Z dnia 2006-01-24

 • 12 497/2006/IV/P - 2006-01-24
  określenia trybu przejęcia przez Miasto od Fundacji Ryszarda Krauze w Gdyni Ośrodka Hipoterapii w Kolibkach

 • 12 498/2006/IV/P - 2006-01-24
  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na utrzymanie sprawności fizycznej osób chorych na stwardnienie rozsiane

 • 12 499/2006/IV/P - 2006-01-24
  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani

 • 12 500/2006/IV/K - 2006-01-24
  zmiany zarządzenia nr 6 114/01/III dotyczącego ustalenia listy banków, do których kierowane będą zapytania o warunki przyjęcia przejściowo wolnych środków budżetowych na rachunki lokat terminowych oraz trybu wyboru banków, w których zakładane będą rachunki lokat

 • 12 501/2006/IV/K - 2006-01-24
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 12 502/2006/IV/R - 2006-01-24
  zamówienia druku publikacji pt. "Informator o zabytkach Oksywia"

 • 12 503/2006/IV/R - 2006-01-24
  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni

 • 12 504/2006/IV/U - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania dokumentacji remontu mola w Orłowie

 • 12 505/2006/IV/O - 2006-01-24
  wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych przez Zespół Szkół nr 7 i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

 • 12 506/2006/IV/S - 2006-01-24
  uregulowania opłat związanych z rejestracją samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 507/2006/IV/S - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na ustalenie stanu technicznego i wartości rynkowej samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej

 • 12 508/2006/IV/S - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na naprawy i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 509/2006/IV/S - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie stacji pozyskiwania zdjęć i odwzorowywania podpisów do produkcji praw jazdy

 • 12 510/2006/IV/S - 2006-01-24
  wyrażenia zgody na dorabianie kluczy oraz zakup zamków

 • 12 511/2006/IV/S - 2006-01-24
  wyrażenia zgody na wykonanie robót stolarskich, ślusarskich oraz szklarskich

 • 12 512/2006/IV/S - 2006-01-24
  zakupu narzędzi oraz artykułów hydraulicznych

 • 12 513/2006/IV/M - 2006-01-24
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

 • 12 514/2006/IV/M - 2006-01-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Mokwy

 • 12 515/2006/IV/M - 2006-01-24
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Turkusowe

 • 12 516/2006/IV/M - 2006-01-24
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej

 • 12 517/2006/IV/M - 2006-01-24
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej

 • 12 518/2006/IV/M - 2006-01-24
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej

 • 12 519/2006/IV/M - 2006-01-24
  wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rybaków

 • 12 520/2006/IV/M - 2006-01-24
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 8 do umowy dzierżawy TG/1512/92

 • 12 521/2006/IV/M - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie tablicy reklamowej oraz napisu przestrzennego eksponowanego na terenie lotniska im. Lecha Wałęsy w Rębiechowie

 • 12 522/2006/IV/M - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na dekorację ul. Świętojańskiej

 • 12 523/2006/IV/M - 2006-01-24
  remontu lokalu socjalnego nr 62 w budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa

 • 12 524/2006/IV/M - 2006-01-24
  remontu lokalu socjalnego nr 52 w budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa

 • 12 525/2006/IV/M - 2006-01-24
  remontu lokalu socjalnego nr 66 w budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa

 • 12 526/2006/IV/M - 2006-01-24
  remontu lokalu socjalnego nr 24 w budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa

 • 12 527/2006/IV/M - 2006-01-24
  remontu lokalu socjalnego nr 43 w budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa

 • 12 528/2006/IV/M - 2006-01-24
  remontu lokalu socjalnego nr 26 w budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa

 • 12 529/2006/IV/M - 2006-01-24
  wyrażenia zgody na wykonanie awaryjnego remontu części połaci dachowej nad lokalem zlokalizowanym w budynku przy ul. Świętojańskiej 5-7

 • 12 530/2006/IV/S - 2006-01-24
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 531/2006/IV/S - 2006-01-24
  zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2006 roku

 • 12 532/2006/IV/S - 2006-01-24
  zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2006 roku

 • 12 533/2006/IV/S - 2006-01-24
  prenumeraty prasy specjalistycznej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2006 roku

 • 12 534/2006/IV/S - 2006-01-24
  zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2006 roku

 • 12 535/2006/IV/K - 2006-01-24
  umorzenia i spisania z ewidencji księgowej należności przejętych po zlikwidowanych SP ZOZ

 • 12 536/2006/IV/M - 2006-01-24
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pelplińskiej, Działdowskiej i Ks. Ściegiennego

 • 12 537/2006/IV/P - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług kurierskich i transportowych w 2006 r. w zakresie wysyłki dokumentów

 • 12 538/2006/IV/P - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę tłumaczenia podręcznika "Build for All"

 • 12 539/2006/IV/S - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej opieki autorskiej nad systemami : "Ewidencja sortów i ekwiwalentu, Rejestr podatku VAT"

 • 12 540/2006/IV/S - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej opieki autorskiej i asysty technicznej "Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego"

 • 12 541/2006/IV/R - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na zakup dokumentacji leśnej dotyczącej Nadleśnictwa Gdańsk

 • 12 542/2006/IV/R - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na zakup 4 arkuszy szczegółowej mapy geologicznej Polski w wersji numerycznej

 • 12 543/2006/IV/R - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na zakup 7 arkuszy szczegółowej mapy topograficznej

 • 12 544/2006/IV/S - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych Straży Miejskiej

 • 12 545/2006/IV/S - 2006-01-24
  wyrażenia zgody na zakup artykułów malarskich

 • 12 546/2006/IV/S - 2006-01-24
  wyrażenia zgody na konserwację kopertownicy oraz urządzeń biurowych

 • 12 547/2006/IV/M - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie ceramicznych latarni morskich z logo Gdyni

 • 12 548/2006/IV/M - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wielorodzinnego przy ul. Łowickiej

 • 12 549/2006/IV/M - 2006-01-24
  wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania: "Budowa ul. Nowo - Łużyckiej wraz z uzbrojeniem"

 • 12 550/2006/IV/U - 2006-01-24
  uregulowania należności za wydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: "Budowa ul. Tetmajera wraz z uzbrojeniem technicznym oraz odtworzeniem i zabezpieczeniem skarpy"

 • 12 551/2006/IV/U - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60 000 EUR na wykonanie aktualizacji projektów budowlanych i wykonawczych ul. Ateny i Amora

 • 12 552/2006/IV/M - 2006-01-24
  źródeł finansowania nabycia przez Gminę Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Pawiej

 • 12 553/2006/IV/M - 2006-01-24
  źródeł finansowania nabycia przez Gminę Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Pawiej

 • 12 554/2006/IV/P - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie odlewu w brązie obiektu małej architektury

 • 12 555/2006/IV/P - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie promocji Miasta Gdyni w mediach

 • 12 556/2006/IV/R - 2006-01-24
  akceptacji aneksu nr 4/2006 do umowy KB/51/MOPS/2004 dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni

 • 12 557/2006/IV/R - 2006-01-24
  akceptacji aneksu nr 3/2006 do umowy KB/17/MOPS/2004 dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie

 • 12 558/2006/IV/R - 2006-01-24
  akceptacji aneksu nr 5/2006 do umowy KB/17/MOPS/W/2003 dotyczącej prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 • 12 559/2006/IV/R - 2006-01-24
  akceptacji aneksu nr 1/2006 do umowy KB/44/MOPS/ /2003 dotyczącej zapewnienia całodobowej czasowej opieki na rzecz osób wymagającej tej formy pomocy, w szczególności osób bezdomnych, mieszkańców Gdyni

 • 12 560/2006/IV/P - 2006-01-24
  powołania Komisji Oceniającej

 • 12 561/2006/IV/R - 2006-01-24
  zawarcia porozumienia z Sopotem dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 12 562/2006/IV/R - 2006-01-24
  zawarcia aneksu nr 1/2006 do porozumienia zawartego z powiatem chodzieskim, dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 12 563/2006/IV/U - 2006-01-24
  wszczęcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego na wybór w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 10 000 000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem: "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 • 12 564/2006/IV/U - 2006-01-24
  zamówienia badań podłoża gruntowego w rejonie budynku zabytkowym przy ul. Starowiejskiej 7

 • 12 565/2006/IV/M - 2006-01-24
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 12 566/2006/IV/P - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu delegacji oficjalnych z Plymouth i Karlskrony

 • 12 567/2006/IV/U - 2006-01-24
  zatwierdzenia postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 60 000 EUR w trybie zapytania o cenę na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci trakcyjnej trolejbusowych w ul. Jana z Kolna, 3 - go Maja, Wójta Radtkego

 • 12 568/2006/IV/U - 2006-01-24
  zmiany zarządzenia nr 12 386/06/IV/U dotyczącego wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci trakcyjnej trolejbusowej w ul. Jana z Kolna, 3 Maja, Wójta Radtkego

 • 12 569/2006/IV/U - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia do 6 000 EUR na wykonanie naprawy konstrukcji nośnej banerów reklamowych na słupach wielofunkcyjnych zlokalizowanych przy ul. Świętojańskiej

 • 12 570/2006/IV/U - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia do 6 000 EUR na wykonanie przebudowy wodociągu kolidującego z kolektorem deszczowym na terenie prowadzonej inwestycji w Gdyni Grabówku (Osada Kolejowa)

 • 12 571/2006/IV/U - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia do 6 000 EUR na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy ul. Bursztynowej

 • 12 572/2006/IV/U - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę powielania dokumentacji projektu: ""Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 • 12 573/2006/IV/U - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie wytyczenia geodezyjnego przebiegu Trasy Kwiatkowskiego w terenie

 • 12 574/2006/IV/M - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na zamieszczenie reklamy w Gazecie Wyborczej w związku z 80 rocznicą nadania Gdyni praw miejskich

 • 12 575/2006/IV/O - 2006-01-24
  częściowego zrekompensowania kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Rumi

 • 12 576/2006/IV/O - 2006-01-24
  częściowego zrekompensowania kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Rumi

 • 12 577/2006/IV/O - 2006-01-24
  częściowego zrekompensowania kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie

 • 12 578/2006/IV/O - 2006-01-24
  upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji programu Pefron "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"

 • 12 579/2006/IV/O - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na realizację programu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu pod nazwą "Pomoc do Samopomocy"

 • 12 580/2006/IV/O - 2006-01-24
  zmiany zarządzenia nr 11 880/05/IV/O dotyczącego realizacji zadania pod nazwą "Lekarz biegły orzekający w przedmiocie uzależnienia od alkoholu"

 • 12 581/2006/IV/O - 2006-01-24
  zmiany zarządzenia nr 11 881/05/IV/O dotyczącego realizacji zadania pod nazwą "Lekarz biegły orzekający w przedmiocie uzależnienia od alkoholu"

 • 12 582/2006/IV/U - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wymianę uszkodzonego słupa stalowego trakcji trolejbusowej na węźle im. F. Cegielskiej

 • 12 583/2006/IV/U - 2006-01-24
  wniesienia o zmianę decyzji nr RAA-II-9530/7351/564/05/820/96 - 98/MN

 • 12 584/2006/IV/U - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych do projektu "Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego - etap II"

 • 12 585/2006/IV/U - 2006-01-24
  zmiany zarządzenia nr 12 409/06/IV/M/2006 dotyczącego określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pustej 4

 • 12 586/2006/IV/U - 2006-01-24
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 12 587/2006/IV/S - 2006-01-24
  udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 588/2006/IV/O - 2006-01-24
  przyznania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w 2006 r.

 • 12 589/2006/IV/P - 2006-01-24
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.01.2006