Z dnia 2006-03-14

 • 13 042/2006/IV/P - 2006-03-14
  organizacji koncertu wielkopostnego w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej "Ad te, Domine"

 • 13 043/2006/IV/P - 2006-03-14
  zmiany treści zarządzenia nr 12 750/06/IV/P dotyczącego przyznania dotacji na realizację zadania: "Wspieranie międzynarodowych stażów i wymian"

 • 13 044/2006/IV/P - 2006-03-14
  zmiany umowy KB/243/PB/2/W/2005 na realizację zadania publicznego "Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich"

 • 13 045/2006/IV/S - 2006-03-14
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Orłowo

 • 13 046/2006/IV/S - 2006-03-14
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

 • 13 047/2006/IV/S - 2006-03-14
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 048/2006/IV/S - 2006-03-14
  wyrażenia zgody na zakup godła państwowego

 • 13 049/2006/IV/M - 2006-03-14
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położnej przy ul. Podolskiej

 • 13 050/2006/IV/M - 2006-03-14
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przy Al. Zwycięstwa

 • 13 051/2006/IV/M - 2006-03-14
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m2 zlokalizowanego na placu targowym - pawilon nr 329

 • 13 052/2006/IV/M - 2006-03-14
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy TG/296/1983 dotyczącej gruntu położonego przy ul. Adwokackiej

 • 13 053/2006/IV/M - 2006-03-14
  przyjęcia aneksu do umowy nr 05/NZOZ/06 dotyczącej dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność NZOZ przy ul. Porębskiego 9

 • 13 054/2006/IV/M - 2006-03-14
  przyjęcia aneksu do umowy nr 02/NZOZ/06 dotyczącej dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność NZOZ przy ul. Chrzanowskiego 3/5

 • 13 055/2006/IV/M - 2006-03-14
  przyjęcia aneksu do umowy nr 07/NZOZ/06 dotyczącej dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność NZOZ przy ul. Sojowej 22

 • 13 056/2006/IV/M - 2006-03-14
  przyjęcia aneksu do umowy nr 08/NZOZ/06 dotyczącej dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność NZOZ przy ul. Sucharskiego

 • 13 057/2006/IV/M - 2006-03-14
  przyjęcia aneksu do umowy nr 15/NZOZ/06 dotyczącej dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność NZOZ przy ul. Żwirki i Wigury 14

 • 13 058/2006/IV/M - 2006-03-14
  remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku socjalnym przy ul. Zamenhofa

 • 13 059/2006/IV/M - 2006-03-14
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej

 • 13 060/2006/IV/M - 2006-03-14
  rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Stawnej

 • 13 061/2006/IV/M - 2006-03-14
  wystąpienia o decyzję o pozwolenie na budowę dotyczące przebudowy budynku przy ul. Żeglarzy

 • 13 062/2006/IV/M - 2006-03-14
  udzielenia zamówienia publicznego na aktualizację katastru nieruchomości miasta Gdyni w zakresie budynków

 • 13 063/2006/IV/S - 2006-03-14
  naprawy systemów alarmowych w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 064/2006/IV/S - 2006-03-14
  unieważnienia postępowania w trybie zapytania o cenę na konwój gotówki i ochrony kasy w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 065/2006/IV/S - 2006-03-14
  udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie trzech stanowisk komputerowych

 • 13 066/2006/IV/S - 2006-03-14
  wyrażenia zgody na zakup stroju służbowego z logo Gdyni dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 067/2006/IV/O - 2006-03-14
  akceptacji treści aneksu do umowy KB/495/OZ/37/W/2005

 • 13 068/2006/IV/P - 2006-03-14
  organizacji cyklu koncertów muzycznych pod nazwą "Białoruś Reaktywacja"

 • 13 069/2006/IV/P - 2006-03-14
  organizacji koncertu "Pokolenie Jana Pawła II"

 • 13 070/2006/IV/P - 2006-03-14
  udzielenia zamówienia publicznego na realizację projektu rzeźbiarskiego statuetki Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą "Galion Gdyński"

 • 13 071/2006/IV/U - 2006-03-14
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: "Przebudowa ulicy Krawieckiej wraz z infrastrukturą techniczną"

 • 13 072/2006/IV/U - 2006-03-14
  udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją wytycznych i wniosków z projektu uporządkowania zieleni na terenie Parku Kolibki

 • 13 073/2006/IV/U - 2006-03-14
  udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane - dostawa i montaż urządzeń zabawowych na tereny zieleni w Gdyni

 • 13 074/2006/IV/M - 2006-03-14
  udzielenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Gdyni

 • 13 075/2006/IV/M - 2006-03-14
  źródła finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Północnej

 • 13 076/2006/IV/M - 2006-03-14
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta dotyczących wypłat odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni działkę drogową - ul. Batorego

 • 13 077/2006/IV/U - 2006-03-14
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Muzeum Miasta Gdyni

 • 13 078/2006/IV/U - 2006-03-14
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego "Przebudowy układu drogowego węzła Św. Maksymiliana i ul. Świętojańskiej"

 • 13 079/2006/IV/U - 2006-03-14
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę ul. Grodzieńskiej

 • 13 080/2006/IV/U - 2006-03-14
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ul. Ikara

 • 13 081/2006/IV/M - 2006-03-14
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Zakładem Usług Dźwigowych "Remdźwig"

 • 13 082/2006/IV/M - 2006-03-14
  remontu pokrycia dachu, w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Przemyskiej

 • 13 083/2006/IV/M - 2006-03-14
  akceptacji trybu zamówienia o wartości do 6 000 EUR na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości dalszego użytkowania lokalu Bar Mleczny "Szkolny"

 • 13 084/2006/IV/O - 2006-03-14
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: "Profilaktyka przez sport"

 • 13 085/2006/IV/O - 2006-03-14
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Podstawowa pierwsza pomoc dla mieszkańców Gdyni", program pilotażowy

 • 13 086/2006/IV/S - 2006-03-14
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup komputerów PC dla Wydziału Zdrowia i kancelarii UM Gdyni

 • 13 087/2006/IV/P - 2006-03-14
  pokrycia kosztów zakupu i transportu kamieni pod elementy malej architektury pod nazwą "Morświn" w Gdyni na Skwerze Kościuszki

 • 13 088/2006/IV/S - 2006-03-14
  zakupu tonerów do 6.000 EUR

 • 13 089/2006/IV/P - 2006-03-14
  naprawy radiotelefonu bazowego

 • 13 090/2006/IV/S - 2006-03-14
  wykładziny podłogowej - wycieraczki dla UMG o wartości do 6.000 EUR

 • 13 091/2006/IV/S - 2006-03-14
  wyrażenia zgody na zakup do 6.000 EUR odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Zespołu Parkowego "Kolibki" i pracowników obsługowych Wydziału Administracyjnego oraz akceptacji wyboru oferenta

 • 13 092/2006/IV/S - 2006-03-14
  zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z 1 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów UM Gdyni

 • 13 093/2006/IV/S - 2006-03-14
  zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w roku 2006

 • 13 094/2006/IV/O - 2006-03-14
  akceptacji wyniku postępowania przetargowego i podpisania umowy realizacji zamówienia publicznego

 • 13 095/2006/IV/O - 2006-03-14
  wystąpienia o pozwolenie na budowę w zakresie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się, planowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Gdyni w ramach programu PFON "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"

 • 13 096/2006/IV/U - 2006-03-14
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu "Remont pływalni w SP nr 39 w Gdyni"

 • 13 097/2006/IV/U - 2006-03-14
  uregulowania opłaty naliczonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni

 • 13 098/2006/IV/U - 2006-03-14
  wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji "Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska - Przemyska

 • 13 099/2006/IV/U - 2006-03-14
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę drogi publicznej, parkingu oraz sieci dla obsługi zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Porazińskiej, realizowanej w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 13 100/2006/IV/U - 2006-03-14
  zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/765/UK/43/W/2005 z dnia 30.12.2005 r. dotyczącej zadania: "Wykonawstwo robót związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją oraz remontem urządzeń do regulacji ruchu /sygnalizacji świetlnych, ostrzegawczych i urządzeń automatycznie rejestrujących prędkość/ na terenie Gdyni"

 • 13 101/2006/IV/U - 2006-03-14
  zmiany umowy nr KB/766/UK/44/W/2005 z dnia 22.12.2005 r. dotyczącej wykonania robót objętych projektem "Remont ul. Świętojańskiej - etap II A" w zakresie wprowadzenia dodatkowych podwykonawców na roboty elektryczne związane z linią kablową, oświetleniem ulicznym oraz budową sygnalizacji świetlnej

 • 13 102/2006/IV/U - 2006-03-14
  akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr KB/594/UK/37/W/2005 z dnia 28.09.2005 r. dotyczącej pełnienia funkcji inżyniera projektu "Remont ul. Świętojańskiej - etap II A" na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Jana z Kolna

 • 13 103/2006/IV/M - 2006-03-14
  zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów sądowych od uiszczania których zwolniony był powód

 • 13 104/2006/IV/M - 2006-03-14
  zapłaty odszkodowania z tytułu nie złożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego oraz zwrotu kosztów procesu - na podstawie zawartej przez strony ugody sądowej

 • 13 105/2006/IV/M - 2006-03-14
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na umieszczenie w gazecie "Anonse" ogłoszenia o gdyńskich nieruchomościach przeznaczonych do zbycia

 • 13 106/2006/IV/M - 2006-03-14
  zmiany zarządzenia nr 13012/06/IV/M w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji zagospodarowania plaży Gdynia Śródmieście ze szczególnym uwzględnieniem Bulwaru Nadmorskiego

 • 13 107/2006/IV/M - 2006-03-14
  udzielenia pełnomocnictwa

 • 13 108/2006/IV/P - 2006-03-14
  przyjęcia ogólnopolskiego patronatu medialnego Polskiego Radia S.A. nad obchodami 80 lecia nadania Gdyni praw miejskich

 • 13 109/2006/IV/P - 2006-03-14
  realizacji imprezy pod nazwą Gdyńskie Targi Aktywnej Rehabilitacji

 • 13 110/2006/IV/P - 2006-03-14
  przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2006

 • 13 111/2006/IV/P - 2006-03-14
  zawarcia aneksu do umowy nr KB/111/OK/5/W/2006 zawartej 9 lutego 2006 r. pomiędzy gminą Gdynia a Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Gdyński Międzyszkolny Klub Nauczyciela"

 • 13 112/2006/IV/U - 2006-03-14
  zakupu miesięcznika "Urbanistyka" z materiałem dotyczącym Gdyni

 • 13 113/2006/IV/U - 2006-03-14
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę
  flagowania miasta Gdyni

 • 13 114/2006/IV/P - 2006-03-14
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania
  sądowego

 • 13 115/2006/IV/M - 2006-03-14
  przyjęcia treści do umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Chwarznieńskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 14.03.2006