Z dnia 2006-03-07

 • 12 968/2006/IV/K - 2006-03-07
  ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 40 000 000 na rachunku lokaty terminowej

 • 12 969/2006/IV/O - 2006-03-07
  organizacji roku szkolnego 2006 - 2007

 • 12 970/2006/IV/U - 2006-03-07
  rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni

 • 12 971/2006/IV/O - 2006-03-07
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/214/OZ/22/W/2005

 • 12 972/2006/IV/O - 2006-03-07
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/313/OZ/78/W/2004

 • 12 973/2006/IV/O - 2006-03-07
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/386/OZ/34/W/2005

 • 12 974/2006/IV/O - 2006-03-07
  zakupu nagród dla uczestników Trójmiejskiego Konkursu Językowego pod nazwą "Wiosenny Festiwal Piosenki Niemieckojęzycznej"

 • 12 975/2006/IV/O - 2006-03-07
  zakupu nagród dla laureatów "Konkursu piosenki wychowanków burs i internatów województwa pomorskiego"

 • 12 976/2006/IV/O - 2006-03-07
  zakupu nagród dla zwycięzców Regionalnego Konkursu Poezji i Prozy Frankońskiej

 • 12 977/2006/IV/P - 2006-03-07
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na zakup i wdrożenie systemu do zarządzania treścią oraz obsługą techniczną serwisu internetowego miasta Gdyni

 • 12 978/2006/IV/R - 2006-03-07
  udzielenia upoważnienia do zawarcia porozumienia z Komendą Miejską Policji, dotyczącego ustalenia zasad funkcjonowania wyjazdowych Zespołów Interdyscyplinarnych na terenie miasta Gdyni

 • 12 979/2006/IV/R - 2006-03-07
  zawarcia porozumienia z powiatem białogardzkim dotyczącego umieszczenia dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka

 • 12 980/2006/IV/M - 2006-03-07
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 • 12 981/2006/IV/M - 2006-03-07
  zatwierdzenia porozumień oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa nieruchomości drogowych w Wiczlinie

 • 12 982/2006/IV/M - 2006-03-07
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną oraz sądową

 • 12 983/2006/IV/M - 2006-03-07
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną oraz sądową

 • 12 984/2006/IV/M - 2006-03-07
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Nowogrodzkiej

 • 12 985/2006/IV/M - 2006-03-07
  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Orłowskiej 40

 • 12 986/2006/IV/M - 2006-03-07
  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Bp. Dominika 32-38

 • 12 987/2006/IV/M - 2006-03-07
  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Zgody 10

 • 12 988/2006/IV/M - 2006-03-07
  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Wójta Radtkego 30

 • 12 989/2006/IV/M - 2006-03-07
  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 22-24

 • 12 990/2006/IV/M - 2006-03-07
  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 8

 • 12 991/2006/IV/M - 2006-03-07
  opracowania dokumentacji technicznej dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Pogodnej 2

 • 12 992/2006/IV/M - 2006-03-07
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Sandomierskiej 1

 • 12 993/2006/IV/M - 2006-03-07
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Chylońskiej 69 - 85

 • 12 994/2006/IV/M - 2006-03-07
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Chylońskiej 69 - 85

 • 12 995/2006/IV/M - 2006-03-07
  remontu lokalu socjalnego w budynku położonym przy ul. Opata Hackiego 27

 • 12 996/2006/IV/M - 2006-03-07
  remontu lokalu socjalnego w budynku położonym przy ul. Spacerowej 9

 • 12 997/2006/IV/S - 2006-03-07
  zakupu materiałów budowlanych na potrzeby bieżących remontów w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 12 998/2006/IV/S - 2006-03-07
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału w konferencji oraz zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 999/2006/IV/R - 2006-03-07
  powołania członka do składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 • 13 000/2006/IV/R - 2006-03-07
  ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni

 • 13 001/2006/IV/R - 2006-03-07
  zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie audytu projektu "Otwarta Platforma Usług Urzędu Udostępnionych Drogą Telefonii Komórkowej USE - ME.GOV"

 • 13 002/2006/IV/U - 2006-03-07
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Grodnieńskiej

 • 13 003/2006/IV/S - 2006-03-07
  uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2006

 • 13 004/2006/IV/S - 2006-03-07
  udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi opieki autorskiej nad systemem informatycznym TRAWERS

 • 13 005/2006/IV/M - 2006-03-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie nadruku na flagach

 • 13 006/2006/IV/M - 2006-03-07
  udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi serwisu opcji programu finansowo - księgowego FKORG, eksploatowanego w Wydziale Budżetu

 • 13 007/2006/IV/P - 2006-03-07
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Karlskrony

 • 13 008/2006/IV/M - 2006-03-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski treści albumu "Uśmiechnij się jesteś w Gdyni"

 • 13 009/2006/IV/O - 2006-03-07
  rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół otwartych"

 • 13 010/2006/IV/S - 2006-03-07
  zakupu literatury fachowej i prenumeraty czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 011/2006/IV/S - 2006-03-07
  zakupu płynu do odwapniania ekspresów

 • 13 012/2006/IV/M - 2006-03-07
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie koncepcji zagospodarowania plaży Gdynia - Śródmieście ze szczególnym uwzględnieniem Bulwaru Nadmorskiego

 • 13 013/2006/IV/M - 2006-03-07
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Centrum Aktywności Seniora

 • 13 014/2006/IV/M - 2006-03-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wybór wykonawcy opracowania dotyczącego bilansu ciepła oraz mocy i sposobu rozliczeń za zużyte ciepło dla budynku przy ul. 3 Maja 27/31

 • 13 015/2006/IV/M - 2006-03-07
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Kasztanowej 23

 • 13 016/2006/IV/K - 2006-03-07
  przedstawienia radzie miasta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2005 rok

 • 13 017/2006/IV/U - 2006-03-07
  uiszczenia opłaty za wydanie postanowienia o nienakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej na terenie Parku Kolibki w Gdyni"

 • 13 018/2006/IV/U - 2006-03-07
  podpisania aneksów do umów nr KB/101/UG/7/W/2002, KB/102/UG/8/W/2002 i KB/103/UG/9/W/2002 z dnia 18.03.2002 r. na utrzymanie kanalizacji deszczowej

 • 13 019/2006/IV/U - 2006-03-07
  zamówienia publicznego na wykonanie usługi opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Jana z Kolna w Gdyni

 • 13 020/2006/IV/U - 2006-03-07
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę i montaż karuzeli w Parku Rady Europy

 • 13 021/2006/IV/U - 2006-03-07
  zmiany treści zarządzenia nr 8607/05/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2005 r.

 • 13 022/2006/IV/U - 2006-03-07
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie uzgodnienia uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji pn. "Budowa drogi dojazdowej od ul. Morskiej do budynków przy ul. Orlicz - Dreszera nr 22-28 w Gdyni

 • 13 023/2006/IV/U - 2006-03-07
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "budowa kolektora deszczowego od ul. Janka Wiśniewskiego do basenu nr IV wraz z drogą eksploatacyjną w Gdyni"

 • 13 024/2006/IV/U - 2006-03-07
  udzielenia zamówienia publicznego na rozbiórkę bocznicy kolejowej "Baltona" w ramach zadania pn. "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II"

 • 13 025/2006/IV/P - 2006-03-07
  zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a KW Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania policji w roku 2006

 • 13 026/2006/IV/P - 2006-03-07
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację 20. Konferencji ECS "Ssaki morskie i człowiek w przybrzeżnym ekosystemie: czy współistnienie jest możliwe?" w dniach 2 - 7 kwietnia 2006 w Gdyni

 • 13 027/2006/IV/P - 2006-03-07
  dostępu do Internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego dzielnicy Gdyni Chwarzno-Wiczlino

 • 13 028/2006/IV/S - 2006-03-07
  wyrażenia zgody na wykonanie homologacji nesesera do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 13 029/2006/IV/P - 2006-03-07
  dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego dzielnicy Gdynia Orłowo

 • 13 030/2006/IV/P - 2006-03-07
  serwisu, aktualizacji i konserwacji komputerowego systemu COBRA wspomagającego pracę dyspozytorów w MCPR

 • 13 031/2006/IV/O - 2006-03-07
  udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pt. "Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery"

 • 13 032/2006/IV/O - 2006-03-07
  zmiany treści zarządzenia nr 12754/06/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z 14 lutego 2006 roku w sprawie zakupu nagród dla zwycięskiego zespołu i zwycięzców indywidualnych biorących udział w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Teatrze organizowanym przez Gimnazjum Nr 4

 • 13 033/2006/IV/O - 2006-03-07
  dofinansowania XIII Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych organizowanych przez III LO w Gdyni

 • 13 034/2006/IV/M - 2006-03-07
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością TBS "Czynszówka" w Gdyni

 • 13 035/2006/IV/M - 2006-03-07
  przyjęcia treści umowy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni - partnerem projektu www.innowacje.gdynia.pl realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II - "Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach",

 • 13 036/2006/IV/M - 2006-03-07
  przyjęcia treści umowy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni - partnerem projektu www.innowacje.gdynia.pl realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II - "Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach"

 • 13 037/2006/IV/M - 2006-03-07
  przyjęcia treści umowy ze Stowarzyszeniem Pomorskie Centrum Technologii z siedzibą w Gdyni - partnerem projektu www.innowacje.gdynia.pl realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II - "Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach"

 • 13 038/2006/IV/M - 2006-03-07
  przyjęcia treści umowy z P Maciejem Stachowiakiem "ELAB" - Efektywna Komunikacja" z siedzibą w Gdyni - partnerem projektu www.innowacje.gdynia.pl realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II - "Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach"

 • 13 039/2006/IV/R - 2006-03-07
  upoważnienia do podpisania porozumienia regulującego zasady końcowego rozliczenia finansowego pomiędzy partnerami projektu SEBTrans-Link Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni, jako ważne ogniwo w korytarzu transportowym północ południe"

 • 13 040/2006/IV/M - 2006-03-07
  akceptacji trybu zamówienia o wartości do 6.000 EUR na wykonanie wymiany stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. Płk. Dąbka 189 użytkowanym przez Klub Shaolin Kung-Fu i Klub Seniora Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

 • 13 041/2006/IV/U - 2006-03-07
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi zbierania padłych ptaków na terenie miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 07.03.2006