Z dnia 2006-02-28

 • 12 880/2006/IV/P - 2006-02-28
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych na utrzymanie koni Oddziału Konnego Straży Miejskiej w Gdyni

 • 12 881/2006/IV/M - 2006-02-28
  powołania zespołu do opracowania koncepcji i realizacji Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

 • 12 882/2006/IV/K - 2006-02-28
  zmian w budżecie miasta Gdyni

 • 12 883/2006/IV/K - 2006-02-28
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12 324/06/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 12 884/2006/IV/K - 2006-02-28
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12 633/06/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych miasta Gdyni na 2006 rok

 • 12 885/2006/IV/U - 2006-02-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na usługę - wykonanie i remont tablic z nazwami ulic na terenie Gdyni

 • 12 886/2006/IV/U - 2006-02-28
  udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie kosztorysu na budowę boiska w ramach zagospodarowania terenu zieleni jako terenu rekreacyjnego przy ul. Wieluńskiej

 • 12 887/2006/IV/O - 2006-02-28
  wykonania informatora dla gimnazjalisty

 • 12 888/2006/IV/O - 2006-02-28
  kosztów organizacji Gdyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych

 • 12 889/2006/IV/O - 2006-02-28
  zakupu nagród dla zwycięzców Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury

 • 12 890/2006/IV/O - 2006-02-28
  zakupu biuletynu informacyjnego z roku 2005

 • 12 891/2006/IV/S - 2006-02-28
  konserwacji neonu herbu miasta Gdyni

 • 12 892/2006/IV/S - 2006-02-28
  wyrażenia zgody na naprawę kserokopiarki Sharp

 • 12 893/2006/IV/M - 2006-02-28
  zmiany uchwały Zarządu Miasta Gdyni nr 5728/01/III dotyczącej określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Spokojnej

 • 12 894/2006/IV/M - 2006-02-28
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Migdałowej

 • 12 895/2006/IV/M - 2006-02-28
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bernadowskiej

 • 12 896/2006/IV/M - 2006-02-28
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Skarbka

 • 12 897/2006/IV/M - 2006-02-28
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 898/2006/IV/M - 2006-02-28
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bosmańskiej - Zielonej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 • 12 899/2006/IV/M - 2006-02-28
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową za wpis hipoteki odnośnie nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej

 • 12 900/2006/IV/M - 2006-02-28
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty sądową i notarialną

 • 12 901/2006/IV/M - 2006-02-28
  wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy dzierżawy TG/106/97 przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Śląskiej

 • 12 902/2006/IV/M - 2006-02-28
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 8 do umowy dzierżawy TG/156/93

 • 12 903/2006/IV/M - 2006-02-28
  remontu schodów wewnętrznych i stropu w lokalu mieszkalnym w budynku położonym przy ul. Chylońskiej

 • 12 904/2006/IV/M - 2006-02-28
  remontu schodów osiedlowych przy budynku mieszkalnym położonym przy ul. Surmana

 • 12 905/2006/IV/M - 2006-02-28
  remontu schodów osiedlowych przy budynku mieszkalnym położonym przy ul. Necla

 • 12 906/2006/IV/M - 2006-02-28
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 5-7 lok. nr U-1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 12 907/2006/IV/M - 2006-02-28
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 42-48 lok. nr II przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 12 908/2006/IV/S - 2006-02-28
  zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 909/2006/IV/S - 2006-02-28
  prenumeraty prasy dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 910/2006/IV/P - 2006-02-28
  powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 • 12 911/2006/IV/M - 2006-02-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na produkcję i emisję spotu radiowego promującego VIII Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów

 • 12 912/2006/IV/U - 2006-02-28
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na realizację zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiczlińskiej" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 12 913/2006/IV/U - 2006-02-28
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wykonanie zadania: "Przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 12 914/2006/IV/U - 2006-02-28
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę hali sportowo-widowiskowej w Gdyni

 • 12 915/2006/IV/S - 2006-02-28
  zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie napisów informacyjnych

 • 12 916/2006/IV/S - 2006-02-28
  wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z Zespołu Parkowego Gdynia - Kolibki

 • 12 917/2006/IV/S - 2006-02-28
  zabezpieczenia środków na rozliczenie energii elektrycznej eksploatowanych pomieszczeń Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 918/2006/IV/S - 2006-02-28
  zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych lokalu zajmowanego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

 • 12 919/2006/IV/S - 2006-02-28
  zmiany zarządzenia nr 12 277/06/IV/M dotyczącego organizacji VIII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału "Kolosy 2005"

 • 12 920/2006/IV/P - 2006-02-28
  udzielenia zamówienia publicznego na realizację spektaklu polsko - ukraińsko - niemieckiego "Mosscoviada"

 • 12 921/2006/IV/P - 2006-02-28
  zmiany zarządzenia nr 12 734/06/IV/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na realizację projektu wystawy i konferencji pod roboczą nazwą "Znaki w Gdyni" oraz na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na stworzenie koncepcji systemu oznaczeń wizualnych i przestrzennych wystawy oraz przyjęcia jego regulaminu

 • 12 922/2006/IV/P - 2006-02-28
  powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2006 roku

 • 12 923/2006/IV/P - 2006-02-28
  zmiany zarządzenia nr 12 670/06/IV/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie metalowej plakiety odznaczenia "Czas Gdyni"

 • 12 924/2006/IV/U - 2006-02-28
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie nadzoru lasów komunalnych miasta Gdyni

 • 12 925/2006/IV/U - 2006-02-28
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na remont chodnika ul. Olsztyńskiej

 • 12 926/2006/IV/U - 2006-02-28
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie dywanika bitumicznego w ul. Sieradzkiej

 • 12 927/2006/IV/U - 2006-02-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji przebudowy kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kolidujących z inwestycją "Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska - Przemyska

 • 12 928/2006/IV/U - 2006-02-28
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia i odwodnienia dróg tymczasowych w rejonie ulic Stryjska - Przemyska

 • 12 929/2006/IV/U - 2006-02-28
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wydzielenie dróg gminnych w rejonie ulic Stryjska - Przemyska oraz ulicy Mylnej i Żwirowej

 • 12 930/2006/IV/U - 2006-02-28
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robot dodatkowych dla inwestycji pn. "Ulica Świętojańska - etap II A"

 • 12 931/2006/IV/U - 2006-02-28
  akceptacji treści umowy zawartej pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni a Gminą Miasta Gdyni dotyczącej ustalenia zakresu obowiązków dotyczących przebudowy, remontów i utrzymania dróg biegnących w ciągu ul. Polskiej, Wendy i Chrzanowskiego w Gdyni

 • 12 932/2006/IV/M - 2006-02-28
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na umieszczenie reklamy miasta Gdyni w magazynie "Visit3City Magazine"

 • 12 933/2006/IV/M - 2006-02-28
  wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali mieszkalnych w 2006 roku

 • 12 934/2006/IV/M - 2006-02-28
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na kupno nakładów poniesionych przez najemcę na wybudowanie garażu na działce położonej przy ul. Portowej

 • 12 935/2006/IV/S - 2006-02-28
  wyrażenia zgody na pokrycie kosztów udziału w konferencji oraz zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2006 roku

 • 12 936/2006/IV/S - 2006-02-28
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup dwóch rocznych abonamentów i Plus Biznes oraz dwóch modemów GC89" dla Wydziału Gospodarki Komunalnej

 • 12 937/2006/IV/S - 2006-02-28
  wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na zakup części do naprawy sprzętu komputerowego

 • 12 938/2006/IV/S - 2006-02-28
  udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi serwisowej i aktualizacji programów Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • 12 939/2006/IV/S - 2006-02-28
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków na obsługę sali bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego UM Gdyni

 • 12 940/2006/IV/R - 2006-02-28
  akceptacji aneksu nr 2/06 do umowy nr KB/44/MOPS/2003 z dnia 14.11.2003 r. w sprawie zapewnienia całodobowej czasowej opieki w tym usług pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy, w szczególności osób bezdomnych, mieszkańców Gdyni

 • 12 941/2006/IV/M - 2006-02-28
  zatwierdzenia projektu "Debiut na rynku pracy - II edycja", składanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

 • 12 942/2006/IV/M - 2006-02-28
  udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 12 943/2006/IV/M - 2006-02-28
  udzielenia upoważnienia zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 12 944/2006/IV/M - 2006-02-28
  zatwierdzenia projektu "Dobry początek", składanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

 • 12 945/2006/IV/M - 2006-02-28
  udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 12 946/2006/IV/M - 2006-02-28
  udzielenia upoważnienia zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 12 947/2006/IV/M - 2006-02-28
  zatwierdzenia projektu "Nastawieni na sukces", składanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

 • 12 948/2006/IV/M - 2006-02-28
  udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 12 949/2006/IV/M - 2006-02-28
  udzielenia upoważnienia zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 12 950/2006/IV/M - 2006-02-28
  zatwierdzenia projektu "Mam zawód - Mam pracę", składanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

 • 12 951/2006/IV/M - 2006-02-28
  udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 12 952/2006/IV/M - 2006-02-28
  udzielenia upoważnienia zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 12 953/2006/IV/R - 2006-02-28
  udzielenia upoważnienia dyrektorowi MOPS w Gdyni do koordynowania - w imieniu gminy - działań związanych z organizowaniem prac społecznie użytecznych na terenie gminy Gdynia

 • 12 954/2006/IV/M - 2006-02-28
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR

 • 12 955/2006/IV/M - 2006-02-28
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EUR

 • 12 956/2006/IV/O - 2006-02-28
  Powiatowego Rocznego Planu Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych dla Mieszkańców Gdyni

 • 12 957/2006/IV/O - 2006-02-28
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy na prowadzenie działań w systemie Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego

 • 12 958/2006/IV/O - 2006-02-28
  zawarcia umów na realizację programu zdrowotnego: "Badania profilaktyczne w zakresie wykrywania osób ryzyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców Gdyni w wieku 50 - 59 lat

 • 12 959/2006/IV/O - 2006-02-28
  zawarcia umów na realizację programu zdrowotnego: "Program psychiatryczny"

 • 12 960/2006/IV/O - 2006-02-28
  zawarcia umów na realizację programu zdrowotnego: "Gimnastyka korekcyjna, jako profilaktyka progresu wad postawy wykrytych w czasie badań bilansowych u dzieci 10-letnich"

 • 12 961/2006/IV/O - 2006-02-28
  zawarcia umów na realizację programu zdrowotnego: "Badania dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi "Rośnij Zdrowo"

 • 12 962/2006/IV/O - 2006-02-28
  zawarcia umów na realizację programu zdrowotnego: "Gimnastyka kompensacyjna, jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn u osób w wieku po 65 roku życia "Stale Sprawni"

 • 12 963/2006/IV/O - 2006-02-28
  zawarcia umów na realizację programu zdrowotnego: "Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 40-50 lat"

 • 12 964/2006/IV/P - 2006-02-28
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 12 965/2006/IV/M - 2006-02-28
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę analizy możliwości przystosowania lotniska Oksywie do obsługi cywilnego ruchu lotniczego

 • 12 966/2006/IV/M - 2006-02-28
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Jantarowej

 • 12 967/2006/IV/P - 2006-02-28
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12 862/06/IV/P

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 28.02.2006