Projekt budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

Założenia do budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 

Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2006 wraz z załącznikami:

Nr 1 Dochody budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
Nr 2 Wydatki budżetu miasta na 2006 rok
Nr 3 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2006 rok

Nr 4 Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok
Nr 5 Zestawienie dotacji z budżetu miasta na 2006 rok
Nr 6 Plany finansowe dzielnic na 2006 rok
Nr 7 Przychody i wydatki funduszy celowych na 2006 rok
Nr 8 Program inwestycji wieloletnich
Nr 9 Plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy
strukturalnych


Nr 10 Prognoza długu miasta Gdyni do roku 2012

 

Budżet miasta Gdyni w 2006 roku - wstęp

 

Dochody

Dochody własne
Subwencja ogólna
Dotacje celowe z budżetu państwa
Przychody

 

Dochody wg źródeł - część tabelaryczna

 

Wydatki

Struktura wydatków w latach 2005 - 2006 w działach (tabela)
Struktura wydatków w latach 2005 - 2006 w działach (wykresy)

 

Wydatki budżetu miasta Gdyni w latach 2005 - 2006 wg rodzajów

 1. Rolnictwo
 2. Leśnictwo
 3. Transport i łączność
 4. Turystyka
 5. Gospodarka mieszkaniowa
 6. Działalność usługowa
 7. Administracja publiczna
 8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 11. Obsługa długu publicznego
 12. Różne rozliczenia
 13. Oświata i wychowanie
 14. Szkolnictwo wyższe
 15. Ochrona zdrowia
 16. Pomoc społeczna
 17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 18. Edukacyjna opieka wychowawcza
 19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 21. Kultura fizyczna i sport

Wydatki majątkowe

Informacja o stanie mienia komunalnego

Plan zadań gminnych i powiatowych funduszy celowych na 2005 rok

Załączniki

Nr 1 Plan wydatków szkół podstawowych - rozdz. 80101 na 2006 rok
Nr 2 Plan wydatków oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozdz. 80103 na 2006 rok
Nr 3 Plan finansowy przedszkoli - rozdz. 80104 na 2006 rok
Nr 4 Plan wydatków gimnazjów - rozdz. 80110 na 2006 rok

Nr 5 Plan wydatków świetlic szkolnych - rozdz. 85401 na 2006 rok
Nr 6 Plan wydatków szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek
oświatowych na 2006 rok


Nr 7 Plan wydatków rad dzielnic na 2006 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.11.2005