Z dnia 2006-01-10

 • 12 318/2006/IV/P - 2006-01-10
  udzielenia zamówienia publicznego na sporządzenie materiału fotograficznego ze spotkań z udziałem gości zagranicznych organizowanych w Gdyni w 2006 roku

 • 12 319/2006/IV/M - 2006-01-10
  akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na realizację zadań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - etap III"

 • 12 320/2006/IV/U - 2006-01-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie opisu taksacyjnego lasów przeznaczonych na cele nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack - Kacze Buki

 • 12 321/2006/IV/O - 2006-01-10
  ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w roku 2006

 • 12 322/2006/IV/O - 2006-01-10
  ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni

 • 12 323/2006/IV/O - 2006-01-10
  wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkoli w roku 2006

 • 12 324/2006/IV/K - 2006-01-10
  ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 12 325/2006/IV/K - 2006-01-10
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 12 326/2006/IV/S - 2006-01-10
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 327/2006/IV/M - 2006-01-10
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód

 • 12 328/2006/IV/M - 2006-01-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Przemyskiej

 • 12 329/2006/IV/M - 2006-01-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sieradzkiej

 • 12 330/2006/IV/M - 2006-01-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sieradzkiej

 • 12 331/2006/IV/M - 2006-01-10
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sieradzkiej

 • 12 332/2006/IV/M - 2006-01-10
  zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami oraz zwrotu kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego

 • 12 333/2006/IV/M - 2006-01-10
  zapłaty odszkodowania oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów wynagrodzenia biegłego

 • 12 334/2006/IV/M - 2006-01-10
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 335/2006/IV/M - 2006-01-10
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 336/2006/IV/M - 2006-01-10
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 337/2006/IV/M - 2006-01-10
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 12 338/2006/IV/M - 2006-01-10
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Pogodnej

 • 12 339/2006/IV/K - 2006-01-10
  przekazania opłat związanych z egzekucją podatków i opłat oraz mandatów karnych

 • 12 340/2006/IV/O - 2006-01-10
  umorzenia szkody w mieniu Przedszkola Samorządowego nr 15

 • 12 341/2006/IV/U - 2006-01-10
  powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 • 12 342/2006/IV/S - 2006-01-10
  udzielenia zamówienia publicznego na naprawy i przeglądy gwarancyjne samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni i Straży Miejskiej

 • 12 343/2006/IV/S - 2006-01-10
  zmiany treści zarządzenia nr 12 128/05/IV/S dotyczącego uruchomienia środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni przeprowadzających inwentaryzację roczną w Urzędzie Miasta Gdyni w 2005 roku

 • 12 344/2006/IV/M - 2006-01-10
  wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania na rzecz NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego

 • 12 345/2006/IV/U - 2006-01-10
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych

 • 12 346/2006/IV/U - 2006-01-10
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania i montażu uchwytów do flag

 • 12 347/2006/IV/M - 2006-01-10
  akceptacji treści umowy MG/35/MGR/23/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 12 348/2006/IV/R - 2006-01-10
  zawarcia porozumienia z powiatem kościerskim dotyczącego umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej

 • 12 349/2006/IV/R - 2006-01-10
  zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z powiatem człuchowskim dotyczącego umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej

 • 12 350/2006/IV/O - 2006-01-10
  rozdysponowania środków na realizację programu "Szkół Otwartych"

 • 12 351/2006/IV/S - 2006-01-10
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za czyszczenie umundurowania

 • 12 352/2006/IV/S - 2006-01-10
  wyrażenia zgody na zakup prenumeraty i literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 12 353/2006/IV/M - 2006-01-10
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta Gdyni związanych z wypłatą odszkodowania - Morska

 • 12 354/2006/IV/S - 2006-01-10
  zakupu papieru termicznego

 • 12 355/2006/IV/M - 2006-01-10
  udzielenia zamówienia do kwoty 6 000 EUR na utrzymanie na serwerze oraz bieżącą aktualizację serwisu internetowego www.forum.gdyni.pl.

 • 12 356/2006/IV/O - 2006-01-10
  zmiany zarządzenia nr 12 187/05/IV/S dotyczącego wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym

 • 12 357/2006/IV/U - 2006-01-10
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Jana z Kolna

 • 12 358/2006/IV/M - 2006-01-10
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Aresa

 • 12 359/2006/IV/M - 2006-01-10
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Marsa

 • 12 360/2006/IV/S - 2006-01-10
  wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy nr DMD/0004/99 dotyczącej wydawania dokumentów komunikacyjnych

 • 12 361/2006/IV/M - 2006-01-10
  udzielenia zamówienia do kwoty 6 000 EUR na wymianę grafiki na nośnikach reklamowych i wykonanie nowych nośników z materiału PCV

 • 12 362/2006/IV/M - 2006-01-10
  zmiany zarządzenia nr 12 228/05/IV/M dotyczącego akceptacji treści umowy z Polskapress dot. współpracy przy organizacji konkursu "Gdyński Biznesplan"

 • 12 363/2006/IV/S - 2006-01-10
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60 000 EUR na wykonanie konserwacji kserokopiarek

 • 12 364/2006/IV/S - 2006-01-10
  wyrażenia zgody na podpisanie umów na dostawę energii elektrycznej do Zespołu Parkowego Gdynia Kolibki

 • 12 365/2006/IV/S - 2006-01-10
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 11/2005 do umowy najmu lokali w budynku przy ul. Legionów 130

 • 12 366/2006/IV/P - 2006-01-10
  przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2006 roku"

 • 12 367/2006/IV/M - 2006-01-10
  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Czynszówka Sp. z o.o.

 • 12 368/2006/IV/S - 2006-01-10
  upoważnienia wiceprezydenta Michała Gucia do składania oświadczeń woli w imieniu miasta Gdyni

 • 12 369/2006/IV/S - 2006-01-10
  upoważnienia wiceprezydenta Bogusława Stasiaka do składania oświadczeń woli w imieniu miasta Gdyni

 • 12 370/2006/IV/S - 2006-01-10
  upoważnienia wiceprezydenta Marka Stępy do składania oświadczeń woli w imieniu miasta Gdyni

 • 12 371/2006/IV/S - 2006-01-10
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla jednego pracownika UM Gdyni w 2006 r.

 • 12 372/2006/IV/K - 2006-01-10
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006

 • 12 373/2006/IV/K - 2006-01-10
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 12 374/2006/IV/O - 2006-01-10
  przekazania dotacji dla SP ZOZ MSPR w 2006 roku

 • 12 375/2006/IV/O - 2006-01-10
  unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

 • 12 376/2006/IV/O - 2006-01-10
  unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

 • 12 377/2006/IV/O - 2006-01-10
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy na prowadzenie działań w systemie Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego

 • 12 378/2006/IV/O - 2006-01-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania: "Realizacja programu profilaktycznego "Dni otwarte dla dzieci dzielnicy"

 • 12 379/2006/IV/O - 2006-01-10
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

 • 12 380/2006/IV/O - 2006-01-10
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

 • 12 381/2006/IV/O - 2006-01-10
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

 • 12 382/2006/IV/O - 2006-01-10
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

 • 12 383/2006/IV/O - 2006-01-10
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

 • 12 384/2006/IV/O - 2006-01-10
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

 • 12 385/2006/IV/U - 2006-01-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektów wykonawczych wjazdów bramowych i dojść do posesji przy ul. Złotej etap II

 • 12 386/2006/IV/U - 2006-01-10
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 60.000 EUR w trybie zapytania o cenę na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci trakcyjnej trolejbusowej w ul. Jana z Kolna, 3 Maja, Wójta Radtkego

 • 12 387/2006/IV/U - 2006-01-10
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/459/UI/149/W/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. na wykonanie zadania "Przebudowa kanału deszczowego na odcinku od rowu otwartego wzdłuż torów PKP /ul. Osada Kolejowa w Gdyni/ do siedziby "Kombet""

 • 12 388/2006/IV/U - 2006-01-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji pt. "Analiza transportowa z prognozą ruchu dla obszaru położonego wokół Ronda Brzeskiego w Gdyni"

 • 12 389/2006/IV/U - 2006-01-10
  zatwierdzenia kwoty wynagrodzenia za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej 4/6

 • 12 390/2006/IV/U - 2006-01-10
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę "Całorocznego oczyszczania dróg miasta Gdyni w latach 2005 - 2008" w rejonie I

 • 12 391/2006/IV/U - 2006-01-10
  zmiany zarządzenia nr 11730/05/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.11.2005 r. w sprawie wszczęcia postępowania na opracowanie dokumentacji dla zadania "Rozbudowa ulicy Mylnej w Gdyni"

 • 12 392/2006/IV/U - 2006-01-10
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Rozbudowa ulicy Mylnej w Gdyni"

 • 12 393/2006/IV/U - 2006-01-10
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji "Budowa kolektora deszczowego od ulicy Janka Wiśniewskiego do basenu nr IV"

 • 12 394/2006/IV/U - 2006-01-10
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji "Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjskiej - Przemyskiej

 • 12 395/2006/IV/U - 2006-01-10
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu drogowego węzła św. Maksymiliana i ul. Świętojańskiej wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP

 • 12 396/2006/IV/U - 2006-01-10
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "Roboty remontowe w SP nr 29 przy ul. Ściegiennego 8 w Gdyni

 • 12 397/2006/IV/U - 2006-01-10
  uchylenia zarządzenia nr 11821/05/IV/U w sprawie zamówienia opracowania redakcyjnego tekstu do broszury na temat zabytków Oksywia

 • 12 398/2006/IV/U - 2006-01-10
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci trakcyjnej trolejbusowej

 • 12 399/2006/IV/U - 2006-01-10
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Oświetlenie ulicy Sezamowej" w Gdyni

 • 12 400/2006/IV/M - 2006-01-10
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej przy ul. Pawiej

 • 12 401/2006/IV/M - 2006-01-10
  określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Pustej 4 na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej

 • 12 402/2006/IV/M - 2006-01-10
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową

 • 12 403/2006/IV/M - 2006-01-10
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 12 404/2006/IV/M - 2006-01-10
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

 • 12 405/2006/IV/M - 2006-01-10
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Morskiej 95 w Gdyni

 • 12 406/2006/IV/M - 2006-01-10
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Kampinoskiej 2 w Gdyni

 • 12 407/2006/IV/M - 2006-01-10
  powołania komisji przetargowej oraz akceptacji wniosków o wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości, wykonanie usług geodezyjnych i wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni

 • 12 408/2006/IV/K - 2006-01-10
  ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 60.000.000 zł na rachunkach lokat terminowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 10.01.2006