2006/IV/M - 2006-03-21
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Heweliusza

 • 13 140/2006/IVM - 2006-03-21
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wiśniowej

 • 13 141/2006/IV/M - 2006-03-21
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Dachnowskiego

 • 13 142/2006/IV/M - 2006-03-21
  ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Dachnowskiego

 • 13 143/2006/IV/M - 2006-03-21
  upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dzierżawy TG/578/92

 • 13 144/2006/IVM - 2006-03-21
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/98/76 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Stryjskiej

 • 13 145/2006/IV/M - 2006-03-21
  wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy TG/1/1985 zawartej na grunt położony przy ul. Hutniczej

 • 13 146/2006/IV/M - 2006-03-21
  wyrażenia zgody na wystąpienie na drogę postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi terenu gminnego położonego przy ul. Przemyskiej

 • 13 147/2006/IV/M - 2006-03-21
  rozbiórki obiektów użytkowych zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej

 • 13 148/2006/IV/M - 2006-03-21
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Necla

 • 13 149/2006/IV/M - 2006-03-21
  wymiany instalacji wodociągowej dla pawilonów handlowych zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II

 • 13 150/2006/IV/M - 2006-03-21
  wymiany pokrycia dachu, w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Wileńskiej

 • 13 151/2006/IV/M - 2006-03-21
  wykonania ocieplenia budynku mieszkalnego położonego przy ul. Bednarskiej

 • 13 152/2006/IV/R - 2006-03-21
  dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej w ramach uczestnictwa Miasta Gdyni w Stowarzyszeniu "Pomorskie w Unii Europejskiej"

 • 13 153/2006/IV/P - 2006-03-21
  zakupu podnośników do słuchawek

 • 13 154/2006/IV/M - 2006-03-21
  wniosku Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • 13 155/2006/IV/M - 2006-03-21
  zlecenia do kwoty 6 000 EUR druku albumu "Uśmiechnij się jesteś w Gdyni"

 • 13 156/2006/IV/ M - 2006-03-21
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie długopisów z nadrukiem

 • 13 157/2006/IV/O - 2006-03-21
  zmiany zarządzenia nr 9 309/05/IV/O oraz akceptacji treści aneksu nr 3 do umowy KB/226/OZ/27/W/05

 • 13 158/2006/IV/M - 2006-03-21
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy Al. Jana Pawła II Al. Topolowej, Bulwarze Nadmorskim i ul. Przebendowskich przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 13 159/2006/IVS - 2006-03-21
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 160/2006/IV/S - 2006-03-21
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 161/2006/IV/M - 2006-03-21
  udzielenia zamówienia publicznego na usunięcie awarii instalacji wodociągowej na terenie Parku Kolibki

 • 13 162/2006/IV/M - 2006-03-21
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia - Zachód

 • 13 163/2006/IV/M - 2006-03-21
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialną i sądową

 • 13 164/2006/IV/M - 2006-03-21
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialną i sądową

 • 13 165/2006/IV/S - 2006-03-21
  zmiany treści uchwały nr XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni dotyczącej przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 166/2006/IV/S - 2006-03-21
  zmiany zarządzenia nr 3/02/IV/S w sprawie szczegółowego podziału zadań

 • 13 167/2006/IV/S - 2006-03-21
  zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III dotyczącego określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 168/2006/IV/U - 2006-03-21
  akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi "Administracja i gospodarowanie w lasach komunalnych miasta Gdyni"

 • 13 169/2006/IV/U - 2006-03-21
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie utrzymania terenu rekreacyjnego przy ul. Gryfa Pomorskiego

 • 13 170/2006/IV/M - 2006-03-21
  naświetlenia do druku albumu "Uśmiechnij się jesteś w Gdyni" do kwoty 6.000 EUR

 • 13 171/2006/IV/M - 2006-03-21
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sosnowej 12

 • 13 172/2006/IV/M - 2006-03-21
  przyjęcia treści aneksu do umowy najmu nr 7/077/2001 lokalu użytkowego o powierzchni 357,35 m2 w budynku przy ul. Podchorążych 10 A podpisanego z Wojskową Agencją Mieszkaniową Oddział w Gdyni

 • 13 173/2006/IV/M - 2006-03-21
  przyjęcia treści aneksu do umowy najmu nr 8/084/2001 lokalu użytkowego o powierzchni 306,76 m2 w budynku przy ul. Podchorążych 10 A podpisanego z Wojskową Agencją Mieszkaniową Oddział w Gdyni

 • 13 174/2006/IV/M - 2006-03-21
  zawarcia umowy podnajmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Podchorążych 10 A w Gdyni na rzecz NZOZ PL "Obłuże II" sp. z o.o. - NZOZ PL "Obłuże - Oksywie" sp. z o.o.

 • 13 175/2006/IV/S - 2006-03-21
  wyrażenia zgody na zlecenie usługi konwojowania gotówki i ochrony kas w budynku UM Gdyni w 2006 r. oraz akceptacji wyboru oferenta do 6.000 EUR

 • 13 176/2006/IV/S - 2006-03-21
  wyrażenia zgody na zakup do 6.000 EUR umundurowania jeździeckiego dla pracowników Straży Miejskiej do obsługi koni

 • 13 177/2006/IV/U - 2006-03-21
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie pn. "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widnej, Rolniczej i Strażackiej"

 • 13 178/2006/IV/U - 2006-03-21
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KB/39/UI/12/W/2006 z 31.01.2006 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół Nr 7 w Gdyni

 • 13 179/2006/IV/U - 2006-03-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie aneksu do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej

 • 13 180/2006/IV/U - 2006-03-21
  wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach oświetlenia ulic w 2006 roku

 • 13 181/2006/IV/U - 2006-03-21
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/512/UI/169/W/2005 z 22 września 2005 r. na wykonanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Racławickiej w Gdyni"

 • 13 182/2006/IV/U - 2006-03-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic 10 Lutego i Dworcowej w Gdyni

 • 13 183/2006/IV/P - 2006-03-21
  ogłoszenia konkursu "Bezpieczna dzielnica"

 • 13 184/2006/IV/P - 2006-03-21
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gdyni

 • 13 185/2006/IV/P - 2006-03-21
  zamówienia na promocję II Gdyńskich Targów Aktywnej Rehabilitacji

 • 13 186/2006/IV/P - 2006-03-21
  dofinansowania wydania książki autorstwa Stanisława Głowackiego i Sławomira Orlikowskiego pt. "KS Bałtyk Gdynia /1930 - 2005/" przez Polnord - Wydawnictwo "OSKAR" z Gdańska

 • 13 187/2006/IV/P - 2006-03-21
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2006 r. w drodze otwartego konkursu - przy kwocie dotacji powyżej 5.000 zł

 • 13 188/2006/IV/O - 2006-03-21
  wyrażenia zgody na użyczenie sal oraz użyczenia danych adresowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, jako siedziby Oddziału Regionalnego Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie na okres od 21 marca 2006 r. do 20 marca 2009 r.

 • 13 189/2006/IV/O - 2006-03-21
  wyrażenia zgody na użyczenie sal oraz użyczenie danych adresowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, jako siedziby Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Gdańsk na okres od 21 marca 2006 r. do 20 marca 2009 r.

 • 13 190/2006/IV/P - 2006-03-21
  udzielenia zamówienia publicznego na obsługę fotograficzną

 • 13 191/2006/IV/U - 2006-03-21
  udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane - dostawa i montaż urządzeń zabawowych w Parku Rady Europy

 • 13 192/2006/IV/U - 2006-03-21
  zmiany zarządzenia nr 13 073/2006/IV/U

 • 13 193/2006/IV/P - 2006-03-21
  zmiany zarządzenia nr 12 941/06/IV/M

 • 13 194/2006/IV/P - 2006-03-21
  zmiany zarządzenia nr 12 951/06/IV/M

 • 13 195/2006/IV/P - 2006-03-21
  zmiany zarządzenia nr 12 952/06/IV/M

 • 13 196/2006/IV/P - 2006-03-21
  zmiany zarządzenia nr 12 944/06/IV/M

 • 13 197/2006/IV/P - 2006-03-21
  zmiany zarządzenia nr 12 947/06/IV/M

 • 13 198/2006/IV/P - 2006-03-21
  zmiany zarządzenia nr 12 950/06/IV/M

 • 13 199/2006/IV/U - 2006-03-21
  zmiany zarządzenia nr 12 000/05/IV/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - I etap

 • 13 200/2006/IV/U - 2006-03-21
  zatwierdzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - I etap"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.03.2006