Z dnia 2006-02-21

 • 12 805/2006/IV/U - 2006-02-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa

 • 12 806/2006/IV/U - 2006-02-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na zamieszczenie artykułów promujących projekt "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej" na łamach czasopisma "Ekopartner"

 • 12 807/2006/IV/U - 2006-02-21
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa drogi dojazdowej od ul. Morskiej do budynków położonych przy ul. Orlicz-Dreszera 22-28

 • 12 808/2006/IV/U - 2006-02-21
  uregulowania należności za uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Rozbudowa ulicy Mylnej"

 • 12 809/2006/IV/U - 2006-02-21
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie pętli autobusowej przy ul. Złotej

 • 12 810/2006/IV/O - 2006-02-21
  powołania dyrektora SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

 • 12 811/2006/IV/S - 2006-02-21
  prenumeraty na rok 2006 czasopism specjalistycznych

 • 12 812/2006/IV/M - 2006-02-21
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Korzennej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 813/2006/IV/M - 2006-02-21
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Krokowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 814/2006/IV/M - 2006-02-21
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Krofeya przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 12 815/2006/IV/M - 2006-02-21
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Przemyskiej

 • 12 816/2006/IV/M - 2006-02-21
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Mokwy

 • 12 817/2006/IV/M - 2006-02-21
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/123/97, przedmiotem której jest grunt położony przy Al. Zwycięstwa

 • 12 818/2006/IV/M - 2006-02-21
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 8 do umowy dzierżawy TG/286/92, przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym - pawilon handlowy nr 369

 • 12 819/2006/IV/M - 2006-02-21
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 6 do umowy dzierżawy TG/499/92

 • 12 820/2006/IV/M - 2006-02-21
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 2 do umowy dzierżawy TG/206/1970, przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Czarnieckiego

 • 12 821/2006/IV/M - 2006-02-21
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 2 do umowy dzierżawy TG/131/1990, przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Puckiej

 • 12 822/2006/IV/M - 2006-02-21
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 12 823/2006/IV/M - 2006-02-21
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na opracowanie projektu graficznego oraz przygotowania do druku gdyńskich materiałów promocyjnych

 • 12 824/2006/IV/M - 2006-02-21
  podpisania umowy z PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe na najem lokalu z przeznaczeniem na Miejski Punkt Informacji Turystycznej

 • 12 825/2006/IV/M - 2006-02-21
  remontu lokalu socjalnego nr 48 w budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa

 • 12 826/2006/IV/M - 2006-02-21
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Władysława IV 51

 • 12 827/2006/IV/M - 2006-02-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 828/2006/IV/M - 2006-02-21
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 829/2006/IV/M - 2006-02-21
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej na grunt położony przy ul. Żelaznej

 • 12 830/2006/IV/S - 2006-02-21
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 831/2006/IV/O - 2006-02-21
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

 • 12 832/2006/IV/M - 2006-02-21
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szafranowej 14

 • 12 833/2006/IV/O - 2006-02-21
  przyznania premii dla Dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 • 12 834/2006/IV/P - 2006-02-21
  zmiany zarządzenia nr 12 733/IV/06/P dotyczącego dofinansowania wydania książki pt. "2.04.2005 - zapiski rzymskiej podróży Kościoła"

 • 12 835/2006/IV/S - 2006-02-21
  akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60 000 EUR na ochronę kas i konwój gotówki

 • 12 836/2006/IV/S - 2006-02-21
  zlecenia usługi konserwacji systemu łączności Straży Miejskiej

 • 12 837/2006/IV/U - 2006-02-21
  zmiany zarządzenia nr 12 298/IV/06/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 60 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Frezerów

 • 12 838/2006/IV/U - 2006-02-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie wykazu zmian gruntowych dla inwestycji: Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej"

 • 12 839/2006/IV/S - 2006-02-21
  zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń Archiwum Miasta w budynku administrowanym przez Specjalistyczną Przychodnię Lekarską "Śródmieście"

 • 12 840/2006/IV/U - 2006-02-21
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na remont ciągu pieszego i ścieżki rowerowej w Al. Marszałka Piłsudskiego

 • 12 841/2006/IV/P - 2006-02-21
  zmiany zarządzenia nr 12 653/IV/06/P dotyczącego przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu kultury w 2006 roku w drodze otwartego konkursu

 • 12 842/2006/IV/P - 2006-02-21
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertu grupy LAO CHE pt. "Powstanie Warszawskie"

 • 12 843/2006/IV/U - 2006-02-21
  udzielenia zamówienia publicznego do 60 000 EUR na wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej ul. Chylońskiej

 • 12 844/2006/IV/U - 2006-02-21
  zmiany zarządzenia nr 12 717/IV/06/P dotyczącego uregulowania należności za usługę kurierską

 • 12 845/2006/IV/U - 2006-02-21
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę powielania dokumentacji projektu: "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - etap III"

 • 12 846/2006/IV/U - 2006-02-21
  uregulowania należności za przekazanie wyników badań rzek na terenie Gdyni

 • 12 847/2006/IV/U - 2006-02-21
  wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z Wiczlina do Pustek Cisowskich

 • 12 848/2006/IV/U - 2006-02-21
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: "Budowa nawierzchni ulicy Dembińskiego"

 • 12 849/2006/IV/U - 2006-02-21
  opublikowania artykułów o Gdyni w miesięczniku "Urbanista"

 • 12 850/2006/IV/P - 2006-02-21
  występu Roberta Razmusa podczas uroczystej gali VII edycji konkursu "Gdynia bez barier"

 • 12 851/2006/IV/M - 2006-02-21
  upoważnienia do podpisania aneksów do umów podnajmu przedmiotem których jest grunt położony przy Al. Jana Pawła II 9-11 na prowadzenie działalności gastronomicznej, handlowej i rozrywkowej

 • 12 852/2006/IV/M - 2006-02-21
  skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Północnej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 12 853/2006/IV/M - 2006-02-21
  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do konkursu "Europejskie Nagrody dla Przedsiębiorczości" ogłoszonego przez komisarza Unii Europejskiej ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu

 • 12 854/2006/IV/M - 2006-02-21
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie tablicy i plansz informacyjnych oraz czeku okolicznościowego w związku z organizacją VIII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników Żeglarzy i Alpinistów

 • 12 855/2006/IV/M - 2006-02-21
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie 1.500 sztuk znaczków typu button

 • 12 856/2006/IV/M - 2006-02-21
  wyrażenia zgody na zapłatę odszkodowania z tytułu nie złożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, bez występowania na drogę sądową

 • 12 857/2006/IV/M - 2006-02-21
  zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów wynagrodzenia biegłego

 • 12 858/2006/IV/M - 2006-02-21
  zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zwrotu kosztów procesu na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Gdyni

 • 12 859/2006/IV/S - 2006-02-21
  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2006 r.

 • 12 860/2006/IV/O - 2006-02-21
  akceptacji wyników postępowania konkursowego na realizację programów profilaktycznych w 2006 r.

 • 12 861/2006/IV/M - 2006-02-21
  ustanowienia dozoru obiektu dyspozytorni przy Placu Kaszubskim

 • 12 862/2006/IV/P - 2006-02-21
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 12 863/2006/IV/P - 2006-02-21
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup 100 egzemplarzy książki autorstwa Sławomira Kitowskiego "Gdynia Miasto z Morza i Marzeń"

 • 12 864/2006/IV/R - 2006-02-21
  ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Legionów 121

 • 12 865/2006/IV/R - 2006-02-21
  ogłoszenia konkursu i wyznaczenie terminu składania wniosku dotyczącego przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym na przyjęcie do realizacji zadania "Prowadzenie schroniska dla bezdomnych rodzin na terenie Gdyni"

 • 12 866/2006/IV/R - 2006-02-21
  ogłoszenia konkursu i wyznaczenie terminu składania wniosku dotyczącego przyznania dotacji organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym na przyjęcie do realizacji zadania "Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn na terenie Gdyni

 • 12 867/2006/IV/R - 2006-02-21
  udzielenia upoważnienia do zawarcia umowy zlecenia z dyrektorem projektu składanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 Działania 2.1: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie"

 • 12 868/2006/IV/U - 2006-02-21
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie opracowania "Projektu budowlanego wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Wolności w rejonie Zespołu Szkół Nr 2 w Gdyni"

 • 12 869/2006/IV/U - 2006-02-21
  wyrażenia zgody na pokrywanie kosztów utrzymania oświetlenia ulicy Wzgórze Bernadowo w Gdyni

 • 12 870/2006/IV/U - 2006-02-21
  uregulowania należności za wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. "Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej terenu rekreacyjnego przy ul. Płk. Dąbka w Gdyni"

 • 12 871/2006/IV/U - 2006-02-21
  wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę flagowania miasta Gdyni

 • 12 872/2006/IV/U - 2006-02-21
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na opracowanie dokumentacji "Studium potrzeb parkingowych i obsługi transportowej dla dzielnicy Dąbrowa w obszarze pomiędzy ul. Rdestową, Miętową, Nagietkową i Paprykową" i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 12 873/2006/IV/M - 2006-02-21
  ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Gorczycowej i Rdestowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 15 lat

 • 12 874/2006/IV/K - 2006-02-21
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006

 • 12 875/2006/IV/M - 2006-02-21
  źródła finansowania pierwokupu przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Północnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.02.2006